d

 

Fotografia: Joan Navarro

 

Fotografia: Joan Navarro

 

 

Glenn Christian

 

Jeg står mørk i døråbningen

Han, Glenn løber ud nøgen.

 

 

Sombrío, estoy de pie en el umbral de la puerta

Glenn sale desnudo

 

Estic parat a la porta fosca

Ell, Glenn, ix corrent despullat

 

I stand dark in the doorway

He, Glenn is running out naked

 

Paro sombrio no umbral da porta

Ele, Gleen é expelido nu

 

 

 

Jeg står mørk i døråbningen

lige før forvirringen endelig

viger for raseriet

og anklager dig med mord i øjnene.

Kniven skærer igennem

de første små lag af tung luft

som stuen i flere timer har samlet

fra reolen videre henover de 6 stole

som en fangst rundt om bordet.

Det koger i dig.

Hjertet bager under ribbenets fangehul

og trykker huden ud med brystbenet lidt frem.

Snart ses du i spejlet fra knivens blad

og gir straks modtagende efter for hvert hug

jeg blødt lander i dig

som en lille skuffe af træ, skubbet tilbage i skabet.

 

Af Det hjemlige

 

 

Han, Glenn løber ud nøgen.

Forvildet i egne syge tanker

fór han rundt uden anelse

om hvor han ville hen.

Stakkels Glenn, hvisker alle

i hans hoved.

Besværligt som hænderne

foldet sammen til bøn,

lagt samtidigt ned i én lomme,

græder Glenn sig selv i søvn.

Han er født Glenn.

Mor og far er altid en hemmelig

snakkelyd ude i køkkenet,

hvor mor til tider bryder ud i gråd.

Chancen er lille, spinkel som

lægerne siger.

Spinkel som Glenn.

Og fremtiden, det kraftige bid,

som hele bider fligen

af Glenns skuldre,

ja hvad med den,

tænker alle de andre

samt dem i Glenns hoved.

 

Af Det hjemlige

 

 

Glenn Christian (f. 1976) har studeret på Forfatterskolen i København og har siden 2008 udgivet fire digtsamlinger som blandt andre tæller Det Hjemlige (2008) og Ruben (2010).

 

 

D

 

 

Sombrío, estoy de pie en el umbral de la puerta

poco antes de que la confusión, por fin,

ceda a la rabia,

y te acuse con ojos de asesino.

El cuchillo penetra

las primeras leves capas de aire pesado

que el salón ha acumulado durante horas

desde la estantería hasta las seis sillas

como una captura alrededor de la mesa.

Hierve dentro de ti.

El corazón se cuece bajo el calabozo de las costillas

y empuja la piel con el esternón.

Pronto te reflejas en la hoja del cuchillo

y cedes a cada puñalada

que te doy con suavidad

como un pequeño cajón de madera que se desliza en el armario

 

De Det hjemlige (Lo doméstico)

 

 

Él, Glenn, sale desnudo,

extraviado en sus pensamientos enfermos,

deambulando sin la menor idea

de adónde ir.

Pobre Glenn, susurran todos

en su cabeza.

Tan complicado como meter las manos,

unidas para rezar,

en un único bolsillo,

Glenn llora solo hasta dormirse.

Ha nacido Glenn.

Mamá y papá son siempre un secreto

rumor de voces en la cocina

donde mamá a veces rompe a llorar.

La posibilidad es pequeña, leve como

dicen los médicos.

Leve como Glenn.

Y el futuro, esa fuerte mordedura,

que muerde toda la astilla

de los hombros de Glenn,

sí, qué pasa con ella,

piensan los demás

también los de la cabeza de Glenn

  

De Det hjemlige (Lo doméstico)

 

 

Glenn Christian, nacido en 1976, ha estudiado en la Escuela de Escritores de Copenhague y ha publicado desde el 2008 cuatro poemarios, entre los cuales se encuentran Lo doméstico (Det hjemlige) (2008) y, el último, Ruben (2010).

 

|Traducción: Lars Troels Møller

 

 

D

 

 

Estic parat a la porta fosca

just abans que la confusió, per fi,

done pas a la ràbia,

i t’acuse, amb els ulls, d’assassí.

Els talls de ganivet penetren a través

de les primeres capes lleugeres d’aire pesant

que el saló ha recollit al llarg d’hores

des de la prestatgeria fins a les sis cadires

com una captura al voltant de la taula.

Bull dins teu.

El cor es cou sota el calabós de les costelles

i empeny lleument la pell amb l’estèrnum.

Aviat et reflecteixes a l’espill de la fulla del ganivet

i cedeixes a cada punyalada

que et done suaument

com un petit calaix de fusta que entra en l’armari

 

De Det hjemlige (Allò domèstic)

 

 

Ell, Glenn, ix corrent despullat,

perdut en els seus pensaments malalts,

donant voltes sense la menor idea

sobre on anar.

Pobre Glenn, murmuren tots

dins del seu cap.

Tan complicat com posar-hi les mans,

unides per pregar,

en una mateixa butxaca,

Glenn plora sol fins dormir-se.

Ha nascut Glenn.

Mamà i papà són sempre un secret

murmuri de veus a la cuina

on mamà de vegades romp a plorar.

La possibilitat és petita, lleugera com

diuen els metges.

Lleuger com Glenn.

I el futur, aqueixa forta mossegada,

que mossega la vora

de les espatlles de Glenn,

sí, què passa amb ella,

pensen els altres

també els del cap de Glenn

 

De  Det hjemlige (Allò domèstic)

 

 

Glenn Christian, nascut el 1976, ha estudiat en l’Escola d’Escriptors de Copenhaguen i ha publicat des del 2008 quatre reculls de poemes, entre ells Allò domèstic (Det hjemlige) (2008) i, el darrer, Ruben (2010).

 

|Traducció de Joan Navarro a partir de la versió espanyola de L. T. M.

 

 

D

 

I stand dark in the doorway

just before confusion finally

yields to fury

and accuse you with murder in my eyes.

The knife cuts through

the first small layers of heavy air

that the living room has gathered for hours

from the shelves and further over the 6 chairs

like a catch around the table.

Your blood is boiling.

Your heart is baking underneath the cage of ribs

and presses the skin out with the breastbone a bit forward.

Soon you are mirrored in the blade of the knife

and instantly yield to every stab

I softly land in you

like a small drawer of wood, pushed back into the cupboard

 

From Det hjemlige (The Homely)

 

 

He, Glenn is running out naked.

Lost in his own sick thoughts

he ran around with no idea

of where he wanted to go.

Poor Glenn, everybody whispers

in his head.

Awkward like the hands

folded for prayer,

tucked together in one pocket,

Glenn, alone, is weeping himself to sleep.

He is born Glenn.

Mum and dad are always a secret

chatting noise in the kitchen

where mum sometimes bursts into tears.

The chance is small, slim like

the doctors say.

Slim like Glenn.

And the future, that powerful bite,

which whole bites the corner

off Glenn’s shoulders,

well, what about that,

everybody else thinks

including those in Glenn’s head

 

From Det hjemlige (The Homely)

 

 

Glenn Christian (born 1976) has studied at the Writer’s School in Copenhagen. Since 2008, he has published four poetry collections, including Det Hjemlige (The Homely), 2008 and Ruben (2010).

 

 

|Translation: Tage Visholt & Line Marbo Haagh

 

 

D

 

 

Paro sombrio no umbral da porta

logo antes de que a confusão enfim

ceda à fúria

e o acuse com olhos assassinos.

A faca atravessa as

primeiras finas camadas de ar pesado

que a sala acumulou durante horas

das estantes às 6 cadeiras

como uma caçada ao redor da mesa.

Seu sangue ferve.

Seu coração assa sob a gaiola das costelas

e projeta um pouco a pele com o esterno.

Logo você se reflete na lâmina da faca

e cede a cada punhalada

que lhe dou suavemente

como uma pequena gaveta de madeira devolvida ao armário.

 

De Det hjemlige (O doméstico)

 

 

Ele, Gleen é expelido nu.

Perdido em pensamentos doentios

perambula sem ideia

de aonde ir.

Pobre Glenn, todos sussurram

em sua cabeça.

Complicado como enfiar as mãos,

juntas para rezar,

num único bolso,

Glenn chora sozinho até dormir.

Ele nasceu Glenn.

Mamãe e papai são sempre um segredo

murmúrio de vozes na cozinha

onde às vezes mamãe cai em prantos.

A chance é pequena, mínima como

os médicos dizem.

Mínima como Gleen.

E o futuro, aquela mordida potente,

que mastiga toda a beirada

dos ombros de Glenn,

bem, e sobre isso,

todo mundo pensa

inclusive aqueles na cabeça de Glenn.

 

De Det hjemlige (O doméstico)

 

 

Glenn Christian (nascido em 1976) formou-se na Escola de escritores de Copenhague e publicou desde 2008 quatro livros de poesia, incluindo Det Hjemlige (O doméstico, 2008) e Ruben (2010).

 

 

|Tradução: Diana de Hollanda

 

 

D

 

 

Olga Ravn · Peter-Clement Woetmann · Amalie Smith

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |