a  
Pere Salinas. Rèquiem 4

 

Ruperta Bautista

 

 

 

[Mantal

 

Mensaje

Missatge

Mensagem

Message

 

[Yanil ka'

 

Galope

Galop

Galope

Gallop

 

[Xanvital na

 

Choza

Cabana

Choça

Hut

 

Mantal

 

Setel setel xnuxlajan  yipal

ta xal sti’etel  on’tonal pasemtal te sjelevel osil.

li viletel smulsba ochel te ilinele

smak te be  lekilal.

 

Vokvoktik xk’ataj li ka’ak’al on’tonale,

choboktajes k’unil ik’.

Te sti’ tatal o‘

li pukujile snaksba te syijil pat.

 

Xkemk’un xayal o’ te ukum,

pukujil akot choyetik oy te uch’alo’etik ,

Xjits’its’t skapsba spakel k’obal :

Yak’el iluk slikesel pletu.

 

 

Yanil ka'

 

Xvilajan sti’il sat ch-ilin,

stoy yik’al osil xchi’uk yakan,

Spukes xi’el xchi’uk yanil,

yelk’anbe spoko’ lo’il osil  k’ak’al.

 

 Snojes te xchamelal ye syaxal momolal be,

xchi’uk ilvajinel stup’batel li ik’e,

sts’uts’unbe sbik’tal ip k’ixnal k’ak’al.

Te  jch’ul ok’ xp’ajiktal bik’tal ts’iletel.

 

 Sti’l ye ants yumoj yavanel,

li tsotsil jolale yon’tonuk xjatav te ik’,

nojem te ich’ mul chpas te uma’ li k’ope,

Xtumtun no’ox te anil x-uninat yu’un xi’el li on’tonale.

  

Te xchamel jch’ulme’tik xchi’uk te namal xambal

stasba xchi’uk spoko’ ch’ajanul li chone.

Xlaj te ilvajinel li sk’oponel jch’ultotike,

jlikel stsakel te ilbajinel xk’ataj te sbatel osil.

 

 

Xanvital na

  

Snijan sjol sk’anik xch’ayel smulik,

sbuts’bik sat limuk’ta me’ile,

skejansbaik te xojobal ch’ul balamil.

Sk’oponik balamil sa’bik yaxinal.

  

Yo’boktasbik sat ch’ul balamil xchi’uk yamtelik,

stotsbik lok’el sku’ sxajesbik spat xokon,

stek’anik ochel ton syajesbe stakopal,

spajik ochel te’tik.

  

Sk’elanbik sakil k’uk’um yu’un syajemal ti banamile,

skolta skuxlejik  te anil ve’el.

Tsajal  o’ sk’ebik te o’lol xchan jechal na

ya’bik sve’elin  li yajval banamil skuchoj xanvital nae.

 

 Sjelavesik sbek’sat ik’al chij yu’un xcha’bibe

xch’ulel  ti buch’utik mu to bak’in stek’ik ta bee.

Li yakantake smukbik te ju jun chikin na yu’un xchabi

sjelevel k’ak’al ak’ubal te sjunlajal kuxlejal.

 

Ta xojobal jch’ultotik xchi’uk jch’ulme’tik, ta siketel sakubel osil banomil te ayan ti Ruperta Bautista Vázquez ta vo’neal  yosilal yu’un jobel, ti ja’ sbi tana vie San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ja’ jun tsebal ants ti ja’ sts’unobal bats’i vinik antsetik tsotsil. Te lik ts’ibajuk tal k’alal oy to’ox vakib a’vil yich’oje, ti st’ibe la stunes junuk k’ucha’al poxil. Te jelav tal ti k’ak’ale ti a’vile va’un te la jyak’ ta ojtikinel  ti sts’ib ta stojolal jnaklometik. Te la jyal ta ta nichimal k’op ta nichimal lo’il ti k’u s-elan sk’uxul, yipal ti kuxlejale yu’un slumale, ja’ jech un te la spas ti jpok nichimal k’op ti ja’ sbi Palabra conjurada, cinco voces, cinco cantos. Ti sbijilik xchiuk smelolal snopbenal yu’nik ti totiL me’il ta vo’nee, ja’ slikeb ti talel kuxlejalile, te ta xvinaj ta jpok vun ti ja’ sbi Vivencia. Ti va’ jpok vun li’e kuchyu’un jun matanal ti ja’ sbi pat o’tan. Ti Rupertae yak’ojan ta ilel yabteltak ta revistaetik xchi’uk periorikoetik , chi’uk ep butik k’otem ta jujun muk’ta tsobajel ti li’ ta yosilal Mexikoe ta yalel ti snichimal k’ope. Ti Rupertae xchanoj ts’ibajom ta Escuela de Escritores de San Cristóbal. Ja’ kuchem yu’un svun sventa talel kuxlejal.

 

Ť

 

 

[Mensaje

 

Las fuerzas nadan en círculo

comunican el odio escondido en el tiempo.

Los  vuelos se sumergen en el coraje

y atrapan la tranquilidad.

 

En burbujas se transforma el enojo,

ensucia la suavidad del viento.

A orilla del fluido espeso

la furia se esconde en su concha.

 

Verde líquido baila en el río,

violenta danza de peces sobre los lirios,

los aplausos se confunden en el espacio:

Ritual de una guerra

 

 

[Galope

 

 Enojado aletean sus párpados,

con su pata levanta la oscuridad,

expande pánico con sus galopes,

roba palabras de tiempos ancianos.

 

El veneno cubre la alfombra verde de la brecha,

con sabor a golpes adormece el aire,

chupa la diminuta fuerza del sol.

En instantes caen pequeños brillos.

 

Labios de mujer guardan gritos,

los cabellos intentan escapar con el viento,

la voz enmudece llena de angustia,

el miedo se adueña de la palpitación que salta aprisa.

 

Sobre lejano viaje y bajo el color del eclipse

el animal con viejo lazo se encuentra.

A la falsedad llega la alabanza,

una lucha en horas se viste de eternidad.

 

 

[Choza

 

Bajan la cabeza buscando el perdón,

besan el rostro de la abuela madre,

se hincan en la luz del suelo sagrado.

Piden permiso a la tierra para la sombra.

 

Con su obra ensucian rostro del planeta,

hieren la espalda quitan la piel,

lastiman el cuerpo sembrando piedra,

clavan troncos.

 

En cicatrices del suelo ofrenda blancas plumas,

salvan su vida en un apurado banquete.

Riegan bebida roja en los cuatro puntos

para los espíritus que cargan la choza.

 

Obsequian ojos de ovino oscuro para cuidar

el alma de quienes aun no pisan el camino.

Siembran las patas en cada esquina para vigilar

los pasos del día y la noche durante la existencia.

 

 

[Traducció de Ruperta Bautista

 

Entre la mirada del sol y la luna, con el frío vientecillo de la madrugada Ruperta Bautista Vázquez nace en la antigua ciudad de Hueyzacatlan, hoy San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas. Es una mujer que desciende de los Sots’il antsviniketik (mujeres y hombres murciélago). Comienza a escribir a los 6 años de edad, utilizando la escritura como una estrategia de sanación. El tiempo pasa y decide compartir sus escritos con la sociedad. Manifiesta a través de la poesía los problemas que sufre y lastiman a su pueblo, es entonces cuando publica sus poemas en el libro palabra conjurada cinco voces, cinco cantos. El pensamiento y la filosofía de sus ancestros, quienes pertenecieron a culturas milenarias, aparecen en el libro vivencias. Con este libro obtuvo el primer lugar en poesía del concurso pat o’tan. Ruperta ha publicado también en revistas y periódicos, y participado en recitales y encuentros literarios en diferentes partes de la República Mexicana. Es diplomada en creación literaria por la Escuela de Escritores de San Cristóbal. Antropóloga.

 

Ť

 

 

[Missatge

 

Les forces neden en cercle

comuniquen l’odi amagat en el temps.

Els vols se submergeixen en el coratge

i atrapen la tranquil·litat.

 

En bombolles es transforma l’enuig,

embruta la suavitat del vent.

A la vora del fluid espès

la fúria s’amaga en la seua conquilla.

 

Verd líquid balla en el riu,

violenta dansa de peixos sobre els lliris,

els aplaudiments es confonen en l’espai:

Ritual d’una guerra

 

 

[Galop

 

Enutjat aletegen les seues parpelles,

amb la seua pota aixeca la foscor,

expandeix pànic amb els seus galops, 

furta paraules de temps ancians.

 

El verí cobreix la catifa verda de la bretxa,

amb sabor a cops adorm l’aire,

xucla la diminuta força del sol. 

En instants cauen petites brillantors.

 

Llavis de dona guarden crits,

els cabells intenten escapar amb el vent,

la veu emmudeix plena d’angoixa,

la por s’apodera de la palpitació que salta de pressa.

 

Sobre llunyà viatge i sota el color de l’eclipsi

l’animal amb vell llaç es troba.

A la falsedat arriba la lloança,

una lluita en hores es vesteix d’eternitat.

 

 

[Cabana

 

Baixen el cap cercant el perdó,

besen el rostre de l’àvia mare,

cauen de genolls en la llum del sòl sagrat.

Demanen permís a la terra per l’ombra.

 

Amb la seua obra embruten el rostre del planeta,

fereixen l’esquena lleven la pell,

maseguen el cos sembrant pedra,

claven troncs.

 

En les cicatrius del sòl ofrenen blanques plomes,

salven la seua vida en un apurat banquet.

Vessen beguda roja en els quatre punts

per als esperits que carreguen la cabana.

 

Obsequien ulls d’oví fosc per a tenir cura de

l’ànima d’aquells que encara no aixafen el camí.

Sembren les potes en cada cantó per a vigilar

les passes del dia i  de la nit durant l’existència.

 

 

Entre la mirada del sol i la lluna, amb la brisaina Ruperta Bautista Vázquez naix a la antiga ciutat de Hueyzacatlan, avui San Cristóbal de Las Casas, a Chiapas. És una dona que descendeix dels Sots’il antsviniketik (dones i homes ratpenat). Comença a escriure a los 6 anys, utilitzant  l’escriptura com una estratègia de sanació. El temps passa i decideix compartir els seus escrits amb la societat.  Manifesta a través de la poesia els problemes que pateix i fereixen el seu poble, és aleshores quan publica els seus poemes en el llibre palabra conjurada cinco voces, cinco cantos. El pensament i la filosofia dels seus avantpassats, els quals van pertànyer a cultures mil·lenàries, apareixen en el llibre vivencias. Amb aquest llibre va obtenir el primer lloc en poesia del concurs  pat o’tan. Ruperta ha publicat també en revistes i periòdics,  i participat en recitals i encontres literaris en diferents parts de la República Mexicana. És diplomada en creació literària per l’Escuela de Escritores de San Cristóbal. Antropòloga.

 

[Traducció de Joan Navarro a partir de la versió castellana de Ruperta Bautista

 

Ť

 

 

[Mensagem

 

 As forças nadam em círculo,

comunicam o ódio escondido no tempo.

Os vôos submergem na coragem

e capturam a tranqüilidade. 

 

A ira se transforma em borbulhas,

suja a suavidade do vento.

À borda do fluido espesso

a fúria se esconde em sua concha.

 

Verde líquido baila no rio,

violenta dança de peixes sobre os lírios,

os aplausos se confundem no espaço:

Ritual de uma guerra.

 

 

[Galope

 

Suas pálpebras batem asas. Enraivecido,

com a pata levanta a obscuridade,

espalha pânico com seus galopes,

rouba palavras de tempos antigos.

 

O veneno cobre o tapete verde da fenda,

com sabor a golpes adormece o ar,

suga a diminuta força do sol.

Em instantes caem pequenos brilhos.

 

Lábios de mulher guardam gritos,

os cabelos tentam escapar com o vento,

a voz emudece cheia de angústia,

o medo se apossa da palpitação que salta às pressas.

 

Sobre a distante viagem e sob a cor do eclipse

o animal se encontra com velho laço.

O elogio chega à falsidade,

uma luta em horas se veste de eternidade.

 

 

[Choça

 

Baixam a cabeça buscando o perdão,

beijam o rosto da avó mãe,

ajoelham-se na luz do solo sagrado.

Pedem permissão à terra para a sombra.

 

Com sua obra sujam o rosto do planeta,

ferem as costas tiram a pele,

castigam o corpo semeando pedra,

cravam troncos.

 

Nas cicatrizes do solo oferecem brancas plumas,

salvam sua vida em um apurado banquete.

Regam bebida vermelha nos quatro pontos

para os espíritos que carregam a choça.

 

Presenteiam olhos de ovino escuro para cuidar

da alma dos que ainda não pisam o caminho.

Semeiam as patas em cada esquina para vigiar

os passos do dia e da noite durante a existência.

 

 

Entre o olhar do sol e da lua, com a fria brisa da madrugada Ruperta Bautista Vázquez nasce na antiga cidade de Hueyzacatlan, hoje San Cristóbal de Las Casas, em Chiapas. É uma mulher que descende dos Sots’il antsviniketik (mulheres ehomens morcego). Começa a escrever aos 6 anos de idade, utilizando a escrita como uma estratégia de cura. O tempo passa e decide compartilhar seus escritos com a sociedade. Manifesta por meio da poesia os problemas que sofre e castigam seu povo, quando então publica seus poemas no livro palabra conjurada cinco voces, cinco cantos. O pensamento e a filosofia de seus ancestrais, que pertenceram a culturas milenárias, aparecem no livro vivencias. Com este livro obteve o primeiro lugar em poesia do concurso pat o’tan. Ruperta publicou também em revistas e jornais, e participou de recitais e encontros literários em diferentes partes da República Mexicana. É formada em criação literária pela Escuela de Escritores de San Cristóbal. Antropóloga.

 

[Traducció de Lígia Dabul a partir de la versió castellana de Ruperta Bautista

 

Ť

 

[Message

 

Forces swim in circles

they communicate the hate hidden in time.

Flights dive for courage

and seize tranquility.

 

Anger turns into froth,

it dirties the softness of wind.

Beside the thick fluid

fury hides in its shell.

 

Green liquid dances in the river,

violent dance of fishes on the lilies,

claps are mistaken in space:

War ritual

 

 

[Gallop

 

Angry, his eyelids blink

raising darkness with his hoof,

extending panic with his gallop,

it steals ancient words.

 

Poison covers the green carpet of the breach,

it soothes the air with the taste of blows,

it sucks the weak sun light.

Small sparkles fall swiftly.

 

Women lips hide a yell,

the hairs try to escape from the wind,

the voice, filled with pain, becomes quiet,

fear takes over palpitations that come swift.

 

Over a long journey and under the colour of the eclipse

lies the animal with the old ribbon.

praise turns fake,

in hours, a fight dresses in eternity.

 

 

[Hut

 

They bow asking for forgiveness,

they kiss on the face of the ancient mother,

they kneel on the light of the sacred ground.

To Earth they ask permission to shade.

 

With their work they befoul the face of the planet,

the back is harmed, skin is ripped,

they hurt the body sowing stone,

they pierce with trunks.

 

White feathers offers the ground as scars,

they save her life in a quick refection.

They water the four points with red drink

for the spirits that bear the hut.

 

They grant black sheep eyes to care for

the souls of those yet to walk the way.

They root feet on every corner to watch

the steps of day and night during existence.

 

  

Between the looks of the sun and the moon, with the dawn’s cold wind Ruperta Bautista Vázquez was born in the ancient city of Hueyzacatlan, now San Cristobal de Las Casas, in Chiapas. She is a descendant of the Sots’il antsviniketik (batmen and women). Ruperta started writing at the age of 6 as a way of healing. Some time later she decided to share her work with society, manifesting through poetry the problems that her people suffer. Then she published her poems in the book palabra conjurada cinco voces, cinco cantos. Her ancestor’s philosophy, who belonged to a millenary culture, appear in the book vivencias. She obtained the first place in poetry of the pat o’tan contest with this book. Ruperta has also published in magazines and newspapers, and participated in recitals and literary meetings in different parts of the Mexican Republic. She graduated in literary poetry by Escuela de Escritores de San Cristobal. Anthropologist.

 

[Translation by Carlos del Río from the Spanish version by Ruperta Bautista

 

Ť

 

>

 

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |