L  

Ona. Oliva, 2011. Foto Joan Navarro

 

[Ona. Oliva, 2011. Foto Joan Navarro

 

 

Margarita Ballester

 

 

     Cinètica V

 

       Cinética V

       Cinética V

       Cinétique V

       Kinetics V

 

 

 

Cinètica V

 

Tota l’illa s’endolceix ara que ve l’octubre i el vent és suau de l’est, el mar conserva una escalfor d’abric a sota l’aigua.

 

–  “Vine! aquí està més freda”

 

I la dona avança, vestida, sense propòsit de nedar, només banya el seu cos i deixa que l’aigua li arribi a les orelles, vol reposar el seu cap sobre la plata grisa del mar, com el cap que Salomé va voler que li oferissin per desmantellar el seu odi.

 

L’illa, a finals de setembre, semblava feliç, i el cap flotant de la dona també.

 

 

|Margarita Ballester Figueras, Barcelona, 1942. Ha estat professora d'Història fins la seva jubilació. Viu a Menorca des de l'any 1990. Ha publicat fins ara tres llibres de poemes: L'infant i la mort, Columna edicions, Barcelona 1989. Els ulls, Columna Edicions, Barcelona 1995. entre dues espases, Col·lecció "Jardins de Samarcanda", Editorial Cafè Central-Eumo, Vic (Barcelona) 2004. En 2011 se edita la versió espanyola de Luisa Antolín Villota, entre dos espadas, en Ediciones Vitruvio, col·lecció “Baños del Carmen”,  Madrid.

 

 

Λ

 

 

Cinética V

 

La isla entera se endulza ahora que llega octubre y el viento es suave del este, el mar conserva un calor de abrigo bajo el agua.

 

– “¡Ven! aquí está más fría.”

 

Y la mujer avanza, vestida, sin intención de nadar, sólo moja su cuerpo y deja que el agua le llegue a las orejas, quiere reposar su cabeza sobre la plata gris del mar, como la cabeza que Salomé quiso que le ofrecieran para desmantelar su odio.

 

La isla, a finales de setiembre, parecía feliz, y la cabeza flotante de la mujer también. 

 

 

|Margarita Ballester Figueras, Barcelona, 1942. Ha sido profesora de Historia hasta su jubilación. Vive en Menorca desde el año 1990. Ha publicado hasta ahora tres libros de poemas: L'infant i la mort, Columna edicions, Barcelona 1989. Els ulls, Columna Edicions, Barcelona 1995. entre dues espases, Col·lecció "Jardins de Samarcanda", Editorial Cafè Central-Eumo, Vic (Barcelona) 2004. En 2011 se edita la versión castellana de Luisa Antolín Villota, entre dos espadas, en Ediciones Vitruvio, colección “Baños del Carmen”, Madrid.

 

 

| Traducción: Joan Navarro

 

 

Λ

 

 

Cinética V

 

Toda a ilha se adoça agora que chega outubro e o vento é suave do leste, o mar conserva um calor de abrigo sob a água.

 

– “Venha! aqui está mais fria.”

 

E a mulher avança, vestida, sem intenção de nadar, apenas banha seu corpo e deixa que a água lhe chegue às orelhas, quer repousar sua cabeça sobre a prata cinza do mar, como a cabeça que Salomé quis que lhe oferecessem para desmantelar seu ódio.

 

A ilha, em fins de setembro, parecia feliz, e a cabeça flutuante da mulher também.

 

 

|Margarita Ballester Figueras, Barcelona, 1942. Foi professora de história até sua aposentadoria. Vive em Menorca desde o ano de 1990. Publicou até agora três livros de poemas: L'infant i la mort, Columna edicions, Barcelona, 1989; Els ulls, Columna Edicions, Barcelona, 1995; entre dues espases, Coleção “Jardins de Samarcanda”, Editorial Cafè Central-Eumo, Vic (Barcelona), 2004. En 2011 foi editada a versão espanhola de Luisa Antolín Villota, entre dos espadas, nas Ediciones Vitruvio, coleção “Baños del Carmen”, Madri.

 

 

| Tradução: Ronald Polito

 

 

Λ

 

 

Cinétique V

 

L’île au complet s’adoucit à l’instant même que l’octobre arrive et le vent de l’est est doux, la mer garde une chaleur d’abri sous l’eau.

 

– " Viens ! ici, elle est plus froide. "

 

Et la femme avance, vêtue, sans intention de nager, elle ne mouille que son corps et elle laisse que l’eau arrive jusqu’à ses oreilles, elle veut reposer sa tête sur l’argent gris de la mer, comme la tête que Salomé voulut qu’on lui offrît pour démanteler sa haine.

 

L’île, fin septembre semblait heureuse, et la tête flottante de la femme aussi.

 

 

|Margarita Ballester Figueras, Barcelona, 1942. Professeur d’Histoire jusqu’à sa retraite. Elle habite à Menorca depuis l’an 1990. Elle a publié trois livres de poèmes: L'infant i la mort, Columna edicions, Barcelona, 1989; Els ulls, Columna Edicions, Barcelona, 1995; entre dues espases, Coleção “Jardins de Samarcanda”, Editorial Cafè Central-Eumo, Vic (Barcelona), 2004. En 2011 on édite la version espagnole de Luisa Antolín Villota, entre dos espadas, Ediciones Vitruvio, collection  “Baños del Carmen”, Madrid.

 

 

| Traduction: Montserrat Fortea

 

 

Λ

 

 

Kinetics V

 

The entire island is sweeten now that October comes and the East wind is mild, the sea keeps a sheltered heat under the water.

 

"Come! here is colder. "

 

And the woman moves, dressed, with no intention of swimming, she just wets her body and lets the water reach her ears, she wants to lay her head on the sea grey silver, as the head Salome wanted to be offered to dismantle her hate.

 

The island, when September ends, seemed happy, and the woman's floating head, too.

 

 

|Margarita Ballester Figueras, Barcelona, 1942. She taught History until her retirement. She has lived in Menorca since 1990. She has published three books of poetry so far: L'infant i la mort, Columna Edicions, Barcelona 1989; Els ulls, Columna Edicions, Barcelona 1995; entre dues espases, Col·lecció Jardins de Samarkanda, Central Cafè-Eumo Editorial, Vic (Barcelona) 2004. In 2011 a Spanish version of entre dos espadas written by Luisa Antolín Villota has been published in Ediciones Vitruvius, collection "Baños del Carmen", Madrid.

 

 

| Translation: Lola Fernández

 

 

Λ

 

[Rafa Bartual]

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer