D

Stephen Watts | sèrieAlfa 78

 

 

Imatge: Disclosed memory: Lluís Estopiñan.

 

 

Stephen Watts

 

 

Brick Lane Mela poem

 

Poema del Mela de Brick Lane

Poema del Mela de Brick Lane

Poema do Mela de Brick Lane

Poème du Mela de Brick Lane

 

 

 

 

 

bric

BRICK LANE MELA POEM (Selection)

 

Ghosts come pouring out the houses

                 words have clogged 

my throat: this mild winter I’ll put

on my mountain scarf and go out in

                         the dark:

 

I’ll slowly walk down the slight curve

                and incline of the Lane,

my hand in the hands of my friends in

a tight drizzle towards the fizz of far

                                        light

 

Toward the tunnel of dark air that

           is neither light nor real,

but either must be Bethnal Green or

else is Beani Bazaar or the relic of a

                       curling dream

 

And as I walk I am talking to ghosts

                       and they are

my friends and they answer with mild

herbs of speech to calm me, as surely 

                           as I shamble 

 

Past the oast-houses and mud fields of

                       Shuttle Street

and even as I curve back on Woodseer

a tinsmith is hammering cups next 

               to Banglatown C&C

 

 

And a man is pushing a trolley through

                             Sylhet Town

and I’m become as old and young as I am

and I float in curved space in the black

              light of this lane 

 

Here is Kafka’s Dora who opened a café

                       with her brother

at 53 Brick Lane after the war. Here’s

the string shop intact with its window

                       nailed to the moon

 

And my friend Nazrul Islam, the one

                who wrote ‘Vidrohi

on the back of his hand. I am talking

to ghosts as I talk to my friends and

                       here in her car  

 

Comes Shamim Azad, just in time as I

      treat myself to a bowl of dhall :

join me dear friend, help coax lemon in

the lentil or fold the curd and unbone

                                the ilish-fish

 

And here is Nazrul Naz buying papers

      at the last Sangeeta

translating Obaidullah while the whole

vortex of Brick Lane rears up and curls

  round on its circle 

 

 

Bill Fishman walks due south talking

                       to his dead dad,

Majer Bogdanski plays his violin stood

in the middle of the Lane and no-one

                      wants to complain

 

I walk out in the dark light of the road

     & hear the rotting of a sufi music

and I fall apart – or how else would I find

the mad-rapt sound I need and nowhere 

  else can find

 

Let me hear music or I will not go mad

                and I want to lose

this sense and arthritis and spinning tin

of rationed time that ends and begins

            just where the Lane

                                

Disappears: let me loose all sense or I’ll

      not see what’s looming

at the edge or hear the singers in the Mela

or taste the clay-baked fish and lassis of 

          this swimming street 

 

Raw musics burst in my head and make

               stilt paths for my feet

as I shamble histories on this rooted coil 

and seek the ever-precious venoms of

                          the curly snake

 

 

STEPHEN WATTS (1952), poet, editor and translator born in London. When he finished university, he worked as a shepherd in the island of Outer Hebridean and currently he lives in London. Among his publications stand out the Italian bilingual editions: The Mountain Language (2008) and Journey Across Breath (2011); and the books The Blue Bag (2004), Ancient Sunlight (2014) and The Language of It (2015). His poetry has been translated into Italian, Arab, Czech and Bengali among other languages. He translates poets as Zuba Karbassi and Meta Kusar. He has come second twice for the National Poetry Prize of United Kingdom.

 

 

78

 

cat

POEMA DEL MELA DE BRICK LANE (Fragment)

 

Els fantasmes surten a doll de les cases

                les paraules m’han obstruït

la gola : aquest hivern suau em posaré

la bufanda de muntanya i sortiré

           a la fosca :

 

Baixaré a poc a poc la lleugera corba

           i el pendent del carreró Lane,

amb la mà a les mans dels meus amics sota

un fort plugim cap a l’efervescència de la llum

           distant

 

Cap al túnel d’aire fosc que

           no és ni lleuger ni real,

però deu ser Bethnal Green o

Beani Bazaar o el vestigi d’un

                      somni cargolat

 

I mentre camino vaig parlant amb els fantasmes

                      i ells són

els meus amics i contesten amb herbes

suaus de la parla per tranquil·litzar-me, tan cert

           com que m’arrossego

 

Per davant dels assecadors de llúpol i camps de fang de

                      Shuttle Street

i fins i tot quan torno a girar cap a Woodseer

un ferrer martelleja tasses al costat

           de Banglatown C&C

 

 

I un home empeny un carro per

           Sylhet Town

i em faig tan vell i tan jove com sóc

i floto en l’espai encorbat en la llum

           ennegrida d’aquest carreró

 

Aquí hi ha la Dora d’en Kafka que va obrir una cafeteria

                      amb el seu germà

al 53 de Brick Lane després de la guerra. Aquí hi ha

la botiga de cordes intacta amb la seva finestra

                      clavada a la lluna

 

I el meu amic Nazrul Islam, el que

           es va escriure ‘Vidrohi

al dors de la mà. Estic parlant

amb els fantasmes com parlo amb els meus amics i

                      aquí amb el seu cotxe

 

Arriba la Shamim Azad, just quan em

       delecto amb un bol de dhall :

acompanya’m amiga meva, ajuda’m a esprémer llimona a

les llenties o a escórrer el mató i treure-li les espines

           al peix ilisha

 

I aquí hi ha en Nazrul Naz comprant diaris

             en el darrer Sangeeta

traduint Obaidullah mentre que tot

el vòrtex del Brick Lane s’aixeca i s’enrotlla

           en el seu cercle

 

 

En Bill Fishman camina cap al sud parlant

           amb el seu pare mort,

en Majer Bogdanski toca dret el violí

al bell mig del carreró i ningú

                      vol queixar-se

 

M’endinso en la penombra del carrer

    i escolto el deteriorament d’una música sufí

i m’ensorro – o de quina altra manera podria trobar

el so extasiat que necessito i no puc trobar

           enlloc més

 

Deixa’m escoltar la música o no em tornaré boig

           i vull perdre

aquest senderi i l’artritis i la baldufa giratòria

del temps racionat que acaba i comença

                      justament on el carreró Lane

 

Desapareix : deixa’m perdre tot el senderi o no

           veuré el que sotja

en el límit ni escoltaré els cantants al Mela

ni provaré el peix a la cassola i els lassis

              d’aquest carrer que llisca 

 

Músiques pures m’esclaten al cap i m’obren

           camins de xanques als peus

mentre m’arrosseguen històries per aquesta bobina arrelada

i cerco els verins més preats de

           la serp enrotllada

 

[N. de la T.: El Boishakhi Mela és el cap d’any bengalí; se celebra a Londres, Nova York i Tòquio. A Londres, té lloc al barri de Banglatown, al carrer de Brick Lane i als seus voltants.]

 

 

STEPHEN WATTS (1952) Poeta, editor i traductor nascut a Londres. En acabar la universitat va treballar de pastor a l’illa d’Outer Hebridean i actualment viu a Londres. Entre les seves publicacions cal destacar les edicions bilingües en italià: The Mountain Language (2008) i Journey Across Breath (2011); i els llibres The Blue Bag (2004), Ancient Sunlight (2014) i The Language of It (2015). La seva poesia ha estat traduïda a l’italià, a l’àrab, al txec i al bengalí entre d’altres llengües. Tradueix poetes com Zuba Karbassi i Meta Kusar. Ha estat guardonat dues vegades amb el segon premi Nacional de Poesia del Regne Unit. 

 

[Traducció: Jèssica Pujol]

 

 

78

 

esp

POEMA DEL MELA DE BRICK LANE (Fragmento)

 

Los fantasmas salen a borbotones de las casas

           las palabras me han taponado

la garganta : este suave invierno me pondré

la bufanda de montaña y saldré

           a la oscuridad :

 

Descenderé lentamente la leve curva

           y la pendiente del callejón Lane,

con la mano en las manos de mis amigos bajo

una fuerte llovizna hacia la efervescencia de luz

           a lo lejos

 

Hacia el túnel de aire oscuro que

           no es ni ligero ni real,

pero debe ser Bethnal Green o

bien Beani Bazaar o el vestigio de un

           sueño enroscado

 

Y mientras ando voy conversando con los fantasmas

                      y son ellos

mis amigos y contestan con hierbas

suaves del habla para tranquilizarme, tan cierto

           como que me arrastro

 

Por los secaderos de lúpulo y los campos de barro de

                      Shuttle Street

e incluso cuando vuelvo a girar hacia Woodseer

un herrero martillea tazas al lado

           de Banglatown C&C

 

 

Y un hombre empuja un carro por

           Sylhet Town

y me hago tan viejo y joven como soy

y floto en el espacio curvo en la luz

           negra de este callejón

 

Aquí está la Dora de Kafka que abrió una cafetería

           con su hermano

en el 53 de Brick Lane después de la guerra. Aquí está

la tienda de cuerdas intacta con su ventana

                      clavada a la luna

 

Y mi amigo Nazrul Islam, el que

           se escribió ‘Vidrohi

en el dorso de la mano. Estoy hablando

con los fantasmas como hablo con mis amigos y

                      aquí viene en su coche

 

Shamim Azad, justo cuando voy

           a deleitarme con un bol de dhall :

acompáñame amiga mía, ayúdame a exprimir limón a

las lentejas o a escurrir el requesón y sacarle las espinas

                      al pescado ilisha

 

Y aquí está Nazrul Naz comprando diarios

           en el último Sangeeta

traduciendo Obaidullah mientras que todo

el vórtice de Brick Lane se eleva y enrosca

           en su círculo

 

 

Bill Fishman camina hacia el sud hablando

                      con su padre muerto,

Majer Bogdanski toca el violín de pie

en el medio del callejón y nadie

                      quiere quejarse

 

Salgo a la penumbra de la calle

           y escucho el deterioro de una música sufí

y me derrumbo ­– o de qué otro modo podría encontrar

el sonido extasiado que necesito y no puedo

           encontrar en ningún otro lado

 

Déjame escuchar la música o no me volveré loco

           y quiero perder

este sentido y la artritis y la peonza giratoria

del tiempo racionado que acaba y empieza

                      justamente donde el callejón Lane

 

Desaparece : déjame perder todo el sentido o no

           veré lo que se cierne

en el límite ni escucharé a los cantantes en el Mela

o probaré el pescado a la cazuela y los lassis de

           esta calle que se desliza

 

Músicas puras me estallan en la cabeza y me abren

           caminos de zancos para los pies

mientras me arrastran historias por esta bobina enraizada

y busco los venenos más preciados de

           la serpiente enroscada

 

[N. de la T.: El Boishakhi Mela es el fin de año bengalí y se celebra en Londres, Nueva York y Tokio. En Londres, tiene lugar en el barrio de Banglatown, en la calle de Brick Lane y sus alrededores.]

 

 

STEPHEN WATTS (1952) Poeta, editor y traductor nacido en Londres. Al terminar la universidad trabajó de pastor en la isla de Outer Hebridean y actualmente vive en Londres. Entre sus publicaciones cabe destacar las ediciones bilingües en italiano: The Mountain Language (2008) y Journey Across Breath (2011); y los libros The Blue Bag (2004), Ancient Sunlight (2014) y The Language of It (2015). Su poesía ha sido traducida al italiano, al árabe, al checo y al bengalí entre otras lenguas. Traduce a poetas como Zuba Karbassi y Meta Kusar. Ha sido galardonado dos veces con el segundo premio Nacional de Poesía del Reino Unido. 

 

[Traducción: Jèssica Pujol]

 

 

78

 

port

POEMA DO MELA DA BRICK LANE (Fragmento)

 

Fantasmas surgem debandando das casas

                  palavras entupiram

minha garganta : nesse inverno ameno vou

pôr minha echarpe e sair para

                          a escuridão :

 

Vou caminhar vagarosamente pela breve curva

                               e pelo declive do Lane,

minha mão nas mãos de meus amigos em

uma justa garoa rumo ao silvo de luz

                                           ao longe

 

Em direção ao túnel de ar negro que

                não é luz nem real,

mas deve ser ou o Bethnal Green ou

ainda o Beani Bazaar ou a relíquia de um

                   sonho enrolado

 

E conforme caminho falo com fantasmas

                         e eles são

meus amigos e respondem ervas

amenas do discurso para me acalmar, tão certamente

                                     quanto me arrasto

 

Passando as malterias e os campos lamacentos da

                                  Shuttle Street

e enquanto me reclino sobre Woodseer

um funileiro está martelando canecas próximo

                      a Banglatown C&C

 

 

E um homem está empurrando um carrinho por

                                  Sylhet Town    

e eu me torno tão velho e tão jovem quanto sou

e eu flutuo no espaço curvo na luz

                          preta desta rua

 

Aqui está a Dora de Kafka, que abriu um café

                               com seu irmão

na Brick Lane, 53, após a guerra. Aqui está

a loja de cordas intacta com sua janela

                        pregada à lua

 

E meu amigo Nazrul Islam, aquele

            que escreveu ‘Vidrohi

no dorso de sua mão. E falo

com fantasmas como falo com meus amigos e

                aqui no carro dela

 

Chega Shamim Azada, bem na hora em que me

delicio com uma tigela de dahl :

junte-se a mim, caro amigo, ajude a jogar limão

na lentilha ou mexa a coalhada e desosse

                                       o peixe hilsa

 

E aqui está Nazrul Naz comprando textos

                          na última Sangeeta

traduzindo Obaidullah enquanto todo o

vórtice de Brick Lane se ergue e enrola

                          em seu próprio círculo

 

 

Bill Fishman caminha para o sul falando

                       com seu pai morto,

Majer Bogdanski toca seu violino de pé

no meio do Lane e ninguém

              vai reclamar

 

Saio na luz escura da estrada

   & ouço o apodrecimento da música sufi

E desmorono – ou de que outro modo encontraria

o som arrebatador de que preciso e em nenhum

                    outro lugar posso encontrar

 

Deixe-me escutar música ou ficarei louco

                  e eu quero perder

esse sentido e artrite e pião de lata

de tempo racionado que acaba e começa

                    exatamente onde o Lane

 

Desaparece : deixe-me perder todo o sentido ou

                  não verei o que se aproxima

pelas margens ou ouvir os cantores no Mela

ou saborear o peixe assado na telha e o lassis

                       dessa rua flutuante

 

Músicas cruas explodem na minha cabeça e criam

      caminhos de palafitas para os meus pés

enquanto arrasto histórias nessa espiral enraizada

e busco os sempre preciosos venenos

                            da cobra enrolada

 

 

[N.T.: O Boishakhi Mela é a celebração do ano novo bengali, que ocorre no segundo domingo de maio desde 1997. Com apresentações musicais e culturais, trata-se do maior festival asiático a céu aberto na Europa e o maior festival bengali fora de Bangladesh. O Mela é celebrado em algumas cidades do mundo, entre elas Londres, Nova Iorque e Tóquio. Em Londres, acontece na região de Banglatown, na rua do Brick Lane e seus arredores.]

 

STEPHEN WATTS (1952) Poeta, editor e tradutor nascido em Londres. Ao terminar a universidade, trabalhou como pastor na ilha de Outer Hebridean e atualmente vive em Londres. Entre suas publicações, cabe destacar as edições bilíngues em italiano: The Mountain Language (2008) y Journey Across Breath (2011); e os livros The Blue Bag (2004), Ancient Sunlight (2014) e The Language of It (2015). Sua poesia foi traduzida ao italiano, árabe, tcheco e bengali, entre outras línguas. Traduz poetas como Zuba Karbassi e Meta Kusar. Foi contemplado duas vezes com o segundo prêmio Nacional de Poesia do Reino Unido.

 

[Tradução: Thiago Ponce de Moraes]

 

 

78

 

fr

POÈME DU MELA DE BRICK LANE (Fragment)

 

Des fantômes déferlent des maisons

des mots ont bouché

ma gorge : cet hiver doux je mettrai

mon écharpe de montagne et sortirai

            dans l’obscurité :

 

Je descendrai lentement la légère courbe  inclinée de la Ruelle,

ma main dans les mains de mes amis sous

une bruine compacte vers le pétillement d’une lumière

 lointaine

 

Vers le tunnel d'air sombre qui

n'est ni éclairé ni réel,

mais doit être Bethnal Green  ou

alors  Beani Bazaar  ou le vestige d'un

rêve entortillé

 

 

Et tandis que je marche je parle aux fantômes

et ils sont

mes amis et ils me répondent avec des herbes

douces de la parole pour me calmer, aussi sûr

que je marche

 

Derrière les tourailles et les champs de boue

de Shuttle Street

et même lorsque je tourne à nouveau vers Woodseer

un forgeron martèle des tasses à côté

de Banglatown C&C

 

Et un homme pousse un chariot dans

Sylbet Town

et je deviens aussi vieux et  jeune que je suis

et je flotte dans l’espace courbé dans la lumière noire

de cette ruelle

 

Ici se trouve la Dora de Kafka qui ouvrit un café

avec son frère

au 53 de la Brick Lane après la guerre. Ici

se trouve intact le magasin de cordes, sa fenêtre

clouée à la lune

 

Et mon ami Nazrul Islam celui qui

a écrit « Vidrohi »

Au dos de sa main. Je parle

aux fantômes tandis que je parle avec mes amis et

ici dans sa voiture

 

 Shamim Azad arrive, juste au moment où je

m’offre un bol de dhal :

accompagne-moi mon amie, aide-moi à presser le citron

sur les lentilles ou à incorporer le lait caillé et à enlever les épines

au hilsa

 

Et  voici Nazrul Naz en train d’acheter des journaux

au dernier Sangeeta

Et de traduire Obaidullah pendant que tout

le vortex de Brick Lane se redresse et s’enroule

sur son axe

 

Bill Fishman marche vers le sud tout en parlant

à son père mort

Majer Bogdanski joue du violon debout

au milieu de la Ruelle et personne

ne veut se plaindre

 

Je sors dans la sombre lumière de la route

et j’entends  la détérioration d’une musique soufie

et je m’effondre– ou comment pourrais-je trouver autrement

le son captivant dont j’ai besoin et  que je

ne peux trouver nulle part

 

Laisse-moi entendre la musique ou je ne deviendrai pas fou

et je veux perdre

Ce bon sens et l’arthrite et la toupie

du temps rationné qui finit et commence

précisément où la Ruelle

 

disparait : laisse-moi perdre tout mon bon sens ou

je ne verrai pas ce qui émerge

à la limite ou je n’entendrai pas les chanteurs dans le Mela

ni ne gouterai le poisson à la casserole en terre cuite et le lassi

de cette rue qui nage

 

Des musiques crues éclatent dans ma tête et ouvrent

des chemins d’échasses pour mes  pieds

alors que je raconte des histoires sur cette bobine enracinée

et je cherche les venins les plus précieux

du serpent bouclé

 

 

STEPHEN WATTS (1952) Poète, éditeur et traducteur né à Londres. Après avoir terminé ses études à l'université, il a travaillé comme berger aux îles Hébrides extérieures et vit actuellement à Londres. Parmi ses publications figurent les éditions bilingues en italien : The Mountain Language (2008) et Journey Across Breath (2011) ; et les livres The Blue Bag (2004), Ancient Sunlight (2014) et The Language of It (2015). Sa poésie a été traduite en italien, arabe, tchèque et bengali entre autres langues. Il traduit des poètes comme Zuba Karbassi et Meta Kusar. Il a reçu à deux reprises le deuxième  prix national de poésie du Royaume-Uni.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

78

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer