Tommaso Di Dioǀ sèrieAlfa 58

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Tommaso Di Dio

 

Bisogna lasciare la finestra aperta, ora; lasciare

L'estate dell'altro anno era più fredda di questa.

 

Cal deixar la finestra oberta, ara; deixar

L’estiu de l’any passat era més fred que aquest.

 

Hace falta dejar la ventana abierta, ahora; dejar

El verano del año pasado era más frío que éste.

 

É preciso deixar a janela aperta, agora; deixar

O verão do ano passado esteve mais frio do que este.

 

Il faut laisser la fenêtre ouverte, maintenant; laisser

L’été dernier était plus froid que celui-ci.

It’s necessary to leave the window open, now; to let

The last summer was colder than this one.

 

 

 

Bisogna lasciare la finestra aperta, ora; lasciare

che entrino le voci dalla strada e che i fiori

si pieghino verso l'asfalto verso i cofani

delle macchine rimaste ferme, parcheggiate.

Bisogna lasciare il tavolo sgombro

togliere i bicchieri, allineare

le sedie una dopo l'altra; spegnere dire basta

a questa luce d'appartamento a questa poca

chiarificazione. Non c'è tempo per se stessi.

Per la propria miseria. Per la stanchezza inutile

che svuota le mani. Qui c'è il mondo

così grande; e l'ombra, ora. Lasciare

la pietra del divano, la pietra della faccia

farsi resto, risacca. Da fuori un'onda monta

e batte; tu

 

lasciala entrare.

 

(inedita, 2012)

 

 

L'estate dell'altro anno era più fredda di questa.

Ma adesso tu mi dici muta

la tua povertà, così comune a noi

in questo tempo. Camminano gli alberi.

Procedono i passi, i lampioni; è la via

Benedetto Marcello con l'acqua della fontana.

È la pupilla schiena braccio, tutto il piangere

tutto il ridere che la memoria blatera

nelle forme facce, figure, nuvole

pioggia che batte e sole altrove, sole

a perdere. E allora spaccami, gioia

cieca affogami qui; che io

tutto dimentichi mentre il vento ci dice e spazza

cose lontane.

 

(inedita, 2012)

 

Tommaso Di Dio (Milano, 1982). Vive e lavora nella sua città. Ha pubblicato Favole (Transeuropa, 2009). Alcune sue poesie sono comparse in La generazione entrante (Ladolfi editore, 2011). Collabora con la associazione Esiba Arte alla creazione di eventi e alla scrittura di opere teatrali:

http://esibateatro.wordpress.com/. 

 

 

Ǣ

 

 

Cal deixar la finestra oberta, ara; deixar

que entrin les veus del carrer i que les flors

es vinclin cap a l’asfalt cap als capós

dels cotxes ferms, aparcats.

Cal deixar la taula desocupada

treure els gots, alinear

les cadires una rere l’altra; apagar dir basta

a aquesta llum d’apartament a aquesta poca

clarificació. No hi ha temps per un mateix.

Per la pròpia misèria. Pel cansament inútil

que buida les mans. Aquí hi ha el món

tan gran; i l’ombra, ara. Deixar

la pedra del sofà, la pedra de la cara

fer-se deixalla, ressaca. De fora una ona puja

i colpeja; tu

 

deixa-la entrar.

 

(inèdit, 2012)

 

 

L’estiu de l’any passat era més fred que aquest.

Però ara tu em dius muda

la teva pobresa, tan comú per a nosaltres

en aquest temps. Caminen els arbres.

Avancen els passos, els fanals; és el carrer

Benedetto Marcello amb l’aigua de la font.

És la pupil·la esquena braç, tot el plor

tot el riure que la memòria garla

en les formes rostres, figures, núvols

pluja que colpeja i sol a un altre lloc, sol

a perdre. I llavors trenca’m, joia

cega ofega’m aquí; que jo

tot ho oblidi mentre el vent ens diu i escombra

coses llunyanes.

 

(inèdit, 2012)

 

Tommaso Di Dio (Milà, 1982). Viu i treballa en la seva ciutat. Ha publicat Favole (Transeuropa, 2009). Poemes seus apareixen a La generazione entrante (Ladolfi editore, 2011). Col·labora amb l’associació Esiba Arte en la creació d’esdeveniments i en l’escriptura d’obres teatrals: http://esibateatro.wordpress.com/

 

ǀ Traducció: Lucia Pietrelli

 

 

Ǣ

 

 

Hace falta dejar la ventana abierta, ahora; dejar

que entren las voces de la calle y que las flores

se agachen hacia el asfalto hacia el capó

de los coches quietos, aparcados.

Hace falta dejar la mesa despejada

quitar los vasos, alinear

las sillas una tras otra; apagar decir basta

a esa luz de apartamento a esa poca

clarificación. No queda tiempo para uno mismo.

Para la propia miseria. Para el cansancio inútil

que vacía las manos. Aquí está el mundo

tan grande; y la sombra, ahora. Dejar

la piedra del sofá, la piedra de la cara

hacerse residuo, resaca. De afuera una ola sube

y golpea; tú

 

déjala entrar.

 

(inédito, 2012)

 

 

El verano del año pasado era más frío que éste.

Pero ahora tú me dices muda

tu pobreza, tan común para nosotros

en este tiempo. Caminan los árboles.

Avanzan los pasos, las farolas; es la calle

Benedetto Marcello con el agua de la fuente.

Es la pupila espalda brazo, todo el llanto

toda la risa que la memoria raja

en las formas rostros, figuras, nubes

lluvia que golpea y sol en otra parte, sol

a perder. Y entonces quiébrame, felicidad

ciega ahógame aquí; que yo

todo lo olvide mientras el viento nos dice y barre

cosas lejanas.

 

(inédito, 2012)

 

Tommaso Di Dio (Milán, 1982). Vive y trabaja en su ciudad. Ha publicado Favole (Transeuropa, 2009). Algunos poemas suyos aparecen en La generazione entrante (Ladolfi editore, 2011). Colabora con la asociación Esiba Arte en la creación de acontecimientos y en la escritura de obras de teatro:

 http://esibateatro.wordpress.com/.

 

ǀ Traducción: Lucia Pietrelli

 

 

Ǣ

 

 

É preciso deixar a janela aperta, agora; deixar

que entrem as vozes da rua e que as flores

se dobrem para o asfalto para os capôs

dos carros parados, estacionados.

É preciso deixar a mesa vazia

tirar os copos, alinhar

as cadeiras uma detrás de outra; apagar dizer basta

a esta luz de apartamento a esta pouca

clarificação. Não há tempo para si mesmo.

Para a própria miséria. Para o cansaço inútil

que esvazia as mãos. Aqui está o mundo

tão grande; e a sombra, agora. Deixar

a pedra do sofá, a pedra do rosto

fazer-se resto, ressaca. De fora uma onda sobe

e bate; tu

 

deixa-a entrar.

 

(inédito 2012)

 

 

O verão do ano passado esteve mais frio do que este.

Mas agora tu me dizes muda

a tua pobreza, tão comum para nós

neste tempo. Caminham as árvores.

Avançam os passos, os candeeiros; é a rua

Benedetto Marcello com a água da fonte.

É a pupila costas braço, todo o pranto

todo o rir que a memória tagarela

nas formas rostos, figuras, nuvens

chuva que bate e sol num outro lugar, sol

a perder. E então quebra-me, júbilo

cego afoga-me aqui; que eu

esqueça tudo enquanto o vento nos diz e varra

coisas longínquas.

 

(inédito 2012)

 

Tommaso Di Dio (Milán, 1982). Mora e trabalha em Milan. Tem publicado Favole, Transeuropa, 2009. Alguns poemas dele apareceram na La generazione entrante, Ladolfi editore, 2011. Colabora com a associação Esiba Arte na criação de eventos e na escritura de peças de teatro: http://esibateatro.wordpress.com/.

 

ǀ Tradução: Joan Navarro / Francesca Cricelli

 

 

Ǣ

 

Il faut laisser la fenêtre ouverte, maintenant; laisser

les voix de la rue entrer et les fleurs

se baisser vers l’asphalte vers le capot

des voitures immobiles, garées.

Il faut laisser la table débarrassée

enlever les verres, aligner

les chaises l’une derrière l’autre : éteindre dire assez

à cette lumière d’appartement à cette faible

clarté. Il n’y a plus de temps pour soi-même.

Pour la propre misère. Pour la fatigue inutile

qui vide les mains. Voilà le monde

si grand ; et l’ombre, maintenant. Laisser la pierre du

canapé, la pierre du visage

devenir déchet, lendemains d’ivresse. Du dehors une vague monte

et frappe ; toi

 

laisse-la entrer.

 

(Inédit, 2012)

 

 

L’été dernier était plus froid que celui-ci.

Mais maintenant tu me dis muette

ta pauvreté, si commune pour nous

en ce temps. Les arbres marchent.

Les pas, les réverbères avancent ; c’est la rue

Benedetto Marcello avec l’eau de la fontaine.

C’est la pupille dos bras, tout le pleur

tout le rire que la mémoire raconte

sur les formes visages, figures, nuages

pluie qui frappe et soleil ailleurs, soleil

à perdre. Et alors, brise-moi, bonheur

aveugle étouffe-moi ici ; pour que

j’oublie tout tandis que le vent nous dit et balaie

des choses lointaines

 

Tommaso Di Dio (Milan, 1982). Il habite et travaille à Milan. Il a publié Favole (Transeuropa, 2009). Certains de ses poèmes apparaissent dans  La generazione entrante (Ladolfi editore, 2011). Il collabore avec l’association Esiba Arte autour de la création d’événements et de l’écriture d’œuvres théâtrales:

http://esibateatro.wordpress.com/

 

(Inédit 2012)

 

ǀ Traduction: Dolors Català

 

 

Ǣ

 

 

It’s necessary to leave the window open, now; to let

the street voices enter and the flowers

flex towards the asphalt towards the hoods

of the still parked cars.

It’s necessary to leave the table clear

to remove the glasses, to align

the chairs one after the other; turn off saying enough

to this apartment light to this little

clarification. There is no time for oneself.

For one’s misery. For the useless exhaustion

that empties the hands. Here you are the world,

so big; and the shadow, now. To leave

the sofa stone, the face stone

becoming remains, backwash. From the outside a wave comes up

and beats; you

 

let it in.

 

unpublished, 2012

 

 

The last summer was colder than this one.

But now you, mute, tell me

your poverty, so common for us

in these times. The trees walk.

The steps advance, the lampposts; it is the

Benedetto Marcello street with water from the fountain.

It’s the pupil back arm, all the cry

all the laugh that memory blabs

in the forms faces, figures, clouds

rain that beats and sun somewhere else, sun

to lose. And then break me, blind

jewel drown me here; that I

forget everything while the wind is telling us and moping

far things.

 

unpublished, 2012

 

Tomasso Di Dio (Milano, 1982). He works and lives in his city. He has published Favole (Transeuropa, 2009). His poems appear in La generazione entrante (Ladolfi editore, 2011). He works in collaboration with the association Esiba Arte in the development of events and writing theatre plays: http://esibateatro.wordpress.com/.

 

ǀ Translation: Arthur Rippendorf & Jaume C. Pons Alorda

 

 

Ǣ

 

 

Valerio Grutt

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |