DA

Vítor Sousa | sèrieAlfa 76

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Vítor Sousa

 

 

1. Este ar líquido com o fluxo do desmaio

2. Navegar, navegar

3. Comecemos devagar

4. “60 profissionais morreram.”

 

1. Aquest aire líquid amb el flux de l’esvaïment

2. Navegar, navegar

3. Comencem lentament

4. “Han mort 60 professionals.”

 

1. Este aire líquido con el flujo del desmayo

2. Navegar, navegar

3. Comencemos sin prisa

4. “Murieron 60 profesionales.”

 

1. Cet air liquide avec le flux de  l’évanouissement

2. Commençons lentement

3. Comecemos devagar

4. « 60 professionnels sont morts »

 

 

 

p1

1.

 

Este ar líquido com o fluxo do desmaio,

o encanto dos grandes tumultos

no dia a dia dessa promessa fatal,

chegadas e partidas no mesmo hangar

dos terminais.

 

Nada se resolve.

Nada se resolve no chão da superfície.

És uma cabeça feita chão de searas

para decorar alucinações,

o remoinho de sereias

que não sabem nadar

porque só nasceram para a beleza.

Que heróis,

estes,

sem o cântico dos decepados

que querem da escarpa

mulheres que saibam

quem não foi Ulisses?

 

Calipso,

aceita este souvenir de Ítaca:

adeus.

 

p2

2.

 

Navegar, navegar

ao longo das costas,

ou fundear ao largo

da tua silhueta

à espera da derrocada.

Não concebo uma vida

sem ver teu rosto.

 

[A voz,

pelo menos a voz que diz

a erosão dos teus litorais.]

 

Depois,

sirenes a definir

os contornos urgentes dos vivos,

gente paga para combater ataques

de náufragos.

 

O que levaria para uma ilha deserta?

O deserto,

esse alívio de ter apanhado

o acidente certo

ou um mapa para saber falhar

o regresso.

 

p3

3.

 

Comecemos devagar:

uma vela,

essa possibilidade académica

de fazer algo pelo país

e querer o mundo unido

contra a extinção

desta espécie

de fogo.

 

[A New York Fire Dpt.

entrou na bolsa

de gás

e aposta no franchising

do incêndio]

 

p4

4.

 

“60 profissionais morreram.”

E os outros,

os que morrem por amadorismo?

É vil este desprezo

por quem escolheu a morte

como passatempo.

 

 

Vítor Sousa nasceu no Funchal, ilha da Madeira, a 11 de Janeiro de 1984. Exerceu jornalismo, foi editor e todos os dias pensa em escrever. Nem sempre o faz. Até prova em contrário, continua vivo.

 

76

ca

c1

1.

 

Aquest aire líquid amb el flux de l’esvaïment,

l’encís dels grans tumults

en el dia a dia d’aquesta promesa fatal,

arribades i sortides en el mateix hangar

de les terminals.

 

Res no es resol.

Res no es resol en el terra de la superfície.

Ets un cap fet terra de messes

per decorar al·lucinacions,

el remolí de sirenes

que no saben nadar

perquè sols van nàixer per a la bellesa.

Quins herois,

aquests,

sense el càntic dels mutilats

que volen de l’escarpa

dones que sàpiguen

qui no fou Ulisses?

 

Calipso,

accepta aquest record d’Ítaca:

adéu.

 

c2

2.

 

Navegar, navegar

al llarg de les costes,

o fondejar al llarg

de la teva silueta

a l’espera de l’esllavissada.

No concebo una vida

sense veure el teu rostre.

 

[La veu,

almenys la veu que diu

l’erosió dels teus litorals.]

 

Després,

sirenes definint

els contorns urgents dels vius,

gent pagada per combatre atacs

de nàufrags.

 

Què m’enduria a una illa deserta?

El desert,

aquest alleujament d’haver tingut

l’accident encertat

o un mapa per saber errar

la tornada.

 

c3

3.

 

Comencem lentament:

un ciri,

aquesta possibilitat acadèmica

de fer alguna cosa pel país

i voler el món unit

contra l’extinció

d’aquesta espècie 

de foc.

 

[El New York Fire Dpt.

entrà en la bossa

de gas

i aposta en la franquícia

de l’incendi]

 

c4

4.

 

“Han mort 60 professionals.”

I els altres,

els que moren per amateurisme?

És vil aquest menyspreu

per qui va escollir la mort

com un passatemps.

 

 

Vítor Sousa va nàixer a Funchal, a l’illa de Madeira, el dia 11 de gener de 1984. Va fer de periodista i editor, i cada dia pensa en escriure. No sempre ho fa. Fins que no es demostri el contrari, segueix viu.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

76

 

es1

1.

 

Este aire líquido con el flujo del desmayo,

el encanto de los grandes tumultos

en el día a día de esta promesa fatal,

llegadas y salidas en el mismo hangar

de las terminales.

 

Nada se resuelve.

Nada se resuelve en el suelo de la superficie.

Eres una cabeza hecha suelo de mieses

para decorar alucinaciones,

el remolino de sirenas

que no saben nadar

porque sólo nacieron para la belleza.

¿Qué héroes,

éstos,

sin el cántico de los mutilados

que quieren de la escarpa

mujeres que sepan

quién no fue Ulises?

 

Calipso,

acepta este recuerdo de Ítaca:

adiós.

 

es2

2.

 

Navegar, navegar

a lo largo de las costas,

o fondear a lo largo

de tu silueta

a la espera del desprendimiento.

No concibo una vida

sin ver tu rostro.

 

[La voz,

por lo menos la voz que dice

la erosión de tus litorales.]

 

Después,

sirenas definiendo

los contornos urgentes de los vivos,

gente pagada para combatir ataques

de náufragos.

 

¿Qué llevaría a una isla desierta?

El desierto,

ese alivio de haber tenido

el accidente certero

o un mapa para saber errar

el regreso.

 

es3

3.

 

Comencemos sin prisa:

una vela,

esa posibilidad académica

de hacer algo por el país

y querer el mundo unido

contra la extinción

de esta especie

de fuego.

 

[El New York Fire Dpt.

entró en la bolsa

de gas

y apuesta en la franquicia

del incendio]

 

es4

4.

 

“Murieron 60 profesionales.”

¿Y los otros,

los que mueren por amateurismo?

Es vil este desprecio

por quien escogió la muerte

como pasatiempo.

 

 

Vítor Sousa nació en Funchal, isla de Madeira, el 11 de enero de 1984. Ejerció el periodismo y fue editor, y todos los días piensa en escribir. No siempre lo hace. Hasta que no se demuestre lo contrario, continúa vivo.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

75

 

fr1

1.

 

Cet air liquide avec le flux de  l’évanouissement,

le charme des grands tumultes

au quotidien de cette promesse fatale,

arrivées et départs dans le même hangar

des  terminaux.

 

Rien ne se résout

Rien ne se résout sur le sol de la surface.

Tu es une tête devenue terre de moissons

pour décorer des hallucinations,

le tourbillon des sirènes

qui ne savent pas nager

parce qu’elles ne sont nées que pour la beauté.

Quels héros,

ceux-ci,

sans le cantique des mutilés

qui veulent de l’escarpe

des femmes qui savent

qui n’était pas Ulysse ?

 

Calypso,

accepte ce souvenir d’Ithaque :

au revoir.

 

fr2

2.

 

Naviguer, naviguer

le long des côtes,

ou mouiller le long

de ta silhouette

dans l’attente de l’éboulement.

Je ne conçois pas une vie

sans voir ton visage.

 

[La voix,

Tout du moins, la voix  qui dit

l'érosion de tes littoraux.]

 

Ensuite,

des sirènes définissant

les contours urgents des vivants,

des gens payés pour combattre les attaques

des naufragés.

 

Qu'est-ce que j'emmènerai sur une île déserte?

Le désert,

ce soulagement d'avoir eu

l’accident opportun

ou une carte pour savoir rater

le retour.

 

fr3

3.

 

Commençons lentement :

un cierge,

cette possibilité académique

de faire quelque chose pour le pays

et de vouloir le monde uni

contre l’extinction

de cette espèce

de feu.

 

[Le New York Fire Dpt

est entré dans la nappe

de gaz

et parie sur la franchise

de l’incendie]

 

fr4

4.

 

« 60 professionnels sont morts »

Et les autres,

ceux qui meurent par amateurisme ?

Ce mépris

pour celui qui a choisi la mort

comme  passe-temps est vil.

 

 

Vítor Sousa est né à Funchal, sur l'île de Madère, le 11 janvier 1984. Il a été journaliste et éditeur, et chaque jour, il pense à écrire. Il ne le fait pas toujours. Jusqu'à preuve du contraire, il est toujours en vie.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

75

 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer