DA

Maria Fernandes | sèrieAlfa 76

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Maria Fernandes

 

 

Poemas mecânicos 1 e 2

Poemes mecànics 1 i 2

Poemas mecánicos 1 y 2

Pòemes mécaniques 1 et 2

 

 

 

por

POEMAS MECÂNICOS 1 e 2

 

1.

 

e há o estado possível

à criação do poema:

– após o contemplar

de longas horas em que

é apenas possível a mera

contemplação do estado líquido

das coisas

 

nisto, o poema

 

nauseabundo e austero

surpreende-me depois da curva angular

da rua deste Espanto de me saber erma

 

nisto, o poema

 

o eremita

 

o que se sabe de tons de carmim

murmura ora o rito profundo

da morte inaugural de todos os dias

e há, ainda, o estado impossível

à disseminação do sonho:

– ainda antes de se saber nascido

já o poema era lido

ao dealbar da vida inteira.

 

2.

 

TRABALHO MANUAL

 

trago o ofício ao colo

trago-o ao colo do pensamento

trago-o de aurora a ocaso

trago-o de Festa a Festa

ergo-o à vista dos olhos

dos transeuntes

estendo-o a secar ao sol

arrumo com cuidado

as ferramentas do ofício

em lugar que só cada um

pode adivinhar

 

assino as entrelinhas

da construção livre

que advogo

(ao crepuscular som

de cada manhã

peças soltas

para montar e juntar)

nas mãos o ritmo

da música toda

nas mãos a melodia

da imagem dinâmica

dos homens que habitam

as telas que pintamos

e repintamos

com o trabalho manual

dos dias todos em que o construtor

se avizinha da luz

de um poema feito

às mãos de um luar.

(no precário trabalho das mãos do artífice

a possibilidade de se saber voar)

 

– cria-me um calo e faço-te um poema.

 

 

Maria Fernandes – n. Funchal em Setembro de 1983. Escreve maioritariamente para ouvir a música das Palavras sem, no entanto, se considerar música. Criou em 2015 o periódico online A.Poética que tem publicado e divulgado diversos novos autores da poesia contemporânea em Língua Portuguesa. Mantém o blogue de poesia Ventos Obtusos onde também tem publicado diversas traduções de autores como T. S. Eliot, Anne Sexton e Charles Bukowski. Colabora na edição digital da revista Umbigoº onde tem publicado poesia criada a partir de fotografias, numa colaboração com a designer Fedra Espiga Pinto. Tem participado em diversas antologias poéticas e publicou em 2014 a edição de autor Contemplações, Constatações e 30 Ventos. Tem actualmente no prelo a obra Do Not Feed the Poets.

 

 

76

 

cat

POEMES MECÀNICS 1 i 2

 

1.

 

i hi ha l’estat possible
a la creació del poema:
– després del contemplar
de llargues hores en què
és només possible la mera
contemplació de l’estat líquid
de les coses

 

de sobte, el poema

 

nauseabund i auster
em sorprèn darrere de la corba angular
del carrer d’aquest Espant de saber-me erma

 

de sobte, el poema

 

l’eremita

 

el que se sap de tons de carmí
murmura ara el ritu profund
de la mort inaugural de cada dia

i hi ha, encara, l’estat impossible
a la disseminació del somni:
– encara abans de saber-se nascut
ja el poema era llegit
a l’alba de la vida sencera.

 

2.

 

TREBALL  MANUAL

 

porto l’ofici a la falda

el porto a la falda del pensament

el porto de l’aurora a l’ocàs

el porto de Festa en Festa

l’aixeco a l’altura dels ulls

dels transeünts

l’estenc a assecar al sol

endreço amb cura

les ferramentes de l’ofici

en el lloc que sols cadascú

pot endevinar

 

firmo les interlínies

de la construcció lliure

que advoco

(al crepuscular so

de cada matí

peces soltes

per muntar i ajuntar)

en les mans el ritme

de tota la música

en les mans la melodia

de la imatge dinàmica

dels homes que habiten

les teles que pintem

i repintem

amb el treball manual

de tots els dies en què el constructor

s’apropa a la llum

d’un poema fet

a les mans d’un clar de lluna.

(en el precari treball de les mans de l’artífex

la possibilitat de saber volar)

 

– produeix-me un call i et faig un poema.

 

 

Maria Fernandes, nascuda a Funchal el setembre de 1983. Escriu sobre tot per escoltar la música de les Paraules sense, tanmateix, considerar-se música. Creà el 2015 el periòdic online A.Poética que ha publicat i divulgat diversos autors nous de la poesia contemporània en Llengua Portuguesa. Manté el bloc de poesia Ventos Obtusos on també ha publicat diverses traduccions d’autors com T. S. Eliot, Anne Sexton i Charles Bukowski. Col·labora en l’edició digital de la revista Umbigoº on ha publicat poesia creada a partir de fotografies, en col·laboració amb la dissenyadora Fedra Espiga Pinto. Ha participat en diverses antologies poètiques i publicà el 2014 en edició d’autor Contemplações, Constatações e 30 Ventos (Contemplacions, Constatacions i 30 Vents). Actualment té en premsa el seu llibre Do Not Feed the Poets.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

76

 

cast

POEMAS MECÁNICOS 1 y 2

 

1.

 

y hay el estado posible

a la creación del poema:

– después del contemplar

de largas horas en que

es sólo posible la mera

contemplación del estado líquido

de las cosas

 

de repente, el poema

 

nauseabundo y austero

me sorprende detrás de la curva angular

de la calle de este Espanto de saberme yerma

 

de repente, el poema

 

el eremita

 

el que se sabe de tonos de carmín

murmura ahora el rito profundo

de la muerte inaugural de todos los días

y hay, todavía, el estado imposible

a la diseminación del sueño:

– aún antes de saberse nacido

ya el poema era leído

al alba de la vida entera.

 

2.

 

TRABAJO MANUAL

 

llevo el oficio en el regazo

lo llevo en el regazo del pensamiento

lo llevo de la aurora al ocaso

lo llevo de Fiesta en Fiesta

lo levanto a la altura de los ojos

de los transeúntes

lo tiendo a secar al sol

ordeno con cuidado

las herramientas del oficio

en el lugar que sólo cada uno

puede adivinar

 

firmo las entrelíneas

de la construcción libre

que advoco

(al crepuscular sonido

de cada mañana

piezas sueltas

para montar y juntar)

en las manos el ritmo

de toda la música

en las manos la melodía

de la imagen dinámica

de los hombres que habitan

las telas que pintamos

y repintamos

con el trabajo manual

de todos los días en que el constructor

se acerca a la luz

de un poema hecho

a las manos de un claro de luna.

(en el precario trabajo de las manos del artífice

la posibilidad de saber volar)

 

– prodúceme un callo y te hago un poema.

 

 

Maria Fernandes, nacida en Funchal en septiembre de 1983. Escribe sobre todo para escuchar la música de las Palabras sin, no obstante, considerarse música. Creó en 2015 el periódico online A.Poética que ha publicado y divulgado diversos nuevos autores de la poesía contemporánea en Lengua Portuguesa. Mantiene el bloc de poesía Ventos Obtusos donde también ha publicado diversas traducciones de autores como T. S. Eliot, Anne Sexton y Charles Bukowski. Colabora en la edición digital de la revista Umbigoº donde ha publicado poesía creada a partir de fotografías, en colaboración con la diseñadora Fedra Espiga Pinto. Ha participado en diversas antologías poéticas y publicó en 2014 en edición de autor Contemplações, Constatações e 30 Ventos (Contemplaciones, Constataciones y 30 Vientos). Tiene actualmente en prensa Do Not Feed the Poets.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

75

 

fr

POÈMES MÉCANIQUES 1 et 2

 

1.

 

et il y a l’état possible

à la création du poème :

– après avoir contemplé

de longues heures en quoi

seule est possible

la simple contemplation

de l’état liquide des choses

 

soudain, le poème

 

nauséabond et austère

me surprend derrière la courbe angulaire

de la rue de cette Frayeur de me savoir stérile

 

soudain, le poème

 

l’ermite

 

celui qui se sait en tons de carmin

murmure maintenant le rite profond

de la mort inaugurale de chaque jour

 

et il y a, encore, l’état impossible

à la dissémination du rêve :

– avant même de se savoir né

le poème était déjà lu

à  l’aube de la vie entière

 

2.

 

TRAVAIL MANUEL

 

je porte le métier dans mes bras

je le porte dans les bras de la pensée

je le porte de l'aurore au coucher

je le porte de Fête en Fête

je le soulève à la hauteur des yeux

des passants

je le laisse sécher au soleil

les outils du métier

à la place où seul chacun

peut deviner

 

Je signe les interlignes

de la construction libre

que je plaide

(au son crépusculaire

de chaque  matin

des pièces détachées

à monter et rassembler)

dans les mains le rythme

de toute la musique

dans les mains la mélodie

de l’image dynamique

des hommes qui habitent

les toiles que nous peignons

et repeignons

 

avec le travail manuel

de tous les jours où le constructeur

s’approche de la lumière

d'un poème fait

aux mains d'un clair de lune.

(dans le travail précaire des mains de l'artificier

la possibilité de savoir voler)

 

– produis-moi un cal et je te ferai un poème

 

 

Maria Fernandes née à Funchal en septembre 1983. Elle écrit surtout pour écouter la musique des Mots, sans, néanmoins, se considérer musicienne. En 2015, elle a créé le journal en ligne  A.Poética qui a publié et divulgué plusieurs nouveaux auteurs de la poésie contemporaine en langue portugaise. Elle maintient le blog de poésie Ventos Obtusos, où elle a également publié plusieurs traductions d'auteurs tels que T. S. Eliot, Anne Sexton et Charles Bukowski. Elle collabore à l'édition numérique du magazine Umbigoº où elle a publié des poèmes créés à partir de photographies, en collaboration avec la dessinatrice Fedra Espiga Pinto. Elle a participé à plusieurs anthologies poétiques et publié en 2014 à compte d’auteur Contemplações, Constirasiones e 30 Ventos (Contemplations, Constatations et 30 Vents). Son livre "Do not Feed the Poets" est actuellement sous presse.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

75

 

Vítor Sousa  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer