Adieu

L'AUTUMNE déjà! - Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, -loin des gens qui meurent sur les saisons.

L'autumne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu de boue. Ah! les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié! Elle ne finira donc point cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés! Je me revois la peau rongée par la boue et la peste, des vers plein les cheveux et les aisselles et encore de plus gros vers dans le coeur, étendu parmi les inconnus sans âge, sans sentiment... J'aurais pu y mourir... L'affreuse évocation! J'exècre la misère.

Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort!

- Quelquefois je vois au ciel de plages sans fin couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or, au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai crée toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaus astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien! je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs! Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée!

Moi! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre! Paysan!

Suis-je-trompé? la charité serait-elle soeur de la mort, pour quoi?

Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mesonge. Et allons.

Mais pas une main amie! et où puiser le secours?

 

Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère.

Car je oui dire que la victoire m'est acquise: les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent, -des jalouisies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. -Damnés, si je me vengais!

Il fau être absolumnet moderne.

Point de cantiques: tenir les pas gagné. Dure nuit! le sang séché fume sur ma face, et je n'ai rien derrière moi, que cet horrible arbrisseau!... Le combat spirituel ets aussi brutal que la bataille d'hommes; mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul.

Cependant s'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes.

Que parlais-je de main amie! Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mesongères, et frapper de honte ces couples menteurs, -j'ai vu l'enfer de femmes là-bas; -et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps.

                                                                                                                                 [Arthur Rimbaud]

 

[Adéu /¡ L'autumne ja! -Però, ¿per què enyorar un sol sempitern, si estem abocats a la descoberta de la claror divina -lluny de la gent que mor durant les estacions? / L'autumne. La nostra barca enlairada en les bromes immòbils gira vers el port de la misèria, la ciutat enorme amb el cel tacat de foc i de fang. ¡Ah! ¡els parracs podrits, el pa xop de pluja, l'embriaguesa, els mil amors que m'han crucificat! ¿No ha d'acabar mai aquesta ogressa, reina de milions d'ànimes i de cossos morts i que seran jutjats? Em torno a veure amb la pell rosegada pel fang i la pesta, amb els cabells i les aixelles plens de verms i un verm encara més gran al cor, estès entre els desconeguts sense edat, sense sentiment... Hauria pogut morir-hi... ¡L'horrible evocació! Execro la misèria. / I em malfio de l'hivern perquè és l'estació del confort! / -A voltes veig en el cel platges interminables cobertes de blanques nacions rialleres. Un gran vaixell d'or, al meu damunt, agita les seves ensenyes multicolors durant les brises del matí. He creat totes les festes, tots els triomfs, tots els drames. he provat d'inventar noves flors, nous astres, noves carns, noves llengües. He cregut adquirir poders sobrenaturals. ¡Doncs bé! ¡haig d'enterrar la meva imaginació i els meus records! ¡Una magnífica glòria d'artista i de narrador malguanyada! / ¡Jo! ¡jo que m'he dit màgic o àngel, dispensat de tota moral, sóc tornat a la terra, amb un deure a buscar, i l'aspra realitat per apamar! ¡Pòtol! / ¿Sóc enganyat? ¿És, potser, la caritat, germana de la mort per a mi? / En fi, demanaré perdó per haver-me nodrit de mentida. I endavant. / Però ni una mà amiga. I, ¿d'on pouar el socors? // Sí, l'hora nova és almenys molt severa. / Car puc dir que la victòria m'és acordada: el petament de dents, els xiulets de foc, els sospirs empestats es moderen. Tots els records immunds desapareixen. Les meves últimes nostàlgies se'n van -gelosies pels mendicants, els bandolers, els amics de la mort, els endarrerits de tota mena. -¡Damnats, si jo em vengés! / Cal ser absolutament modern. / Res de càntics: no perdre mai el pas. ¡Dura nit! la sang resseca fumeja en el meu rostre, ¡i no hi ha res darrere meu, sinó aquest horrible arbrissó!... / El combat espiritual és tan brutal com la batalla d'homes; però la visió de la justícia és el plaer de Déu sol. / Malgrat tot, és la vetlla. Apleguem tots els influxos de vigor i de tendresa real. I a l'aurora, armats amb una ardent paciència, entrarem a les esplendoroses ciutat. / ¡Què deia jo de mà amiga! Un gran avantatge és que puc riure dels vells amors enganyosos, i colpir de vergonya aquestes parelles mentideres -he vist l'infern de les dones allí baix-; i em serà llegut de posseir la veritat en una ànima i un cos.] (Versió de Josep Palu i Fabre)

[Adiós /¡Llegó el otoño! Pero, ¡por qué añorar un sol eterno si estamos lanzados al descubrimiento de la claridad divina -lejos de las gentes que mueren durante las estaciones? / Otoño. Nuestra barca levantada en las brumas inmóviles se encamina hacia el puerto de la miseria, la ciudad enorme en el cielo manchado de fuego y de fango. ¡Ah, los harapos podridos, el pan empapado de lluvia, la embriaguez, los mil amores que me han crucificado! No terminará nunca, entonces, nunca esta ogro reina, de millones de almas y de cuerpos muertos y que serán juzgados. Me veo de nuevo con la piel roída por el fango y la peste, los cabellos y las axilas llenos de gusanos y todavía otros más grandes en el corazón, abandonado entre desconocidos sin edad, sin sentimiento... Podría haber muerto allí... ¡Horrible evocación! Execro la miseria. / Y desconfío del invierno porque es la estación de la comodidad. / -A veces veo en el cielo playas infinitas repletas de blancas naciones alegres. Un gran bajel de oro encima de mí, agita sus gallardetes multicolores en las brisas mañaneras. He creado todas las fiestas, todos los triunfos, todos los dramas. He intentado inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes, nuevas lenguas. He creído adquirir poderes sobrenaturales. Pues bien, ¡tengo que enterrar mi imaginación y mis recuerdos! ¡Una hermosa gloria de artista y de narrador apasionado! / ¡Yo! yo que me he llamado mago o ángel, dispensando de toda moral, he sido devuelto a la tiera, con un deber a buscar y una realidad rugosa a abrazar. ¡Cazurro! / ¿Se me engaña? La caridad, para mí, ¿sería hermana de la muerte? / En fin, pediré perdón por haberme alimentado de mentiras. Vámonos. / Pero, ¡ni una mano amiga! y ¿de dónde extraer el socorro? // Sí; por lo menos, la hora nueva, es muy severa. / Puesto que puedo decir que alcancé la victoria: el rechinar de dientes, los silbidos del fuego, los suspiros apestosos que se moderen. Todos los recuerdos inmundos se borran. Mis úlimas nostalgias se recogen -los celos por los mendigos, los bandidos, los amigos de la muerte, los retrasados de toda especie. -Condenados, ¡si me vengara! / Hay que ser absoltumente moderno. / Nada de cánticos: mantener el paso ganado. ¡Dura noche! la sangre reseca humea sobre mi rostro, y no hay nada tras de mí, ¡solamente este horrible arbolillo!... El combate espiritual es tan brutal como la batalla entre hombres; pero la visión de la justicia es el placer de Dios solo. / No obstante, es la víspera. Recibamos todos los impulsos de vigor y de ternura real. Y, a la aurora, armados de una paciencia ardorosa, entraremos en las espléndidas ciudades. / ¡Qué hablaba yo de mano amiga! Ya es una ventaja que pueda reírme de los viejos amores embusteros y llenar de vergüenza estas parejas embusteras -he visto allí abajo, el infierno de las mujeres-; y me será permitido poseer la verdad en un alma y un cuerpo.] (Tradució de J.F. Vidal-Jover)

[Abschied // Schon ist es Herbst! -Doch warum eine ewige Sonne beklagen, da wir aufgerufen sind, die göttliche Klarheit zu entdecken -weitab von denen, die über den Wechsel der Jahreszeiten zu Grabe gehn. / Der Herbst. Unsere Barke, aufragend im unbeweglichen nebel, stößt in den Hafen des Elends, der riesigen Himmelsstad aus feuer und Dreck. Ach! die verfaulten Lumpen, das vom Regen aufgeweichte Brot, die Trunkenheit, die tausend Umarmungen, die mich gekreuzigt haben! Hier wird das Ende nicht zu finden sein dieser leichenfressenden Königin von Millionen Seelen und toter Leiber... die das Gericht erwartet! Wieder betrachte ich meine von Dreck und Pest zernagte Haut, Würmer in den Haaren und in den Achselhöhlen, die dicksten davon im Herzen, ausgestreckt unter den Unbekanten ohne Alter, ohne Gefühl... Ich hätte hier sterben können... Welch schreckliche Erinnerung. ch verdamme das Elend! / Und ich fürchte den Winter, weil es die Zeit des Nichstuns ist. / Zuweilen erblicke ich am Himmel Strande ohne Ende, bevölkert von freudigen weißen Menschenmassen. Ein großes goldenes Schiff über mir bewegt seine vielfarbenen Wimpel in der Brise des Morgens. Ich habe alle Feste, alle Siege, alle Dramen geschaffen. Ichhabe versucht, neue Blumen zu erfinden, neue Sterne, neue Sinnlichkeiten, neue, neue Sprachen. Ich habe geglaubt, übernatürliche Kräfte zu gewinnen. Nun ja! Ich muß meine Imagination und meine Erinnerung zu Grabe tragen. Das ist wahrlich ein schöner Ruhm als Künstler und passonierter Erzähler. / Ich, der ich mich für einen Magier, für einen Engel ausgegeben habe, jeder Moral entbunden, ich bin der Erde zurückgegeben und muß die rauhe Wirklichkeit umarmen! Ganz wie ein Bauer. Hab ich mich getäuscht? Wird die Nächstenliebe, für mich, nur eine Schwester des Todes sein? / So will ich denn um Vergebung bitten, weil ich mich von der Lüge genärhrt habe. Und weiter! / Und keine Hand eines Freundes. Wo Hilfe finden? // Die neue Stunde ist vor allem gewichtig-ernst. Doch! / Denn ich kann sagen, daß der Sieg mir gehört: das Zähneknirschen, das Zischen des Feuers, die verspestesten Seufzer -alles verebbt. Alle unreinen Erinnerungen lösen sich auf. Mein letztes Bedauern läuft davon: Eiferucht auf die Bettler, die Briganten, die Freunde des Todes, die Zurspätgekommenen aller Art. Verdammt wären sie, wollte ich mich rächen! / Man muß vollkommen modern sein. / Keine Lobgesänge mehr: den erreichten Schritt halten. Harte Nacht! Das getrocknete Blut dampft auf meinem Gesicht, und ich habe nichts hinter mir als diesen furchtbaren Strauch... Der Kampf des Geistes ist ebenso brutal wie eine Menschenschlacht. Die Vision der Gerechtigkeit ist das alleinige Vergnügen Gottes. / Das ist nun der Vorabend. Nehmen wir alles auf, was an Lebenskraft und echter Zärtlichkeit naht! Und steigt das Morgenrot auf, werden wir, mit brennender Geduld gewappnet, die glänzenden Städte betreten. / Was red ich von der Hand eines Freundes! Mein Vorteil ist, über alte verlogene Lieben lachen zu können und die lügenhalften Pärchen mit Schande zu schlagen. Ich hab da unten die Hölle der Frauen gesehn; -und es wird mir erlaubt sein, die Wahrheit in einem Leib und einer Seele zu besitzen.] (Traducció de Fritz Rudolf Fries)

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |