Pepe Cáccamo, nome artístico do escritor Xosé María Álvarez Cáccamo. Vigo, 1950. Poeta, narrador e crítico literario. Os 14 títulos da súa obra poética publicada até o momento foron reunidos en Ancoradoiro, volume editado por Espiral Maior no ano 2003. A súa autobiografía, Memoria de poeta, foi publicada por Galaxia en 2006. Como artista plástico realizou diversas exposicións individuais: 1989. Obxectos construídos. Pub "El Turco". Ourense. 1993. Ensamblaxes. Galería AD HOC. Vigo. 1994. Bonecos perversos. Café LICEUM. O Porrriño. 1995. Obra perversa. Galería CITANIA. Santiago. 2006. Underwood. O concepto e a letra. A CARÓN DO MAR. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. AUDITORIO MUNICIPAL. Vilagarcía de Arousa. Ten participado tamén en exposicións colectivas: 1990. Arte embotellado. Turón (Astúries). 1992. O río inferior. (Proxecto para unha fosa común) na colectiva Urxencias. Meira (Moaña). En colaboraxión con Beatriz García-Ramos, Ánxel Huete e María Xosé Ruíz. 1992. Artistas do Morrazo. Pola solidariedade. Cangas do Morrazo. 1994. A carón do mar. Cangas do Morrazo. 1995. Ollo ao lixo. Itinerante por Galiza. 1998. Poesía Visual. Congreso GALEUZCA. C.G.A.C, Santiago

 

 

Pepe Cáccamo, nom artístic de l'escriptor Xosé María Álvarez Cáccamo. Vigo, 1950. Poeta, narrador i crític literari. Els 14 títols de la seua obra poètica publicada fins aquest moment foren reunits en Ancoradoiro (Ancoratge), volum editat per Espiral Maior l'any 2003. La seua autobiografia, Memoria de poeta, (Memòria de poeta) fou publicada per Galaxia el 2006. Com artista ha realitzat diverses exposicions individuals: 1989. Obxectos construídos (Objectes construïts) Pub "El Turco". Ourense. 1993. Ensamblaxes. (Encaixos) Galería AD HOC. Vigo. 1994. Bonecos perversos. (Ninots perversos) Café LICEUM. O Porrriño. 1995. Obra perversa. (Obra perversa) Galería CITANIA. Santiago. 2006. Underwood. O concepto e a letra. (Underwood. El concepte i la lletra) A CARÓN DO MAR. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. AUDITORIO MUNICIPAL. Vilagarcía de Arousa. També ha participat en exposicions col·lectives: 1990. Arte embotellado. (Art embotellat). Turón (Astúries). 1992. O río inferior. (Proxecto para unha fosa común) (El riu inferior. (Projecte per una fossa comuna)) en la col·lectiva Urxencias. (Urgències) Meira (Moaña). En col·laboració amb Beatriz García-Ramos, Ánxel Huete i María Xosé Ruíz. 1992. Artistas do Morrazo. Pola solidariedade. (Artistes de Morrazo. Per la solidaritat) Cangas do Morrazo. 1994. A carón do mar. (Vora mar) Cangas do Morrazo. 1995. Ollo ao lixo (Compte amb les escombraries)  Itinerant per Galícia. 1998. Poesía Visual. (Poesia visual) Congrés  GALEUZCA. C.G.A.C, Santiago.

 

 

Pepe Cáccamo, nombre artístico del escritor Xosé María Álvarez Cáccamo. Vigo, 1950. Poeta, narrador y crítico literario. Los 14 títulos de su obra poética publicada hasta el momento fueron reunidos en Ancoradoiro (Ancladero) volumen editado por Espiral Maior el año 2003. Su autobiografía, Memoria de poeta, fue publicada por Galaxia en 2006. Como artista ha realizado diversas exposiciones individuales: 1989. Obxectos construídos (Objetos construidos). Pub "El Turco". Ourense. 1993. Ensamblaxes (Ensamblajes). Galería AD HOC. Vigo. 1994. Bonecos perversos (Muñecos perversos). Café LICEUM. O Porrriño. 1995. Obra perversa. Galería CITANIA. Santiago. 2006. Underwood. O concepto e a letra (Underwood. El concepto y la letra) A CARÓN DO MAR. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. AUDITORIO MUNICIPAL. Vilagarcía de Arousa. También ha participado en exposiciones colectivas: 1990. Arte embotellado. Turón (Astúries). 1992. O río inferior. (Proxecto para unha fosa común) (El río inferior (Proyecto para una fosa común)), en la colectiva Urxencias (Urgencias). Meira (Moaña). En colaboración con Beatriz García-Ramos, Ánxel Huete y María Xosé Ruíz. 1992. Artistas do Morrazo. Pola solidariedade (Artistas de Morrazo. Por la solidaridad) Cangas do Morrazo. 1994. A carón do mar (Junto al mar) Cangas do Morrazo. 1995. Ollo ao lixo (Ojo con la basura) Itinerante por Galicia. 1998. Poesía Visual. Congreso GALEUZCA. C.G.A.C, Santiago

 

Pepe Cáccamo, nom artistique de l’écrivain Xosé María Álvarez Cáccamo. Vigo 1950. Poète, narrateur et critique littéraire. Les quatorze titres de soe œuvre poétique publiée jusqu’à maintenant ont été réunis dans Ancoradoire (Ancrage), volumé édité par Espiral Maior l’année 2003. Son autobiographie, Mémoire d’un poète, fut publiée par Galaxia en 2006. Comme artiste, il a réalisé expositions individuelles diverses : 1989. Obxectos construídos. (Objets construits). Bar Le Turc. Ourense. 1993 Ensamblaxes (Assemblages) . Gallérie AD HOC. Vigo 1994. Bonecos perversos (Poupées perverses).Café LICEUM. O Porriño. 1995. Œuvre perverse . Gallerie CITANIA.Santiago.2006. Underwood. O concepto e a letra (Underwood. Le concept et la lettre). A CARON DO MAR. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. AUDITORIO MUNICIPAL. Vilagarcia de Arous. Il a aussi participé à des expositions collectives : 1996. Art embouteillé. Turon (Astúries).1992. O río inferior (Proxecto para unha fosa común) (Le fleuve inférieur. (Projet pour une fosse commune)), dans la collective Urgencias (Urgences). Meira. Moaña. En collaboration avec Beatriz García-Ramos, Anxel Huete y maría Xosé Ruíz. 1992. Artistas do Morrazo. Pola solidariedade. (Artistas de Morrazo. Pour la solidarité) Cangas do Morrazo. 1994. A caron do mar (Auprès de la mer) Cangas do Morrazo. 1995. Ollo ao lixo (Attention aux ordures). Itinérante par Galice.1998. Poésie visuelle. Congreso GALEUZCA. C.G.A.C, Santiago.

Pepe Cáccamo, artistic name for the writer Xosé María Álvarez Cáccamo. Born in Vigo, 1950. Poet, narrator and literary critic. The 14 titles of his published poetic work were brought together in Ancoradoiro (Ancladero) published by Espiral Maior in 2003. His autobiography, Memories of a poet, was published by Galaxia in 2006. He has carried out different individual exhibitions:1989 Obxectos constuídos ( Built objects) . Pub "El Turco". Ourense 1993. Ensamblaxes( Ensamblajes)    . Galery AD HOC. Vigo 1994. Bonecos perverso(Evil dolls). Café LICEUM. O Porriño 1995. Obra perversa .(Evil work) Galery CITANIA. Santiago.2006. Underwood. O Concepto e a letra(Underwood. Concept and the word). A CARÓN DO MAR. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. AUDITORIO MUNICIPAL. Villagarcía de Arousa. He has also taken part in collective exhibitions: 1990. Arte embotellado (Bottled Art ). Turón (Asturies). 1992. O río inferior(Proxecto para unha fosa común (The inferior river. Project for a common grave) in the collective Urxencias (Urgencies). Meira (Moaña). With Beatriz García- Ramos, Ánxel Huete and Maria Xosé Ruiz. 1992. Artistas do Morrazo . Pola solidariedade ( Madrazo artists. In solidarity) Cangas do Morrazo. 1994. A carón do mar (Next to the sea)Cangas do Morrazo.1995. Ollo ao loxo( Eye in the trash). Itineray exhibition in Galicia. 1998. Visual Poetry. Congress GALEUZCA.C.G.A.C, Santiago.

 

 

Teoría do tronco léxico

Teoria del tronc lèxic

Teoría del tronco léxico

Téorie du tronc lexique

Theory of the lexical branch.

 

 

O tempo do discurso

Le temps du discours

El temps del discurs

El tiempo del discurso

Time for discourse

 

Sempre en Galiza

Sempre Galícia

Siempre Galicia

Toujours en Galice

Always in Galicia

 

Galiza através do espello

Galícia a través de l'espill

Galicia a través del espejo

La Galice à travers le miroir

Galicia through the mirror

 

 

Libro de Bea

Llibre de Bea

Libro de Bea

Livre de Bea

The book of Bea.

 

 

Lully Arjona

 

Ovocedario

Ovocedari

Ovocedario

Ovécédaire

Eggnary

 

>

 

  | a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |