D

Jesús Castro Yáñez | sèrieAlfa 84

 

Imatge: Lola Bonet

 

 

Jesús Castro Yáñez

 

 

A Fran (Um diálogo)

Bélxica, decembro

 

A Fran (Un diálogo)

Bélgica, diciembre

 

A Fran (Un diàleg)

Bèlgica, desembre

 

À  Fran (Un dialogue)

Belgique, décembre

 

 

 

gal1

A FRAN (UN DIÁLOGO)

 

Que son fai unha flor ao abrir?

—É tenro o silencio da noite.

Que son fai unha flor ao murchar?

—Cada vez me gusta máis calar.

Que son fai unha flor ao marchar?

 

hai finais que non están no corpo
case todos                                      

                                   fóra máis ca un lugar é movemento
                                  co que relevamos á nosa quietude
                                   para acompañarnos o un ao outro

falando cara               fóra

non hai outro xeito

dicimos
o oco que deixamos nas cousas
                                   e aínda así seguimos repetíndonos

nos nosos nomes queréndonos desaparecer
                       desaparecéndonos acompañados o un e o outro

e ata escribimos enmarcamos o que estaría
na linguaxe de todos os xeitos e libre

 

                                                    talvez para recoñecernos nun rastro

atoparnos na última das formas
canda o contorno que deixa un final
                                              e alí un pequeno trazo tódalas respostas

 

gal2

BÉLXICA, DECEMBRO

 

8:17 am
A mañá abre o seu acordeón tranquilo.

Paxaros saen da cheminea do hotel. Voan coma culleres de prata que removesen o azucre na cunca do ceo, cun coidado circular de non dar contra as paredes do recipiente.

 

9:40 am 
Dende o tren vemos torres de igrexas, rematadas en punta. Cos seus pináculos sosteñen o toldo invisible do silencio. 
Imaxina que o peso da neve do inverno rompera esa cuberta impermeable: máis adiante comezaría a neve a derreterse e nesta chaira todas as casas quedarían anegadas. Aquela muller tería que camiñar remangada pola casa e escribir subida á mesa, aqueloutra tería que arrepentirse de non ter mirado o suficiente para os niños dos paxaros. 
Cando eras unha nena, ti imaxinabas que as estatuas das igrexas ou dos parques ou das prazas se derreterían coa chegada da calor.

 

10:51 am
No begijnhof, os álamos do patio medran alongados coma unha pregaria que se repite. Eu fotografo a boca das casas, caladas.

 

22:06 pm
Dormes no tren de volta. Apoiada en min, copias a inclinación que o vento lle fixo aprender ás árbores. Nos acenos, na posición do corpo

proliferan os signos da amizade. Pregúntome se estarás a soñar con

estatuas. 
Logo, camiñando cara o hotel poño atención en buscar niños ao cruzar o parque. Vexo varios

 

O silencio é a semente da que os pináculos son flor. A dirección na que esta flor apunta, o seu froito. Froito que cae ao ceo sen ruído, coma unha adiviñanza a piques de se resolver. 

Que é unha resposta? O que configura un terreo. Repito. Que é unha pregunta? Aquilo que pode asolagarnos.

 

No seu despregar (2016)

 

Jesús Castro Yáñez (Baltar, A Pastoriza, 1992) publicou Os nomes e os himnos (Espiral Maior, 2016), libro gañador do Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé, que posteriormente ampliou como proxecto transmedia tanto en (1), —pensado para ser visto no teléfono móbil con fotografías e novos poemas engadidos aos do libro— como na performance Ningún quería ser nube, empregando vídeo e corpo para falar de delitos de odio contra a comunidade queer e de homofobia interiorizada. No 2017 publicou en inglés o libro /\/\/\ dentro do proxecto poetrywillbemadebyall.com —dispoñible tanto para descarga gratuíta en internet como en formato impreso— e Ultramarino (Chan da Pólvora Editora, 2017), que inaugurou a colección Areal de Melide do selo mesturando poesía e imaxe e usando a técnica da cianotipia. Textos, fotografías e vídeos seus teñen aparecido en medios como Dorna, Luzes, Vinte,… e en obras colectivas, como Obituario (Fundación Málaga, 2015), No seu despregar (Apiario, 2016), ou 13. Antoloxía da poesía galega próxima (Chan da Pólvora Editora/ Papeles Mínimos, 2017).

 

(1) https://www.instagram.com/catroxardinsardendo/

 

(2) https://jesuscastroyanez.tumblr.com/

 

 

84

 

esp1

A FRAN (UN DIÁLOGO)

¿Qué sonido hace una flor al abrir?

Es tierno el silencio de la noche.
¿Qué sonido hace una flor al marchitar?              

Cada vez me gusta más callar.
¿Qué sonido hace una flor al irse?

hay finales que no están en el cuerpo
casi todos                                     

                                 fuera más que un lugar es movimiento
                                             con el que relevamos nuestra quietud
                                 para acompañarnos el uno al otro

hablando hacia                     fuera

no hay otro modo

decimos
el hueco que dejamos en las cosas
                                  y aun así seguimos repitiéndonos

en nuestros nombres queriéndonos desaparecer
                                desapareciéndonos acompañados el uno y el otro

y hasta escribimos enmarcamos lo que estaría
en el lenguaje de todos modos y libre


                                               quizá para reconocernos en un rastro

encontrarnos en la última de las formas
junto al contorno que deja un final
                                         y allí un pequeño trazo todas las respuestas

 

esp2

BÈLGICA, DICIEMBRE

 

8:17 am
La mañana abre su acordeón tranquilo.
Pájaros salen de la chimenea del hotel. Vuelan como cucharas de plata que removiesen el azúcar en la taza del cielo, con un cuidado circular de no dar contra las paredes del recipiente.

 

9:40 am 
Desde el tren vemos torres de iglesias, rematadas en punta. Con sus pináculos sostienen el toldo invisible del silencio.
 
Imagina que el peso da la nieve del invierno rompiera esa cubierta impermeable: más adelante empezaría la nieve a derretirse y en esta llanura todas las casas quedarían inundadas. Aquella mujer tendría que caminar remangada por la casa y escribir subida a la mesa, aquella otra tendría que arrepentirse de no haber mirado lo suficiente para los nidos de  los pájaros.
 
Cando eras una niña, tú imaginabas que las estatuas de las iglesias o de los parques o de las plazas se derretirían con la llegada del calor.

 

10:51 am
En el begijnhof, los álamos del patio crecen alargados como una plegaria que se repite. Yo fotografío la boca de las casas, calladas.

 

22:06 pm
Duermes en el tren de vuelta. Apoyada en mí, copias la inclinación que el viento hizo aprender a los árboles. En los gestos, en la posición del cuerpo proliferan los signos  de la amistad.  Me pregunto si estarás soñando con
estatuas.

Después, caminando hacia el hotel pongo atención en buscar nidos al

cruzar el parque. Veo varios. 

 

El silencio es la semilla de la que los pináculos son flor. La dirección en la que esta flor apunta, su fruto. Fruto que cae al cielo sin ruido, como una adivinanza a punto de resolverse. 

¿Qué es una respuesta? Lo que configura un terreno. Repito. ¿Qué es una pregunta? Aquello que puede inundarnos.

 

Jesús Castro Yáñez (Baltar, A Pastoriza, 1992) publicó Os nomes e os himnos (Espiral Maior, 2016), libro ganador del Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé, que posteriormente amplió como proyecto transmedia tanto en (1), —pensado para ser visto en el teléfono móvil con fotografías y nuevos poemas añadidos a los del libro— como en la performance Ningún quería ser nube, empleando video y cuerpo para hablar de delitos de odio contra la comunidad queer y de homofobia interiorizada. En el 2017 publicó en inglés el libro /\/\/\ dentro del proyecto poetrywillbemadebyall.com  —disponible tanto para descarga gratuita en internet como en formato impreso— y Ultramarino (Chan da Pólvora Editora, 2017), que inauguró la colección Areal de Melide del sello mezclando poesía e imagen y usando la técnica de la cianotipia. Textos, fotografías y videos suyos vienen apareciendo en medios como Dorna, Luzes, Vinte...., y en obras colectivas, como Obituario (Fundación Málaga, 2015),  No seu despregar (Apiario, 2016), o 13. Antoloxía da poesía galega próxima (Chan da Pólvora Editora/ Papeles Mínimos, 2017).

 

(1) https://www.instagram.com/catroxardinsardendo/

 

(2) https://jesuscastroyanez.tumblr.com/

 

 

[Traducción: Xabier Cordal]

 

 

84

 

cat1

A FRAN (UN DIÀLEG)

 

Quin so fa una flor en obrir-se?

—És tendre el silenci de la nit.

Quin so fa una flor quan es marceix?

—Cada volta m’agrada més callar.

Quin so fa una flor quan se’n va?

 

hi ha finals que no són al cos
quasi tots                                      

                                 fora més que un lloc és moviment
                                             amb què rellevem la nostra quietud
                                 per acompanyar-nos l’un a l’altre

parlant cap a                        fora

no hi ha una altra manera

diem
el buit que deixem en les coses
                                  i així i tot seguim repetint-nos

en els nostres noms volent-nos desaparèixer
                                desapareixent-nos acompanyats l’un i l’altre

i fins i tot escrivim emmarquem allò que estaria
en el llenguatge de totes les maneres i lliure


                                               potser per reconèixer-nos en un rastre

trobar-nos en l’última de les formes
vora el contorn que deixa un final

i allí un petit traç totes les respostes

 

cat2

BÈLGICA, DESEMBRE

 

8:17 am
El matí obre el seu acordió tranquil.

Ocells ixen de la xemeneia de l’hotel. Volen com culleres de plata que remoguessin el sucre en la tassa del cel, amb cura circular de no topar contra les parets del recipient.

 

9:40 am 
Des del tren veiem torres d’esglésies, acabades en punta. Amb els seus pinacles sostenen el tendal invisible del silenci. 
Imagina que el pes de la neu de l’hivern trenqués aquesta coberta impermeable: més endavant començaria la neu a fondre’s i en aquesta planura totes les cases quedarien negades. Aquella dona hauria de caminar arremangada per la casa i escriure enfilada a la taula, aquella altra hauria de penedir-se de no haver cercat prou els nius dels ocells. 
Quan eres una nena, t’imaginaves que les estàtues de les esglésies o dels parcs o de les places es fondrien amb l’arribada de la calor.

 

10:51 am
Al begijnhof, els àlbers dels patis creixen allargats com una pregària que es repeteix. Jo fotografio la boca de les cases callades.

 

22:06 pm
Dorms al tren de tornada. Recolzada en mi, copies la inclinació que el vent els féu aprendre als arbres. En els gestos, en la posició del cos proliferen els signes de l’amistat. Em pregunto si estàs somiant

amb estàtues

Després, caminant cap a l’hotel poso atenció a buscar nius en travessar el parc. En veig alguns. 

 

El silenci és la llavor de la qual els pinacles són flor. La direcció en la qual aquesta flor apunta, el seu fruit. Fruit que cau al cel sense soroll, com una endevinalla a punt de resoldre’s. 

Què és una resposta? Allò que configura un terreny. Repeteixo. Què és una pregunta? Allò que pot inundar-nos.

 

Jesús Castro Yáñez (Baltar, A Pastoriza, 1992) ha publicat Os nomes e os himnos (Espiral Maior, 2016), amb què va guanyar el Premi Nacional de Poesia Pérez Parallé, i que va ampliar posteriorment com a projecte transmèdia tant en (1) —pensat per a ser vist pel mòbil amb fotografies i nous poemes afegits als del llibre— com en la performance Ningún quería ser nube, utilitzant vídeo i cos per a parlar de delictes d’odi contra la comunitat queer  i d’homofòbia interioritzada. En 2017 va publicar en anglès el llibre /\/\/\ dins del projecte poetrywillbemadebyall.com —disponible tant per a descàrrega gratuïta en internet com en format imprès— i Ultramarino (Chan da Pólvora Editora, 2017), que encetà la col·lecció Areal de Melide d’aquesta editorial barrejant poesia i imatge i utilitzant la tècnica de la cianotípia. Textos, fotografies i vídeos seus han aparegut en mitjans com ara Dorna, Luzes, Vinte,… i en obres col·lectives, com ara Obituario (Fundación Málaga, 2015), No seu despregar (Apiario, 2016), o 13. Antoloxía da poesía galega próxima (Chan da Pólvora Editora/ Papeles Mínimos, 2017).

 

(1) https://www.instagram.com/catroxardinsardendo/

 

(2) https://jesuscastroyanez.tumblr.com/

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

84

 

fr1

À  FRAN (UN DIALOGUE)

 

                                                              Quel son fait une fleur en s’ouvrant?

                                                                              —Le silence de la nuit est tendre

                                                              Quel son  fait une fleur en se fanant?

                                                                              —Chaque fois je préfère me taire.

                                                              Quel son fait une fleur en partant?

 

il y a des fins qui ne sont pas dans le corps

presque toutes

dehors plus qu'un lieu c’est un mouvement

            avec lequel nous relevons notre quiétude

pour nous accompagner l’un l’autre

 

En parlant au              dehors

il n’y a pas d'autre moyen

nous disons

le vide que nous laissons dans les choses

et même ainsi  nous nous répétons encore

dans nos noms en voulant disparaître

                     en nous faisant disparaître accompagnés l’un et l’autre

et même nous écrivons nous encadrons ce qui serait

dans le langage de toutes les façons et libre

 

                                                    peut-être pour nous reconnaître dans une trace

nous retrouver dans la dernière des formes

près du contour qui laisse une fin

et  un petit trait toutes les réponses

 

fr2

BELGIQUE, DÉCEMBRE

 

8h17

Le matin ouvre son accordéon tranquille.

Des oiseaux sortent de la cheminée de l'hôtel. Ils volent comme des cuillères en argent qui remueraient le sucre dans le bassin du ciel, avec un soin circulaire afin de ne pas heurter  les parois du récipient.

 

9h40

Du train, nous voyons des tours d’églises terminées en pointe. Avec leurs pinacles, elles soutiennent le store invisible du silence.

Imagine que le poids de la neige de l’hiver brise cette couverture imperméable : plus tard, la neige commencerait à fondre et dans cette plaine toutes les maisons seraient inondées. Cette femme devrait marcher retroussée dans la maison et écrire montée sur la table, l’autre devrait  regretter de ne pas avoir assez regardé les nids des oiseaux.

Quand tu étais une petite fille, tu imaginais que les statues des églises ou des parcs ou des places  fondraient avec l'arrivée de la chaleur.

 

10h51

Au Begijnhof, les peupliers de la cour poussent allongés comme une prière qui se répète. Je photographie la bouche des maisons silencieuses.

 

22h06

Tu dors dans le train de retour. Appuyée sur moi, tu copies l’inclinaison que le vent  fit apprendre aux arbres. Dans les gestes, dans la position du corps les signes d'amitié prolifèrent. Je me demande si tu es en train de rêver de statues.

Puis, en marchant vers l’hôtel, je fais attention à chercher des nids en traversant le parc. J’en vois plusieurs.

 

Le silence est la graine dont les pinacles sont  fleur. La direction dans laquelle cette fleur pointe, son fruit. Fruit qui tombe au ciel sans bruit, comme une devinette  sur le point d’être résolue.

Qu’est-ce qu'une réponse? Ce qui définit un terrain. Je répète. Qu’est-ce qu’une question? Ce qui peut nous inonder.

 

 

Jesús Castro Yáñez (Baltar, A Pastoriza, 1992) a publié  Os nomes e os himnos  (Espiral Maior, 2016), l’ouvrage lauréat du Prix national de poésie Pérez Parallé, qu’il a ensuite développé sous forme de projet transmédia aussi bien sur (1) pensé pour être vu sur le téléphone portable avec des photos et de nouveaux poèmes ajoutés à ceux du livre que dans la performance Ningún quería ser nube, en utilisant la vidéo et le corps pour parler des crimes de haine contre la communauté queer et d’homophobie intériorisée. En 2017, il a publié en anglais le livre / \ / \ / \ dans le cadre du projet poetrywillbemadebyall.com disponible en téléchargement gratuit sur Internet et en format imprimé et Ultramarino (Chan da Pólvora Editora, 2017), qui a initié la collection Areal de Melide de cette maison d’édition en mélangeant poésie et image et en utilisant la technique du cyanotype. Ses textes, photographies et vidéos sont parus dans des médias tels que Dorna, Luzes, Vinte, ... et dans des ouvrages collectifs, tels que Obituario (Fundación Málaga, 2015), No seu despregar (Apiario, 2016), o 13. Antoloxía da poesía galega próxima (Chan da Pólvora Editora/ Papeles Mínimos, 2017).

 

(1) https://www.instagram.com/catroxardinsardendo/

 

(2) https://jesuscastroyanez.tumblr.com/

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

84

 

 

Tamara Andrés  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer