DA

Amani Zaïbi | sèrieAlfa 74

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Amani Zaïbi

 

 

نبوءة الموت 

 

Prophétie de la mort

 

Profecia de la mort

 

Profecía de la muerte

 

Profecia da morte

 

 

 

 

Propecia

Prophétie de la mort

 

Étranger que tu es, face à ta fièvre douloureuse

Tu avances sur le chemin fuyant,

Tu allumes les astres avec la lueur des perspectives,

Tu somnoles, le pas veillant sur son parcours vaincu sur les rives de nos jours,

Tu continues à jouer la mélodie des maux encombrants,

Et les jours crient : Pourquoi tu es parti ? Comment ta boussole ancrée dans nos destins a-t-elle perdu le nord ?

Tu gis encore dans le soupir des agonisants

Récitant ma prophétie sur les nids des cieux.

Tu entretiens encore nos larmes

Et tu déverses dans des rivières vineuses

Une chute emplissant l’écho.

Tu es encore vivant sur les lieux de commémoration, oubliant une part de nous.

 

***

 

Étranger que tu es, imbibé du langage de la rosée,

De toi s’illuminent les ténèbres de l’amour.

Comme un poème revêtant le ciel de ses lettres

Et d’un miracle couvrant  les villes

Tu émerges…

Dans la vibration des âmes et l’ardeur du souvenir,

Tu arroses le moi, au point de faillir nous ressusciter de la mort.

Tu traînes les siècles et portes l’Histoire dans l’autel de la mémoire

Courant sous l’ombre de l’ailleurs.

Dans la plaie git la nuit émanant des airs diurnes soupirants.

La plaie est la perle de l’obscurité.

Son front est musc et l’aurore de l’humus.

 

***

 

Étranger que tu es, incarnant les illuminations des bourgs.

Comme la poésie, tu crées l’univers des âmes,  les geignements des soirs

Et nos tristesses.

Laisse tomber le passé.

Sois ce que tu perçois ou ce que tu ne perçois pas.

Sois une étoile dans la plaie

Qui dédie son aube aux prophètes.

Les ascètes sont venus de nos défaites pour ériger sur les nuées une ville.

Les épis pleins de leur senteur nourrissent les espoirs.

Les poèmes, rythmés sur les pas d’un fougueux  alezan, infléchissent les échos de nos chancellements.

Alors, enivre –toi de notre déplorable rêve,

Pour lancer la symphonie des visions.

 

Amani Zaïbi, Sfax, 1991. Doctorante en philosophie à la Faculté des Lettres de Sfax où elle a obtenu son master de recherche en philosophie. Membre de plusieurs associations et clubs culturels, a obtenu plusieurs prix lors des rencontres des jeunes poètes (2015,2016 à Gabes, 2015/2016 à Sfax).

 

[Traduction : Mosbah Said]

 

 

74

 

prof

Profecia de la mort

          

Foraster com ets, davant la teva febre dolorosa

avances pel camí fugaç,

encens els astres amb la claror de les perspectives,

dormisqueges, i el pas vetlla pel propi recorregut vençut a les ribes dels nostres dies,

segueixes tocant la melodia dels mals que fan nosa,

i els dies criden: per què has marxat? Com ha perdut el nord la teva brúixola ancorada als nostres destins?

Encara jeus en el sospir dels que agonitzen

recitant la meva profecia sobre els nius dels cels.

Encara mantens les nostres llàgrimes

i vesses en rius vinosos

una cascada que omple l’eco.

Segueixes viu als espais de memòria, oblidant una part de nosaltres.

 

***

 

Foraster com ets, amarat del llenguatge de la rosada,

les tenebres de l’amor s’il·luminen de tu.

Com d’un poema que guarneix el cel amb les seves lletres

i d’un miracle que cobreix les ciutats,

emergeixes...

En el tremolor de les ànimes i en l’ardor del record,

regues el jo, fins a ressuscitar-nos quasi de la mort.

Arrossegues els segles i portes la Història a l’altar de la memòria

corrent sota l’ombra d’algun altre lloc.

En la nafra s’ajaça la nit que emana aires diürns que sospiren.

La nafra és la perla de la foscor.

El seu front és mesc i l’aurora de l’humus.

 

***

 

Foraster com ets, encarnes les il·luminacions de les viles.

Com la poesia, crees l’univers de les ànimes, els gemecs dels vespres

i les nostres tristeses.

Deixa plantat el passat.

Sigues allò que sents o allò que no sents.

Sigues una estrella en la nafra

que dedica la seva alba als profetes.

Els ascetes han vingut de les nostres desfetes per erigir una ciutat sobre els núvols.

Les espigues plenes alimenten amb la seva fragància les esperances.

Els poemes ritmats, seguint els passos d’un impetuós alatzà, desvien els ecos de les nostres vacil·lacions.

Així doncs, embriaga’t del nostre lamentable somni

per llançar la simfonia de les visions.

 

Amani Zaïbi. Sfax, 1991. És doctoranda en Filosofia per la Facultat de Lletres de Sfax, on ha realitzat un Màster en Recerca en Filosofia. És membre de diverses associacions i clubs culturals. Ha obtingut diversos premis en les trobades amb joves poetes a Gabes i a Sfax.

 

[Traduït per Dolors Català i Joan Navarro, a partir de la versió francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

ca

Profe

Profecía de la muerte

Como extranjero que eres, frente a tu fiebre dolorosa,

avanzas por el camino huidizo,

enciendes los astros con el resplandor de las perspectivas,

dormitas, y el paso vela por su recorrido vencido en las orillas de nuestros días,

sigues tocando la melodía de los males enojosos,

y los días gritan: ¿por qué te has marchado? ¿Cómo ha perdido el norte tu brújula  anclada en nuestros destinos?

Todavía yaces en el suspiro de los agonizantes

recitando mi profecía sobre los nidos de los cielos.

Todavía mantienes nuestras lágrimas

y viertes en ríos vinosos

una cascada que llena el eco.

Todavía sigues vivo en los lugares de memoria, olvidando una parte de nosotros.

 

***

 

Como extranjero que eres, embebido del lenguaje del rocío,

las tinieblas del amor se iluminan de ti.

Como de un poema adornando el cielo con sus letras

y de un milagro cubriendo las ciudades,

emerges

En el temblor de las almas y en el ardor del recuerdo,

riegas el yo, hasta casi resucitarnos de la muerte.

Arrastras los siglos y llevas la Historia en el altar de la memoria

corriendo bajo la sombra de otro lugar.

En la llaga yace la noche que emana aires diurnos que suspiran.

La llaga es la perla de la oscuridad.

Su frente es almizcle y la aurora del humus.

 

***

 

Como extranjero que eres, encarnas las iluminaciones de los pueblos.

Como la poesía, creas el universo de las almas, las lamentaciones del anochecer

y nuestras tristezas.

Deja plantado al pasado.

Sé lo que percibes o lo que no percibes.

Sé una estrella en la llaga

que dedica su alba a  los profetas.

Los ascetas vinieron de nuestras derrotas para erigir sobre las nubes una ciudad.

Las espigas llenas nutren con su aroma las esperanzas.

Los poemas ritmados, siguiendo los pasos de un fogoso alazán, desvían los ecos de nuestros titubeos.

Así pues, embriágate de nuestro deplorable sueño

para lanzar la sinfonía de las visiones.

 

Amani Zaïbi.  Sfax, 1991. Poeta. Es doctoranda en Filosofía por la Facultad de Letras de Sfax, donde ha realizado un Master en investigación en filosofía. Es miembro de diversas asociaciones y clubs culturales. Ha obtenido diversos premios en los encuentros con jóvenes poetas en Gabes y Sfax.

 

[Traducción de Dolors Català, a partir de la versión francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

 

profec

Profecia da morte

          

Como estrangeiro que és, perante a tua febre dolorosa,

avanças pelo caminho fugaz,

acendes os astros com o fulgor das perspetivas,

dormitas, e o passo vela pelo próprio percurso vencido na beira dos nossos dias,

segues tocando a melodia dos males que embaraçam,

e os dias gritam: porque partiste? Como perdeu o norte a tua bússola ancorada nos nossos destinos?

Ainda jazes no suspiro daqueles que agonizam

recitando a minha profecia sobre os ninhos dos céus.

Ainda alimentas as nossas lágrimas

e entornas em rios vinhosos

uma cascata que preenche o eco.

Segues vivo nos lugares de memória, esquecendo uma parte de nós. 

 

***

 

Como estrangeiro que és, ensopado da linguagem do orvalho,

as trevas do amor iluminam-se de ti.

Como de um poema que guarnece o céu com as suas letras,

e de um milagre que cobre as cidades,

emerges...

No tremor das almas e no ardor da lembrança,

regas o eu, até ressuscitar-nos quase da morte.

Arrastas os séculos e levas a História no altar da memória

a correr debaixo da sombra em outro lugar.

Na chaga deita-se a noite que emana ares diurnos que suspiram.

A chaga é a pérola da escuridão.

A sua testa é almíscar e a aurora do húmus.

 

***

 

Como estrangeiro que és, encarnas as iluminações das vilas.

Como a poesia, crias o universo das almas, os gemidos dos entardeceres

e as nossas tristezas.

Deixa plantado o passado.

aquilo que sentes ou aquilo que não sentes.

uma estrela na chaga

que dedica a sua alba aos profetas.

Os ascetas vieram das nossas derrotas para erigir uma cidade sobre as nuvens.

As espigas cheias alimentam com a sua fragrância as esperanças.

Os poemas ritmados, seguindo os passos de um impetuoso alazão, desviam os ecos das nossas vacilações.

Assim, pois, embriaga-te do nosso lamentável sonho

para lançar a sinfonia das visões.

 

Amani Zaïbi, Sfax, 1991. Poeta. É doutoranda em Filosofia pela Faculdade de Letras de Sfax, onde fez um mestrado em Pesquisa em Filosofia. É membro de diversas associações e clubes culturais. Obteve diversos prémios nos encontros com jovens poetas em Gabes e Sfax.

 

[Tradução de Joan Navarro, a partir da versão francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

 

Haythem Hamdi  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer