D

Pier Paolo Pasolini | sèrieAlfa 86

 

Dibuix: Joan Basset

 

 

Pier Paolo Pasolini

 

 

David (1942)

 

David

David

David

David

David

 

David (1974)

 

Davide

Davide

Davide

Davide

Davide

 

David (Variante)

 

Davide

Davide

Davide

Davide

Davide

 

David (Seconda variante)

 

Davide

Davide

Davide

Davide

Davide

 

David (Terza variante)

 

Davide

Davide

Davide

Davide

Davide

 

 

 

Friu

DAVID (1942)

 

Pognèt tal pos, puòr zòvin,

ti voltis viers di me il to ciaf zintíl

cu’ un ridi pens tai vuj.

 

Ti sos, David, coma un toru ta un di Avril

che ta li mans di un frut ch’al rit

al va dols a la muàrt.

 

 

DAVID. Appoggiato al pozzo, povero giovane, volti verso di me il tuo capo gentile, con un greve riso negli occhi. // Tu sei, David, come un toro in un giorno di Aprile, che nelle mani di un fanciullo che ride va dolce alla morte.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

DAVID. Recolzat al pou, pobre jove, gires cap a mi el teu cap delicat, amb un dolorós somriure als ulls. // Ets, David, com un toro un dia d’abril, que guiat per un marrec que riu va dolç a la mort. 

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

DAVID. Apoyado en el pozo, pobre joven, vuelves hacia mí tu cabeza delicada, con una dolorosa sonrisa en los ojos. // Eres, David, como un toro un día de abril, que guiado por un chaval que ríe va dulce a la muerte.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

DAVID. Apoiado no poço, pobre jovem, viras para mim a tua cabeça delicada, com um doloroso sorrir nos olhos. // És, David, como um toro num dia de abril, que conduzido por um rapaz que ri vai doce para a morte.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

DAVID. Appuyé au puits, pauvre jeune, tu tournes vers moi ta gentille tête, avec un sourire douloureux aux yeux.// Tu es, David, comme un taureau un jour d’avril, qui aux mains d’un jeune homme qui rit s’en va paisible vers la mort.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

friu2

DAVID (1974)

 

Coma un toru che ta un di Avril

puartàt da un frut ch’al rit

al va dols a la muàrt,

 

David, ti sos passàt.

I ti às dat il to sanc zintíl

doma par insegnà a dismintià.

 

 

DAVIDE. Come un toro che in un giorno di Aprile, portato da un ragazzo che ride, va dolce alla morte, // Davide, tu sei passato. Hai dato il tuo sangue gentile solo per insegnare a dimenticare.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

DAVIDE. Com un toro que un dia d’abril, menat per un xaval que riu, va dolç a la mort, // Davide, has passat. Has donat la teva sang gentil només per ensenyar a oblidar.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

DAVIDE. Como un toro que un día de abril, conducido por un chaval que ríe, va dulce a la muerte, // Davide, has pasado. Has dado tu sangre gentil sólo para enseñar a olvidar.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

DAVIDE. Como um touro que num dia de abril, conduzido por um rapaz que ri, vai doce para a morte, // Davide, tu passaste. Deste o teu sangue gentil apenas para ensinar a esquecer.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

DAVIDE. Comme un taureau qui un jour d’avril, mené par un gamin qui rit, s’en va paisible vers la mort, // David, tu es passé. Tu as donné ton sang gentil rien que pour apprendre à oublier.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

friuv

DAVID (Variante)

 

Dopu che tu ti sos stat pognèt

chel tal pospasiènt coma un toru

ch’al va a murí tal soreli di nissún

 

al è finit il mond. Si sin trovàs

ta un nòuf mond, e tu

i ti sos ledàn par i siuns.

 

 

DAVIDE (Variante). Dopo che tu sei stato chino quel giorno sul pozzo — paziente come un toro che va a morire nel sole di nessuno — // è finito il mondo. Ci siamo trovati in un nuovo mondo, e tu sei letame per i sogni.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

DAVIDE (Versió). Després d’estar aquell dia amb el cap cot sobre el pou —pacient com un toro que va a morir al sol de ningú— // s’ha acabat el món. Ens hem trobat en un nou món, i tu ets fem per als somnis.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

DAVIDE (Versión). Después de estar aquel día con la cabeza inclinada sobre el pozo —paciente como un toro que va a morir en el sol de nadie— // se ha terminado el mundo. Nos hemos encontrado en un nuevo mundo, i tu eres estiércol para los sueños.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

DAVIDE (Variante). Depois de estar aquele dia com a cabeça baixa sobre o poço — paciente como um touro que vai morrer no sol de ninguém — // o mundo acabou. Encontramo-nos em um novo mundo, e tu és esterco para os sonhos.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

DAVIDE (variante). Après être resté penché sur le puits ce jour-là — patient comme un taureau qui va mourir au soleil de personne — // le monde est fini. Nous nous sommes trouvés dans un nouveau monde, et tu es fumier pour les rêves.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

friusv

DAVID (Seconda Variante)

 

Il stà tal pos e il ridi dal vuli  zintíl

passient coma un toru, ch’al va

ch’a si mòur, puartàt da un frut ch’al zuja

 

al era un sèin dai sècuj, no di un Avril.

Ma il mond al è finit, e tu i ti sos ’na lus

ta la storia dal nuja.

 

 

DAVIDE (Seconda Variante). Lo stare sul pozzo e il sorridere con l’occhio gentile — paziente come un toro che va là dove si muore, portato da un ragazzo che gioca — // era un segno dei secoli, non di un Aprile. Ma il mondo è finito, e tu sei una luce nella storia del niente.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

DAVIDE (Segona Versió). Estar sobre el pou i somriure amb l’ull gràcil —pacient com un toro que va allà on es mor, menat per una xaval que juga— // era un signe dels segles, no d’un abril. Però el món s’ha acabat, i tu ets una llum en la història del no-res.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

DAVIDE. (Segunda Versión). Estar sobre el pozo y sonreír con el ojo grácil —paciente como un toro que va allí donde se muere, conducido por un chaval que juega— // era un signo de los siglos, no de un abril. Pero el mundo se ha terminado, y tú eres una luz en la historia de la nada.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

DAVIDE (Segunda Variante). Estar sobre o poço e sorrir com o olho grácil — paciente como um touro que vai lá onde se morre, conduzido por um rapaz que brinca — // era um signo dos séculos, não de um abril. Mas o mundo acabou, e tu és uma luz na história do nada.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

DAVIDE (Deuxième variante). Rester sur le puits et sourire l’œil doux — patient comme un taureau qui va là on l’on meurt, mené par un gamin qui joue — // c’était un signe des siècles, non d’un Avril. Mais le monde est fini, et toi tu es une lumière dans l’histoire du néant.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

friutv

DAVID (Terza Variante)

 

Biondu, cu’l suf e ciavièj curs

ta la cadopa di toru che tal soreli di Avril

al va dizínt «sí » cu’l ciaf

 

ch’a si mòur, da dèis mil àins ti eris

coma ch’al à da essi un zòvin:

altris dèis àins, e ogni misteri al è cambiàt.

 

 

DAVIDE (Terza Variante). Biondo, col ciuffo e coi capelli corti sul collo di toro che nel sole di Aprile va dicendo «sí sí» col capo // là dove si muore — da diecimila anni tu eri come deve essere un giovane: altri dieci anni, e ogni mistero è cambiato.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

DAVIDE (Tercera Versió). Ros, amb el ble i amb els cabells curts sobre el coll de toro que en el sol d’abril va dient «sí, sí» amb el cap // allà on es mor — fa deu mil anys tu eres com ha de ser un jove: uns altres deu anys, i tot misteri haurà canviat.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

DAVIDE (Tercera versión). Rubio, con el mechón y con el cabello corto sobre el cuello de toro que en el sol de abril va diciendo «sí, sí» con la cabeza // allí donde se muere — hace diez mil años tú eras como ha de ser un joven: otros diez años, y todo misterio habrá cambiado.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

DAVIDE (Terça Variante). Loiro, com o tufo e com os cabelos curtos sobre o pescoço de touro que no sol de abril está a dizer «sim sim» com a cabeça // lá onde se morre — há dez mil anos tu eras como deve ser um jovem: outros dez anos, e todo mistério terá mudado.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

DAVIDE (troisième variante). Blond, avec la mèche et  les cheveux courts sur le cou du taureau qui sous le soleil d’Avril dit « oui oui » avec la tête // là où l’on meurt  — il y a dix mille ans tu étais comme doit être un jeune : dix ans plus tard, et  tout mystère aura changé.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

 

6  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer