L  

   Mans sobre el mur. Cuenca, 2010. Foto: Joan Navarro

               

[Mans sobre el mur. Cuenca, 2010. Foto: Joan Navarro]

 

 

Ruperta Bautista

 

 

    O’ot... te sbatlajal osil k’ak’al

 

     Tú... en el tiempo

     Tu... en el temps

     You... in time

     Tu... no tempo

     Toi... dans le temps

 

 

 

O’ot... te sbatlajal osil k’ak’al.

 

O’ot a kuxoj a ba  li vinik vok’em te

slumal sots’etike.

Osil balamil te yu bu laj sjipanik komel potsol nichim a tatamoltak

steka’nik komel slo’il a kuxlejal.

Laj stsatsal sabik yip a ch’ulel

yu’un xa lik te anil k’uchal jun jpojvanej.

A tatamol a memeltak jun yo’nton laj sjal komel stsatsalik

skoj xnichinaj tal sts’umbalik te sbe xch’ichél jun yal ol.

A’ li yal ol jmeltsanej jchapanej

Sots’il, Tsektal .

 

Li a tote yikatsinoj svokol te sbatlejal skuxlej

laj xchapan komel j-ok’ batel

nichimal on’tonal te a velob.

Laj smeltsan  komel a kuxlej

k’alal yakil yich’oj svokol te ilbajinele.

Te sbats’i xokon a von’ton

laj sk’ejbot komel slok’ebal k’akal,

te sts’et xokon a vonton

laj sk’ejbot komel yuchob ch’ul balamil.

 

Li a me’e x-ok’olet

spetoj batel sp’inal a mixik’ik te stobal te p’ej vitsetik,

te yok mukta te’ laj smuk komel li a mixik’e.

Te’oe mu xtai te uch’el a ch’ich’el

yu’un jsakil satetik.

Laj snak’ komel a ch’ulel

yu’un mu xa yilbajin sakil vayajeliletik,

sjipan komel te sk’ob muk’ta te’ li axuxe

laj smuk komel te ch’ul balamil a mixik’,

te’ oe mu xk’ot xba yilbajin a ch’ulel

li jk’anal jol vayajeliletike.

 

A tatamoltak, a tot, a me’e ch’uvilajik

te yunenal k’ak’al,

yu’un mu xch’ay ta vo’nton a vibil a ch’ich’el,

a’ ti skeremot tokal antse,

snich’onot bolomal vinik

yal nich’onot tatamolil te’.

 

 

Ti k’usie: Ch’ay ta vo’nton

                                         A ch’ay a ba

                                                               Muyuk a pas a ba te muk’

                                                                                                   Skotol

                                                                         a ch’ayes te a von’ton...

Ta na

 

 

Li a takopale x-ok’olet sts’akli xinal nukul,

 xa jochochet cha ye’ a ba te stojol jsakil nukul.

Xvulvun a von’ton cha ch’ay a ba

xchi’uk cha chuk a ba te yutsil sbolil jsaklikan sat,

cha ko’otajes a ba xchi’uk cha p’aj a ba

te stojol k’anal taki mats’al nukul,

atuk a mochoj a ba sk’un mats’ot batel sak bits’anil.

 

Ti samele

 

laj sk’elun li ak’ubale,

laj staun te ik’el,

laj yik’un ochel te svaech,

ni och te svaech li ak’ubale.

Te’laj kil skotolik:

a tatamoltak, a tot, a me’.

Laj kil ch-ich’mulaj li satike,

a’no’ox laj kilbe li sbek’ satike.

X-ok’oletik no’ox.

Ch’ay yu’unik li a mixik’e,

tail te sakil vayajeliletik li snak’obil sk’ejobil a mixik’e.

X-ok’oletik no’ox,

                                 x-ok’oletik

                                                     xlik to ok’oletukuk .

 

 

|Xruperta Batixta Vaskes, jts’ibajom te bats’i k’op. Jts’ibaej nichimal k’op, lo’il maxil, loi’letik. Yak’oj te iluk yabtel te unetik k’uchal: Palabra Conjurada Cinco Voces Cinco Cantos, Ch’iel K’opojelal (Vivencias) Xchamel Ch’ul Balamil (Eclipse en la madre tierra). Li yabteltake oy xa k’apujesbil jelubtasbil ta Ingles, Frances, Catalan,  Italiano xchi’uk Portugues.

 

 

Λ

 

 

Tú... en el tiempo

 

Finges ser el hombre que nació en la tierra

donde habitan los murciélagos. 

La tierra donde tus abuelos colgaron el potsol nichim

sembrando el cauce de tu historia.

Buscaron que tu espíritu tomará su vuelo

y galopara como un guerrero.

Tus abuelos tejieron el orgullo

y que su estirpe florecería en las venas de un nieto.

Del nieto que pertenece a los creadores

del sots’il, del tsektal.

 

Tu padre formó en tu rostro

los instantes de alegría

con el dolor que le agrietó en los siglos.

Él dibujó tu mundo

mientras era torturado por el olvido.

Sembró en el lado derecho de tu corazón

el nacimiento del sol,

y en el lado izquierdo

la bebida de la tierra.

 

Tu madre con la lluvia en sus ojos

llevó la olla de tu ombligo en los veinte cerros,

bajo el gran árbol abrigó tu ombligo.

Ahí no llegarán los demonios blancos

a beber tu sangre,

guardó tu esencia para que los naguales blancos

no te molestaran,

en la rama del gran árbol colgó el ajo

y guardó tu ombligo en el vientre de la tierra,

ahí no llegarán los naguales

con cabellos de oro a dañar tu ser.

 

Ellos, él, ella elevaron sus plegarias 

en el nacimiento del día,

para que tú no olvidarás la fuerza de tu sangre,

porque tu eras el hijo de la mujer nube,

del hombre tigre

y el nieto del abuelo árbol.

 

Pero: Olvidaste,

                         perdiste,

                                       ignoraste,

                                                       borraste  todo

y hoy  

 

tu cuerpo llora y persigue un oxido semblante,

te arrastras y te insertas a una cutícula pálida.

Sucumbes y aprisionas tus sentimientos

en una belleza anémica,

te incrustas y te deterioras

en la carne amarillo metal,

te encadenas y te disecas en el brillo de ese color.

 

Y ayer

 

la noche me miró,

me llamó la noche,

me invitó a su sueño, 

entré en el sueño de la noche.

Ahí estaban todos:

tus abuelos, tu padre, tu madre.

Vi sus miradas plagadas por la tristeza,

sólo me hablaron sus ojos.

Ellos lloraban.

Perdieron tu ombligo,

los naguales blancos llegaron al escondite de tu ombligo.

Ellos lloraban,

                       ellos lloran,

                                         ellos llorarán.

 

 

potsol nichim: "Flor de muerto" en lengua tsotsil.

tsotsil: Lengua maya de Chiapas.

tseltal: Lengua maya de Chiapas.

 

 

|Ruperta Bautista Vázquez, escritora Tsotsil. Ha escrito poemas, guión de teatro y cuentos. Ha publicado en revistas, periódicos y algunos libros como: Palabra Conjurada Cinco Voces Cinco cantos, Vivencias y Eclipse en la madre tierra. Algunos de sus escritos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, catalán y portugués.

 

 

| Traducción: Ruperta Bautista

 

 

Λ

 

 

Tu... en el temps

 

Fingeixes ser l’home que va nàixer a la terra

on habiten els muriacs.

La terra on els teus avis van penjar el potsol nichim

sembrant la llera de la teua història.

Van intentar que el teu esperit prengués el seu vol

i galopés com un guerrer.

Els teus avis van teixir l’orgull

i que la seua estirp floriria en les venes d’un nét.

Del nét que pertany als creadors

del sots’il, del tsektal.

 

El teu pare va conformar en el teu rostre

els instants d’alegria

amb el dolor que el va clavillar durant segles.

Ell va dibuixar el teu món

mentre era torturat per l’oblit.

Va sembrar al costat dret del teu cor

el naixement del sol,

i al costat esquerre

la beguda de la terra.

 

La teua mare amb la pluja als seus ulls

va portar l’olla del teu melic als vint turons

sota el gran arbre va abrigar el teu melic.

Aquí no arribaran els dimonis blancs

a beure la teua sang,

va guardar la teua essència perquè els bruixots blancs

no et molestaren,

en la branca del gran arbre va penjar l’all

i va guardar el teu melic al ventre de la terra,

aquí no arribaran els bruixots

de cabells d’or a fer malbé el teu ésser.

 

Ells, ell, ella van pregar

a l’albaneix,

perquè no oblidares la força de la teua sang,

perquè ets el fill de la dona núvol,

de l’home tigre

i el nét de l’avi arbre.

 

Però: Vas oblidar,

                               vas perdre,

                                                    vas ignorar,

                                                                         ho vas esborrar tot

i avui

 

el teu cos plora i persegueix un òxid semblant,

t’arrossegues i t’hi insereixes a una cutícula pàl·lida.

Sucumbeixes i empresones els teus sentiments

en una bellesa anèmica,

t’incrustes i et deteriores

en la carn groc metall,

t’encadenes i et disseques en la lluentor d’aqueix color.

 

I ahir

 

la nit em va mirar,

em va cridar la nit,

em va convidar al seu somni,

vaig entrar al somni de la nit.

Ací eren tots.

els teus avis, el teu pare, la teua mare.

Vaig veure les seues mirades nafrades per la tristesa,

només em van parlar els seus ulls.

Ells ploraven.

Van perdre el teu melic,

els bruixots blancs van arribar a l’amagatall del teu melic.

Ells ploraven,

                     ells ploren,

                                       ells ploraran.

  

 

potsol nichim: "Flor de mort" en llengua tsotsil.

tsotsil: Llengua maia de Chiapas.

tseltal: Llengua maia de Chiapas.

 

 

|Ruperta Bautista Vázquez, escriptora tsotsil. Ha escrit poemes, guió de teatre i contes. Ha publicat en revistes, periòdics i alguns llibres com ara Palabra Conjurada Cinco Voces Cinco cantos, Vivencias i Eclipse en la madre tierra. Alguns del seus escrits han estat traduïts a l’anglès, francès, italià, català i portuguès.

 

 

| Traducció a partir de la versió espanyola: Joan Navarro

 

 

Λ

 

 

You... in time

 

You pretend to be the man who was born in the earth

where the bats live

The earth where your grandparents hung the potsol nichim

Sowing the cause of your story

They sought for your spirit to take flight

and for it to gallop like a warrior.

Your grandparents knitted together pride

so that their race would flower in the veins of their grandchild

The grandchild that belongs to the creators

of sotsi'il, of tsektal

 

Your father formed in your face

Those moments of joy

with the pain that crushed him over the centuries

He drew your world

While he was tortured by oblivion.

In the righthand part of your heart he sowed

the rising of the sun

and in the left

the brew of the earth

 

Your mother with the rain in her eyes

Took the pot of your navel into the twenty hills

under the great tree she warmed your navel

There the white demons won't reach you

To drink your blood

She saved your essence so that the white naguales

would not harm you

on the branch of the great tree she hung garlic

and she kept your navel in the belly of the earth

there the naguales won't reach you

with locks of gold to damage your being

 

they, he, she, raised their prayers

at the dawning of the day.

so that you would not forget the strength of your blood,

because you are the son of the cloud woman,

son of the tiger man

and grandson of the tree grandfather

 

But: You Forgot

                             You Lost

                                              You Ignored this

                                                                        You erased everything

 

And today

 

Your body cries and searches for an oxide face

You drag yourself and you insert yourself into a pale cuticule,

You succumb and imprison your feelings

within an anemic beauty.

You embed and deteriorate

in the yellow metal flesh,

You have chained yourself and you are dissecting in the brightness of that colour.

 

And yesterday

 

The night looked upon me

The night it called me

She invited me into her dream

I entered the dream of the night

There they all were:

My grandparents, my father, my mother

I saw their looks, plagued with sadness,

Only their eyes spoke to me,

They were crying,

They lost your navel,

The white naguales found the hiding place of your navel

They were crying,

                            They are crying

                                                    They will cry

 

 

potsol nichim: "Flower of the dead" in Tsotsil.

tsotsil: Indigenous Mayan language of Chiapas.

tseltal: Indigenous Mayan language of Chiapas.

 

 

|Ruperta Bautista Vázquez, is a Tsotsil writer.  She has written poems, a theatre script, and various stories.  Her work has been published in magazines, newspapers and in some books such as Palabra Conjurada  Cinco Voces Cinco cantosVivencias  and  Eclipse en la madre tierra. Some of her work has been translated into English, French, Italian, Catalan and Portuguese.

 

 

| Translation: Nancy L. Serrano

 

 

Λ

 

 

Tu... no tempo

 

Finges ser o homem que nasceu na terra

onde habitam os morcegos. 

A terra onde teus avós penduraram o potsol nichim

semeando o curso de tua história.

Procuraram que teu espírito tomasse seu voo

e galopasse como um guereiro.

Teus avós teceram o orgulho

e que sua estirpe florescesse nas veias de um neto.

Do neto que pertence aos criadores

do sots’il, do tsektal.

 

Teu pai formou no teu rosto

os instantes de alegria

com a dor que o rasgou por séculos.

Ele desenhou teu mundo

enquanto era torturado pelo esquecimento.

Semeou no lado direito do teu coração

o nascimento do sol,

e no lado esquerdo

a bebida da terra.

 

Tua mãe com a a chuva em seus olhos

levou a panela de teu umbigo nos vinte cerros,

sob a grande árvore abrigou teu umbigo.

Ali não conseguirão os demônios brancos

beber teu sangue,

guardou tua essência para que os feiticeiros brancos

não te molestassem,

no galho da grande árvore pendurou o alho

e guardou teu umbigo no ventre da terra,

ali não chegarão os feiticeiros

com cabelos de ouro prejudicando teu ser.

 

Eles, ele, ela elevaram suas preces 

no nascimento do dia,

para que tu não esquecesses a força do teu sangue,

porque és filho da mulher nuvem,

do homem tigre

e o neto do avô árvore.

 

Mas: esquecestes,

                             perdestes,

                                              ignorastes,

                                                                manchastes  tudo

e hoje

 

teu corpo chora e persegue um óxido semblante,

te arrastas e te introduzes em uma película pálida.

Sucumbes e aprisionas teus sentimentos

em uma beleza anêmica,

te incrustas e te deterioras

na carne amarelo metal,

te prendes e te dissecas no brilho dessa cor.

 

E ontem

 

a noite me olhou,

me chamou a noite,

me convidou para seu sonho,

entrei no sonho da noite.

Ali estavam todos:

teus avós, teu pai, tua mãe.

Vi suas miradas feridas pela tristeza,

só me falaram seus olhos.

Eles choravam.

Perderam teu umbigo,

os feiticeiros brancos chegaram ao esconderijo de teu umbigo.

Eles choravam,

                        eles choram,

                                            eles chorarão.

 

 

potsol nichim: “Flor de morto” em lingua tsotsil.

tsotsil: Língua maia de Chiapas.

tseltal: Língua maia de Chiapas.

 

 

|Ruperta Bautista Vázquez, escritora tsotsil. Escreveu poemas, roteiros de teatro e contos. Publicou em revistas, jornais e alguns livros como: Palabra Conjurada Cinco Voces Cinco cantos, Vivencias y Eclipse en la madre tierra. Alguns de seus escritos foram traduzidos para o inglês, francês, italiano, português e catalão.

 

 

| Tradução: Lígia Dabul

 

 

Λ

 

 

Toi... dans le temps

 

Tu fais semblant d’être l’homme qui est né sur la terre

Où habitent les chauves-souris.

La terre où tes aïeux ont accroché le potsol nichim

Semant le lit du cours de ton histoire.

Ils ont fait en sorte que ton esprit prît son envol

Et galopât comme un guerrier.

Tes aïeux tissèrent l’orgueil

Qui fit fleurir leur souche dans les veines d’un petit-fils.

Du petit-fils qui appartient aux créateurs

Du sots’il, du tsekal.

 

Avec la douleur qui le crevassa au cours des siècles

Ton père a façonné sur ton visage

Les instants de joie.

C’est lui qui a dessiné ton monde

Pendant qu’il était torturé par l’oubli.

Du côté droit de ton coeur il a semé

La naissance du soleil,

Et du côté gauche

La terre donnée à boire.

 

La pluie dans les yeux, ta mère a porté

Le creuset de ton nombril sur les vingt collines,

Sous le grand arbre elle abrita ton nombril.

Là, les démons blancs ne parviendront pas

A boire ton sang,

Elle a conservé ton essence afin que les sorciers blancs

Ne te maltraitent pas,

Accroché l’ail sur la branche d’un grand arbre

Et gardé ton nombril dans le ventre de la terre,

Là, les sorciers aux cheveux d’or

Ne parviendront pas à porter atteinte à ton être.

 

A la naissance du jour,

Ce sont eux, lui, elle qui ont élevé leurs prières

Pour que toi tu n’oublies pas la force de ton sang,

Parce que tu étais le fils de la femme-nuage,

De l’homme-tigre

Et le petit-fils de l’arbre-ancêtre.

 

Mais : tu as oublié,

                             tu as perdu,

                                                tu as ignoré,

                                                                    tu as tout effacé

Et aujourd’hui

 

Ton corps pleure et poursuit un visage d’oxyde

Tu te traînes et t’insères dans une pâle cuticule.

Tu succombes et emprisonnes tes sentiments

Dans une beauté anémique,

Tu t’incrustes et te détériores

Dans la chair jaune métal,

Tu t’enchaînes et tu te dissèques dans l’éclat de cette couleur.

 

Et hier

 

La nuit m’a regardé,

Elle m’a appelé, la nuit,

Elle m’a invité à son rêve,

Je suis entré dans le rêve de la nuit.

Tous étaient là :

Tes grands-parents, ton père, ta mère.

J’ai vu leurs regards meurtris de tristesse,

Seul leurs yeux m’ont parlé.

Eux tous pleuraient.

Ils ont perdu ton ombilic,

Les sorciers blancs sont arrivés jusqu’à la cache de ton nombril.

Eux tous pleuraient,

                                ils pleurent,

                                                    ils pleureront

 

 

potsol nichim : « la fleur du mort » en langue totsil

totsil : langue maya de Chiapas

tetsal : langue maya de Chiapas

 

 

|Ruperta Bautista Vázquez, écrivain Totsil . Elle a écrit des poèmes, des scénarios de théâtre et des contes. Elle a publié dans des revues et périodiques , auteur aussi de quelques livres : Palabra conjurada cinco voces cinco cantos, Vivencias et Eclipse en la madre tierra. Quelques uns de ses écrits ont été traduits en anglais, français, italien, catalan et portugais.

 

 

| Traduction: Fortunio et Marguerite Aflallo

 

 

Λ

 

[Andrea Cabel]

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer