a

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |

 

 

 

 

[Adriana Paredes Pinda]

 

Konümpa

[Memòries]

[Memorias]

 

Llapümüwtun

[Sanament]

[Sanación]

 

 

Konümpa

 

Iñche gen ta wünman logko gelu

narfün ka müchay zügu gelu mawünmew

ñam gillatun gelu.

Txufken rügatunetuy tañi pu pütxa ñi pelog,

malümekey ñi fünüwtun chi zomo nawel

ragi pu are lemuntu. Txayay wirarelenew

günetuam chi af wagkülen tañi mollfün mew

wente wall püyla mapu mew. 

 

Üyge ñam küyen,

küpan mawüzantü mew üfirpayal tami piwke.

Amulayan tami lig gechi neyün mew.

Iñche ta küla chagül mew müpüwkelu gen,

ülkatuy kütxal tami kona ñi wün mew.

Küme üytugen

Kanükümu,

ka folil.

 

Mari epu püron niey chi püñeñüfe filu,

negümüy wigkul.

Ka mari epu gey chi pewma tami mari epu logko moyo gel.

Pelotufe

kultxug ñi perimol tami kalül mew. Tami pu chag

lafküley txaf Bio-Bio,

chi gütxüm tuwlu chi pu kimnelu ta weychañpewn.

Txipatuy yapüz mew chi zumiñ zomo,

ragiñ am, ragiñ mogen che

wïñoge az wüne lan püle

amulafiyüm chi lleq metawe

kallfü tayelgel.

Mapuche ñi txawa niey ta wirin kimün.

 

Elugen ta nemül

chum üyken ta zewiñ ka mollfüken. Konümpa

ta kimgenochi rakin zügu.

Entuküchüzgey ta chi antü ñi pu logko moyo,

wün mew müten puwi fentxe kümekegefuchi mapu

kimlu ta inche

ñi kuwürkeno ta wirin kimün.

 

Ə

[ Memòries ] 

Jo sóc la dels cabells gastats per la nit,

humida i urgent en la pluja

de perdudes cerimònies.

Les cendres desenterren el caliu de la meua entranya,

la tigressa palpa la seua encarnadura entre les muntanyes

calentes. Robusta m'udole

per a galopar amb l'última estrela de la meua sang

sobre la palma del món.

 

Crema lluna perduda,

vaig venir a la muntanya a beure del teu cor. No

me n'aniré en la blancor del teu alè.

Sóc la que vola amb tres dits,

la que canta foc per boca del seu guerrer.

Amb encert m'han anomenat

Kanvkvmu,

l'altra arrel.

 

Dotze nucs té la colobra dels parts,

tremola turó.

I van ser dotze els sons per als teus dotze mugrons.

Il·luminadors

els presagis del timbal en el teu cos. Les teues cames

esteses fins als llits del Bio-Bio,

un dels que saben la resistència.

Es va abandonar la fosca de neu,

mig ànima, mig carnal

torna cap avant de la mort

per teixir l’atuell de la vida

que és un cant de blau. La pell

del maputxe té l'escriptura.

 

Em van ser donades les paraules

com un volcà que crema i sagna. Memòria

d'alfabets no apresos.

Van pondre els mugrons del temps,

fèrtils van ser les terres fins a l'alba

quan vaig saber

que no era la meua mà l'escriptura.     

 

 

[Traducció al català de Josep Carceller a partir del text en espanyol]
 

Ə

 

Memorias 

 

Yo soy la de cabellos trasnochados

húmeda y urgente en la lluvia

de perdidos ngillatunes .

Las cenizas desentierran la lumbre de mi entraña,

soba su encarnadura la tigresa entre los montes

calientes. Recia me aúllo

para galopar en la última estrella de mi sangre

sobre la palma del mundo.

 

Arde luna perdida,

me vine a la montaña a sorber tu corazón. No

me iré en la blancura de tu aliento.

Soy la que vuela con tres dedos,

canta fuego por boca de su kona.

Bien me han nombrado

Kanvkvmu,

la otra raíz.

 

Doce nudos tiene la culebra de los partos,

tiembla wuinkul.

Y fueron doce los sueños para tus doce pezones.

Alumbradores

los presagios del kultrung en tu cuerpo. Tus piernas

extendidas hasta los lechos del Bio-Bio,

el de los que saben la resistencia .

Se abandonó de nieve la oscura,

mitad ánima, mitad carnal

vuelve hacia delante de la muerte

para tejer el metawe del origen

que se cantó de azul. La piel

del mapuche tiene la escritura.

 

Me fueron dadas las palabras

como volcán que arde y sangra. Memoria

de alfabetos no aprendidos.

Desovaron los pezones del tiempo,

fértiles fueron las tierras hasta el amanecer

cuando supe

que no era mi mano la escritura.     

 

______________

Nguillatun: La principal ceremonia religiosa mapuche cuya duración se extiende generalmente por tres días.

Kona: Joven guerrero.

Wuinkul: Cerro

Kultrung:  Tambor ceremonial usado por la machi. Se fabrica ahuecando un trozo de madera nativa hasta dejarlo convertido en una especie de plato hondo. Luego se cubre con cuero de chivo u oveja, el que se tensa con tiras de piel o crines trenzadas de caballo.

Metawe: Vasija o cántaro pequeño de greda.

 

Ə

Llapümüwtun

 

Füchotun

Afmaley lle. Txiwe liftufe tüfachi pu kürüf,

ligafkünutufe pu rüpü.

Ta llenetew

wütxufmekey foye zumzum mew, pürañmay

kiñe küyen ünatunel pu püllü. Kizu chumül piay.

Tüfa rewall niefin chi pu nüwün,

txepen pünalen ñi yu

txayenko mew,

chi küllma wümaw.

Füchotu füchotu

pieyfey tañi ñaña

mülerkey ta pu chollüñ mamüll.

 

Tayelay chi püchü malen ñi kuifi tayell kimnefile

chi ñuke tañi folil, meñol le ñi wün

yapüm kachu mew. Tusílago

weñankünmu konpelu wütxunmanetew

nüfrüku txüfonmu ñi rüku püle, palki

alig logkomu geno txarilogko,

ankümtuafí allfeñ

küpale ñi pelog.

Tüfa ga ñi ge mülewey txayay rüpü mew,

gelay küyen ñuke chi retxüke txayay ruka mew,

konlay antü, kürüf, kütxalnurume.

Chi üllcha machituay may.

Chi pu wükan mamüll ñi choyün

rültxemekey ñi kewün mew

kiñe pewen nielu koñilnegechi küme nümün.

Amuymatufuy ñi püllü, eypigey.

Kütxalmalelfiyiñ apo küyen mew ñi ruka,

ñi pu lipag zuamlafuygün mapuche

feymu lle weñankü,

welu wüluwi foye mew

petu taiñ ülkatun. Txutxuka,

püfüllka, kuyfike txürompe ruili egü

ayüymayafiel.

Kiñe üllcha gillatumekey wiñotuam

ta kuñuwtufilu iñchiñ kurüke txewa mew.        

Piwelafuy chi üllcha nüchenegeael

kake mapu mew, welu ñi piwke epu

Wükalerki

fey mew ta weñankü ka chi fentxen lig tün.

Eypifiyiñ ga chi ñuke gülermayatew chi txüran

chew ñi lameken. Küpay may kümeke nümün,

Txeg­Txeg ñi mapu apoli ñi kuwü,

kutran üllcha püllü wünoy

ta ñuke amullelu  kizu ñi zuam.

« Amun ta llemetugafiel chew ta ñamum ».

 

Allwe gelay tüfachi ruka mew, eypigeken.

Müley may rukawmageal,

tuwaymaneyew ta fücha nawel.

Pu aliwen.

Gülafimün chi pu züguyefe katxüntüku, kalli

nütupe ñi peyel egün.Mawüzantüpuwal

ellka txüpun mew.

Küpape kütxal, lüpümgepelligiñ chi pitxun tañi mogen

aylen mew, chi kuyfike txarün.

 

Maylageyu fücha nawel tami rünatuymayal ñi logko.

Ə

[ Sanament ] 

 

Sufumigació

és el que falta. Que el llorer netege estos aires,

i aclarisca els camins.

La que em guia

aboca canyeller en la penombra; expulsa, com un volcà,

una lluna tot mossegant els esperits. Ella dirà quan.

Per ara tinc les olors,

despert amb el nas apegat

als vessants,

la llepada del son.

Sufumigació, sufumigació,

això va dir la tia

mentre buscava plantes noves.

 

Cantarà la xiqueta el seu cant antic, si coneix

la mare de la seua arrel, si ompli la seua boca

amb herbes guaridores. Tussilag

per a la pena que li vessa

en tos asmàtica pel pit, romaní

per al cap enfebrat sense cintes que l’adornen,

el matico cicatritzarà la ferida de les parteres

quan arribe la seua llum.

Ara els ulls esdevenen ciment,

no hi ha llunes maternals en els edificis,

no entra sol ni aire ni foc.

La xiqueta haurà de fer el ritual xamànic.

Els brots de les fustes

espenten en la seua llengua,

una araucària d'aroma de part.

Se li havia anat l'esperit, diuen.

Li vam encendre focs amb la lluna plena a sa casa,

els seus braços no volien cap maputxe,

per això la pena,

però es va rendir amb el canyeller

mentre cantàvem. Trompeta,

xiulet,  idiòfon antic amb rauli

per a enamorar-la.

Un xicot demanava que tornara,

perquè l'alliberàrem dels gossos negres.

La xiqueta ja no volia ser segrestada

en un altre món, però el seu cor estava

partit en dos.

Per això la pena i els polls blancs.

Vam demanar a la mareta que li palpara la clenxa

allí on moria. Van arribar, llavors, bones olors,

terra de la Gran Serp de la Terra va omplir les seues mans,

Tornava l’esperit de la xiqueta malalta,  

perquè la mare va anar a per ell.

“Vaig haver d'anar a buscar-lo allà on es va perdre”.

 

Quelcom li falta a esta casa , m'han dit.

Hi haurà doncs que habitar-la,

la ronda el tigre vell.

Arbres natals.

Obriu les estances murmurioses, deixeu-lo

prendre el que és seu. Amagar-se

en els polsos secrets.

Que vinga el foc, que ens consumisca en el seu caliu viu

el fum, les secrecions mil·lenàries.

 

Jo et permet, tigre vell, pentinar-me els cabells.   

 

 

[Traducció al català de Josep Carceller a partir del text en espanyol]

 

Ə

Sanación

   

Fuchotun

es lo que falta. Laurel limpie estos aires,

aclare los caminos.

La que me guía

vuelca foye en la penumbra, erupciona

una luna mordiendo los espíritus. Ella dirá cuándo.

Por ahora tengo los olores,

despierto con la nariz pegada

a la vertientes,

la lamedura del sueño.

Fuchotu fuchotu

pieyfey tañi ñaña

amulerkeita pu chollvñ mamvll.

 

Cantará la niña su canto antiguo si conoce

la madre de su raíz, si llena su boca

con yerbas sanadoras. Tusílago

para la pena que le derrama

en tos asmática por el pecho, palke

para la cabeza afiebrada sin trarilonco,

matico cicatrizará herida de parturientas

cuando venga su luz.

Ahora los ojos se les quedan en cementos,

no hay lunas maternales en los edificios,

no entra sol ni aire ni fuego.

La muchacha tendrá que hacer machitún.

Los brotes de las maderas

pujan en sus lengua,

un pewen de aroma en parto.

Se le había ido el espíritu, dicen.

Le hicimos fuegos con luna llena a su ruka,

sus brazos no querían mapuche por eso la pena,

pero se rindió con foye

mientras cantábamos. Trutruka,

pvfvllka, trompe antiguo con raulí

para enamorarla.

Un muchacho pedía por su regreso,

porque la libráramos de los perros negros.

Ya no quería ser secuestrada la muchacha

en otro mundo, pero su corazón estaba partido

en dos

Por eso la pena y piojos blancos.

Pedimos a la mamita le sobara la partidura

allí donde moría. Vinieron entonces buenos olores,

tierra de Treng-Treng llenó sus manos,

volvía espíritu de chiquilla enferma

porque la madre fue por él.

“Tuve que ir a buscarlo por donde se perdió”.

 

Algo le falta a esta casa – me han dicho.

Habrá pues que habitarla,

la ronda el tigre viejo.

Pu aliwen.

Abran las piezas murmurantes, déjenlo

tomar lo suyo. Enmontañarse

en los pulsos secretos.

Que venga Kvtral, nos consuma en su rescoldo vivo

el humo, las secreciones milenarias.

 

Yo te permito tigre viejo peinarme los cabellos. 

 

______________

Fuchotun: Hacer sahumerio con plantas nativas.

Foye: Canelo. Árbol autóctono sagrado. Sus hojas y corteza se utilizan como narcótico y cicatrizante.

Fuchotu fuchotu / pieyfey tañi ñaña / amulerkeita pu chollvñ mamvll: Sahumerio sahumerio / eso dijo la tía /va caminando/ en busca de plantas nuevas.

Palke o palqui: arbusto cuyas hojas y cortezas se usan como antipirético.

Trarilonco: Cinta tejida que se usa como adorno en la cabeza.

Machitún: Rito de sanación oficiado por la machi o  chamán.

Pewen: Fruto de la araucaria.

Ruka: Casa mapuche.

Txutxuca o trutruka: Instrumento de viento. Se utiliza en todos los actos sociales y religiosos. Se fabrica con una vara de coligüe de dos a cuatro metros de longitud, la cual se cubre con tripa de caballo. Se sopla por uno de sus extremos, mientras que el otro termina en un cuerno de vacuno que sirve como amplificador.

Püfülka: Instrumento musical de viento. Se fabrica de una pequeña pieza de madera que tiene un agujero por el cual se sopla.

Trompe: Pequeño instrumento musical metálico. Antiguamente este instrumento se hacía con corteza de coligüe tensada en forma de arco, con una tira de tripa de animal. El trompe se dispone entre los dientes, ahuecando la boca. Se aspira y se expira el aire levemente y al mismo tiempo se pulsa la lengüeta para emitir mediante esta vibración su particular sonido. El varón utiliza ese instrumento para enamorar a la joven de su preferencia.

Pu aliwen: Árboles nativos.

Kvtral o Kütral: El fuego.

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |