DA

Mateo Díaz | sèrieAlfa 75

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Mateo Díaz

 

 

Sin haber sido

Fiat tenebris

 

Sense haver estat

Fiat tenebris

 

Sans avoir été

Fiat tenebris

 

Sem ter sido

Fiat tenebris

 

 

 

 

sinut

SIN HABER SIDO invocada, la claridad ha descendido sobre el campo y reside entre las corolas de los arbustos.

 

No ha necesitado del destello del rayo, tan solo se reconoce por las sombras bien trazadas de la enramada.

 

Ante su luz, las cosas se vuelven evidentes: las manchas sobre la piel de los cerdos, el grito recurrente de las gallinas y el barro que respira como un animal vivo.

 

Entonces el ojo cansado encuentra el reposo del colibrí, la anchura del estanque herido en el reflejo.

 

Ver sin el velo es aceptarlo todo: he aquí un hecho que no podemos explicarnos.

 

Así como ha venido, del mismo modo se retira y vuelve a escucharse el sonido hueco de las palabras.

 

fiat1

Fiat tenebris

 

En el principio, todo luz, haces intensos que cubrían cada partícula del universo. Brillo terrible cuya omnipresencia se fundía con el exterior, aniquilando todas las cosas: sonido o silencio luminoso, tacto que se difumina en ardor, ceguera donde no existe la palabra. Y un mundo detrás de todo ello, inédito aún, dispuesto a cobrar forma; metales, páramos, fuentes: la vida sepultada en una tumba de incandescencia.

 

De pronto… el que Es, arrojando sombra a su paso, dador del remanso de la noche.

 

Y la Creación se hizo cierta ante los ojos.

 

 

Mateo Díaz Choza, Lima, 1989. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los poemarios Av. Palomo (2013) y Libro de la enfermedad (2015), además de ser coeditor de Recitales Ese puerto existe. Muestra poética (2010-2011) (2013). En el 2013 obtuvo el primer premio del Concurso de Poesía Juegos Florales de Barranco Juan Parra del Riego. Colabora regularmente con el blog Cuadernos del Hontanar.

 

 

75

ca

sense

SENSE HAVER ESTAT invocada, la claredat ha descendit sobre el camp i resideix entre les corol·les dels arbusts.

 

No ha necessitat l’esclat del llamp, només es reconeix per les ombres ben traçades del brancatge.

 

Davant la seva llum, les coses esdevenen evidents: les taques sobre la pell dels porcs, el crit recurrent de les gallines i el fang que respira com un animal viu.

 

Aleshores l’ull cansat troba el repòs del colibrí, l’amplària de l’estany ferit en el reflex.

 

Veure sense el vel és acceptar-ho tot: heus ací un fet que no podem explicar-nos.

 

Així com ha vingut, de la mateixa manera se’n va i torna a sentir-se el so balmat de les paraules.

 

fiat3

Fiat tenebris

 

En el principi, tot llum, feixos intensos que cobrien cada partícula de l’univers. Brillantor  terrible l’omnipresència de la qual es fonia amb l’exterior, aniquilant totes les coses: so o silenci lluminós, tacte que es difumina en ardor, ceguesa on no existeix la paraula. I un món darrere de tot allò, encara inèdit, disposat a prendre forma; metalls, erms, fonts: la vida sepultada en una tomba d’incandescència.

 

De sobte… el que És, llançant ombra al seu pas, dador del recés de la nit.

 

I la Creació es va fer realitat davant dels ulls. 

 

 

Mateo Díaz Choza, Lima, 1989. Estudià Literatura a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicat els poemaris Av. Palomo (2013) i Libro de la enfermedad (2015). És coeditor de Recitales Ese puerto existe. Muestra poética (2010-2011) (2013). El 2013 va obtenir el primer premi del Concurs de Poesia Jocs Florals de Barranco Juan Parra del Riego. Col·labora regularment amb el blog Cuadernos del Hontanar.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

75

 

sans

SANS AVOIR ÉTÉ invoquée, la clarté est descendue sur la campagne et réside entre les corolles des arbustes.

 

Elle n’a pas eu besoin de l’éclat de la foudre, on la reconnaît rien qu’aux ombres bien tracées de la ramure.

 

Devant sa lumière, les choses deviennent évidentes : les taches sur la peau des cochons, le cri récurrent des poules et la boue qui respire comme un animal vivant.

 

Alors l’œil fatigué trouve le repos du colibri, la largeur de l’étang blessé dans le reflet.

 

Voir sans le voile c’est tout accepter : voilà un fait que nous ne pouvons pas nous expliquer.

 

De la même manière qu’elle est venue, elle se retire et on entend à nouveau le son creux des paroles.

 

ox3

Fiat tenebris

 

Au commencement, tout était lumière, d’intenses faisceaux couvrant chaque particule de l’univers. Éclat terrible dont l’omniprésence se fondait avec l’extérieur, anéantissant toutes les choses : son ou silence lumineux, toucher qui s’estompe en ardeur, cécité où la parole n’existe pas. Et un monde derrière tout cela, inédit encore, prêt à prendre forme ; métaux, déserts, fontaines : la vie enterrée dans une tombe d’incandescence.

 

Soudain… celui qui Est, lançant de l’ombre sur son passage, donneur du havre de la nuit.

 

Et la Création devint réalité devant nos yeux.

 

 

Mateo Díaz Choza, Lima, 1989. Il a fait des études de littérature à l’Université Nationale Majeure de San Marcos. Il a publié les recueils de poèmes suivants : Av. Palomo (2013) et Libro de la enfermedad (2015), il est aussi coéditeur de Recitales Ese puerto existe. Muestra poética (2010-2011) (2013). En 2013, il a obtenu le premier prix du concours des jeux floraux de Barranco Juan Parra del Riego. Il collabore régulièrement au blog Cuadernos del Hontanar.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

75

 

sem

SEM TER SIDO invocada, a claridade desceu sobre o campo e mora entre as corolas dos arbustos.

 

Não precisou do lampejo do raio, somente se reconhece pelas sombras bem traçadas da ramada.

 

Ante a sua luz, as coisas tornam-se evidentes: as manchas sobre a pele dos porcos, o grito recorrente das galinhas e o barro que respira como um animal vivo.

 

Então o olho cansado encontra o repouso do beija-flor, a largura do lago ferido no reflexo.

 

Ver sem o véu é aceitar tudo: eis aqui um feito que não podemos nos explicar.

 

Assim como veio, do mesmo modo afasta-se e volta a ouvir-se o som oco das palavras.

 

fiat4

Fiat tenebris

 

No princípio, tudo luz, feixes intensos que cobriam cada partícula do universo. Brilho terrível cuja onipresença fundia-se com o exterior, aniquilando todas as coisas: som ou silêncio luminoso, tato que se esfuma em ardor, cegueira onde não existe a palavra. E um mundo por trás de tudo isso, ainda inédito, disposto a tomar forma; metais, páramos, fontes: a vida sepultada numa tumba de incandescência.

 

De repente… o que É, arremessando sombra ao seu passo, doador do retiro da noite.

 

E a Criação tornou-se realidade ante os olhos. 

 

 

Mateo Díaz Choza, Lima, 1989. Estudou Literatura na Universidade Nacional Mayor de San Marcos. Publicou os livros de poesia Av. Palomo (2013) e Libro de la enfermedad (2015). É coeditor de Recitales Ese puerto existe. Muestra poética (2010-2011) (2013). Em 2013 obteve o Primeiro Prémio do Concurso de Poesia Jogos Florais de Barranco Juan Parra del Riego. Colabora regularmente com o blog Cuadernos del Hontanar.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

 

75

 

Santiago Vera  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer