L  

Censura. València, 2011. Foto:Joan Navarro

              

[Censura. València, 2011. Joan Navarro]

 

 

Claudio Daniel

 

 

      Portão sete

 

      Portal set

      Portal siete

      Portique sept

      Gate seven

 

 

 

Portão sete

(fragmentos de um poema em progresso)

 

 

* * *

 

Com a brutalidade

de uma caveira cantante.

Com um morto em cada linha,

e uma rosa para cada morto,

ela pergunta aos seus lagartos:

o que existe além da pele? 

 

Mistério algum além da verde céspede numerável até o infinito.

 

II

 

Números delineiam as quinas da eternidade.

Mortos bebem dos pulsos

de nossas mãos.

 

* * *

 

Nenhuma língua é a minha;

este é o motivo de meu desprezo

aos que simulam sinceridade.

 

* * *

 

Serpe troca de pele com o peixe transmutado em galo,

em sonho, em sombra, em nada.

 

* * *

 

O Inferno é um vasto dicionário; eis aqui alguns de seus verbetes:

 

DIFRAÇÃO é o tempo em que viajamos entre palavras e coisas, memórias e ressentimentos. Nossos focinhos avançam para além dos retratos e nada encontram além de fungos, fiapos, fêmures. 

 

* * *

 

(Quando chegar a Mulher Toda Nua, com a sua pose criselefantina, o poeta dirá as coisas mais terríveis; tirará de seus bolsos as cartas dos quatro naipes e exigirá um Sentido que não seja a mera trama do acaso, mas ela rirá de sua face nervurada e o pisará com o mais puro e intenso desprezo.)  

 

* * *

 

DISPERSÃO é o tempo em que répteis assistem a noticiários de TV enquanto garotos primitivos como as flores saqueiam supermercados e os incendeiam.

 

 

|Claudio Daniel, São Paulo, 1962, poeta e tradutor. Autor de Sutra (1992), Yumê (1999), A Sombra do Leopardo (2001, prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira, oferecido pela revista CULT) e Figuras Metálicas (2005). Publicou também o volume de contos Romanceiro de Dona Virgo (Lamparina, 2004) e a antologia Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil (2002, em parceria com Frederico Barbosa). Como tradutor, publicou Jardim de Camaleões, A Poesia Neobarroca na América Latina (2004) e coletâneas de autores como o cubano José Kozer, o dominicano Leon Félix Batista, o argentino-peruano Reynaldo Jiménez e os uruguaios Víctor Sosa e Eduardo Milán.

 

 

Λ

 

 

Portal set

(fragments d’un poema en curs)

 

 

* * *

 

Amb la brutalitat

d’una calavera cantant.

Amb un mort en cada línia,

i una rosa per a cada mort,

ella pregunta als seus llangardaixos:

què hi ha més enllà de la pell? 

 

Cap misteri enllà de la verda gespa numerable fins l’infinit.

 

II

 

Nombres delineen els cantons de l’eternitat.

Morts beuen dels polsos

de les nostres mans.

 

* * *

 

Cap llengua és la meua;

aquest és el motiu del meu menyspreu

als que simulen sinceritat.

 

* * *

 

Serp bescanvia de pell amb el peix transmutat en gall,

en somni, en ombra, en no-res.

 

* * *

 

L’Infern és un vast diccionari; heus ací alguns dels seus articles:

 

DIFRACCIÓ és el temps en el qual viatgem entre paraules i coses, memòries i ressentiments. Els nostres rostres avancen més enllà dels  retrats i no troben res tret de fongs, fils i fèmurs.

 

* * *

 

(Quan arribe la Dona Tota Nua, amb la seua posa criselefantina, el poeta dirà les coses més terribles; traurà de les seues butxaques les cartes dels quatre naips i exigirà un Sentit que no siga la mera trama de l’atzar, però ella es riurà del seu rostre amb nervadures  i el xafarà amb el més pur i intens dels menyspreus.  

 

* * *

 

DISPERSIÓ és el temps en què els rèptils apareixen als noticiaris de TV com marrecs primitius com les flors que saquegen els supermercats i els incendien.  

 

 

|Claudio Daniel, São Paulo, 1962, poeta i traductor. Autor de Sutra (1992), Yumê (1999), A Sombra do Leopardo (2001, premio Redescoberta da Literatura Brasileira, atorgat per la revista CULT) i Figuras Metálicas (2005). També publicà el volum de contes Romanceiro de Dona Virgo (Lamparina, 2004) i l’antologia Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil (2002, amb Frederico Barbosa). Com traductor, publicà Jardim de Camaleões, A Poesia Neobarroca na América Latina (2004) i reculls de poemes d’autors com el cubà José Kozer, el dominicà León Félix Batista, l’argentí-peruà Reynaldo Jiménez i els uruguaians Víctor Sosa i Eduardo Milán.

 

 

| Traducció: Joan Navarro

 

 

Λ

 

 

Portal siete

(fragmentos de un poema en curso)

 

 

* * *

 

Con la brutalidad

de una  calavera cantante.

Con un muerto en cada línea,

y una rosa para cada muerto,

ella pregunta a sus lagartos:

¿qué existe más allá de la piel?

 

Ningún misterio más allá del verde césped numerable hasta el infinito.

 

II

 

Números delinean las esquinas de la eternidad.

Muertos beben de los pulsos

de nuestras manos.

 

* * *

 

Ninguna lengua es la mía;

éste es el motivo de mi desprecio

a los que simulan sinceridad.

 

* * *

 

Serpiente cambia de piel con el pez transmutado en gallo,

en sueño, en sombra, en nada.

 

* * *

 

El Infierno es un vasto diccionario; he aquí algunos de sus artículos:

 

DIFRACCIÓN es el tiempo en que viajamos entre palabras y cosas, memorias y resentimientos. Nuestros rostros avanzan más allá de los retratos y no encuentran nada aparte de hongos, hilos, húmeros. 

 

* * *

 

(Cuando llegue la Mujer Toda Desnuda, con su pose criselefantina, el poeta dirá las cosas más terribles; sacará de sus bolsillos las cartas de los cuatro naipes y exigirá un Sentido que no sea la mera trama del azar, pero ella se reirá de su cara con nervaduras y lo pisará con el más puro e intenso desprecio.)

 

* * *

 

DISPERSIÓN es el tiempo en el que los reptiles están presentes en los noticiarios de TV como jóvenes primitivos como las flores que saquean supermercados y los incendian.

 

|Claudio Daniel, São Paulo, 1962, poeta y traductor. Autor de Sutra (1992), Yumê (1999), A Sombra do Leopardo (2001, premio Redescoberta da Literatura Brasileira, concedido por la revista CULT) y Figuras Metálicas (2005). También publicó el volumen de cuentos Romanceiro de Dona Virgo (Lamparina, 2004) y la antología Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil (2002, con Frederico Barbosa). Como traductor, publicó Jardim de Camaleões, A Poesia Neobarroca na América Latina (2004) y poemarios de autores como el cubano José Kozer, el dominicano León Félix Batista, el argentino-peruano Reynaldo Jiménez y los uruguayos Víctor Sosa y Eduardo Milán.

 

 

| Traducción: Joan Navarro

 

 

Λ

 

 

Portique sept

(fragments d’un poème en cours)

 

 

* * *

 

Avec la brutalité

d’un tête de mort qui chante

Avec un mort  sur chaque ligne

et une rose pour chaque mort

elle demande à ses lézards :

qu’existe-il au-delà de la peau ?

 

Aucun mystère au-delà du gazon vert nombrable jusqu’à l’infini.

 

II

 

Des numéros esquissent les tournants de l’éternité.

Les morts boivent des forces

de nos mains.

 

* * *

 

Aucune langue est la mienne ;

c’est la raison de mon mépris

à tous ceux qui feignent la sincérité.

 

* * *

 

Le serpent fait peau neuve avec le poisson transmué en coq,

en rêve, en ombre, en néant.

 

* * *

 

L’enfer est un énorme dictionnaire, en voilà quelques articles :

 

DIFRACTION c’est le temps où nous voyageons entre des mots et des choses, des mémoires et des rancœurs. Nos visages avancent au-delà des portraits et ne trouvent  rien que des champignons, des fils, des humérus.

 

* * *

 

(Quand la Femme Toute Nue arrive, avec sa pose chryséléphantine, le poète dira les choses plus terribles; il sortira  les cartes de quatre enseignes et il criera un Sens qui ne soit que la trame de l’hasard, mais elle rira de son visage à nervures et lui marchera dessus avec les plus pur et intense mépris.)

 

* * *

 

DISPERSION c’est le temps où les reptiles sont présents dans les informations de TV comme des jeunes primitifs comme des fleurs qui saccagent les supermarchés et les brûlent.

 

 

|Claudio Daniel, Sao Paulo, 1962, Sao Paulo, 1962, poète et traducteur. Auteur de Sutra (1992), Yumê (1999), A Sombra do Leopardo (2001, Prix « Redescoberta da Literatura Brasileira », décerné par le magazine CULT) et Figuras Metálicas (2005). Il a également publié des volumes de contes Romanceiro de Dona Virgo (Lamparina, 2004) et Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil (2002, avec Frederico Barbosa). En tant que traducteur, il a publié Jardim de Camaleões, A Poesia Neobarroca na América Latina  (2004) et des livres poèmes d’auteurs tels que le cubain José Kozer, le dominicain León Félix Batista, l’argentin-péruvien Reynaldo Jiménez et les uruguayens Victor Sosa et Eduardo Milan.

 

 

| Traduction: Montserrat Fortea

 

 

Λ

 

 

Gate seven

(fragments of an ongoing poem)

 

 

* * *

 

With the brutality

of a singing skull.

With a dead man in every line,

and a rose for every dead man,

she asks her lizards:

is there something beyond skin?

 

No mystery beyond the unlimitedly countable green grass

 

 

II

 

Numbers outline the corners of eternity.

Dead men drink from the wrists

of our hands.

 

* * *

 

Mine is no language;

This is why I despise 

those who feign sincerity.

 

* * *

 

The snake swaps its skin with the fish transmuted into rooster,

into dream, into shadow, into nothing.

 

* * *

 

Hell is a vast dictionary; here are some of its entries.

 

 

DIFFRACTION is our travelling time between words and things, memory and resentment. Our muzzles advance beyond the portraits and find nothing but fungi, fine hair, femurs.

  

* * *

 

(When the Fully Naked Woman arrives, with her criselephantine pose, the poet will say the most terrible things; he will take out of his pockets cards of the four suits and will demand a Meaning that is not the mere weft of chance. But she will laugh at his ribbed face and will step on him with the purest and utmost contempt.)

 

 

* * *

 

DISPERSION the time during which reptiles watch the news on TV while kids, primitive like flowers, rob supermarkets and set them on fire.

 

 

|Claudio Daniel, São Paulo, 1962, is a poet and a translator. He is the author of Sutra (1992), Yumê (1999), A Sombra do Leopardo (2001, “Redescoberta da Literatura Brasileira” Prize, awarded by CULT magazine) and Figuras Metálicas (2005). He also published the book of short stories Romanceiro de Dona Virgo (Lamparina, 2004) and the anthology Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil (2002, together with Frederico Barbosa). As a translator, he published Jardim de Camaleões, A Poesia Neobarroca na América Latina (2004) and collections of authors such as the Cuban José Kozer, the Dominican Leon Félix Batista, the Argentine-Peruvian Reynaldo Jiménez and the Uruguayan poets Víctor Sosa and Eduardo Milán.

 

 

| Translation: João Miguel Henriques

 

 

Λ

 

[Javier Díaz Gil]

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer