D

Denise Riley| sèrieAlfa 78

 

 

Imatge: Disclosed memory: Lluís Estopiñan.

 

 

Denise Riley

 

 

A part song

 

Una cançó en parts

Una canción a partes

Uma partitura coral

Chant  à plusieurs voix

 

 

 

 

 

apart

A Part Song

 

i

 

You principle of song, what are you for now

Perking up under any spasmodic light

To trot out your shadowed warblings?

 

Mince, slight pillar. And sleek down

Your furriness. Slim as a whippy wire

Shall be your hope, and ultraflexible.

 

Flap thinly, sheet of beaten tin

That won’t affectionately plump up

More cushioned and receptive lays.

 

But little song, don’t so instruct yourself

For none are hanging around to hear you.

They have gone bustling or stumbling well away.

 

 

ii

 

What is the first duty of a mother to a child?

At least to keep the wretched thing alive – Band

Of fierce cicadas, stop this shrilling.

 

My daughter lightly leaves our house.

The thought rears up: fix in your mind this

Maybe final glimpse of her. Yes, lightning could.

 

I make this note of dread, I register it.

Neither my note nor my critique of it

Will save us one iota. I know it. And.

 

 

iii

 

Maybe a retouched photograph or memory,

This beaming one with his striped snake-belt

And eczema scabs, but either way it’s framed

Glassed in, breathed hard on, and curated.

It’s odd how boys live so much in their knees.

Then both of us had nothing. You lacked guile

And were transparent, easy, which felt natural.

 

 

iv

 

Each child gets cannibalised by its years.

It was a man who died, and in him died

The large-eyed boy, then the teen peacock

In the unremarked placid self-devouring

That makes up being alive. But all at once

Those natural overlaps got cut, then shuffled

Tight in a block, their layers patted square.

 

 

DENISE RILEY (1948), British poet and philosopher. Her critical writings on motherhood, women in history, “identity”, and philosophy of language, are recognised as an important contribution to feminism and contemporary philosophy. She was, until recently, Professor of Literature with Philosophy at the University of East Anglia and is currently A. D. White Professor-at-Large at Cornell University. She has published seven books of poetry and several of criticism. This poem, “A Part Song”, has twenty sections and won the 2012 Forward Poetry Prize for Best Single Poem.

 

 

78

 

canço

Una cançó en parts (Fragments)

 

i

 

Aquest principi de cançó, de què serveix ara

que revifi sota qualsevol llum espasmòdica

per fer lluir els seus refilets ombrívols?

 

Picada, pilar fràgil. Allisa’t

la pilositat. Prim com un filferro blegadís

serà el teu esper, i ultraflexible.

 

Aleteja finament, full d’estany batut

que no estufaràs amb afecte

més lais esmorteïdors i receptius.

 

Però, petita cançó, no t’instrueixis tu mateixa

car ningú vetlla per escoltar-te.

Han marxat, afanyats  i ensopegant, ben lluny.

 

 

ii

 

Quin és el primer deure d’una mare?

Almenys mantenir viu l’infeliç – Eixam

de cigales ferotges, atureu aquest so estrident.

 

La meva filla marxa de casa amb lleugeresa.

El pensament s’encabrita: grava’t al cap aquesta

visió d’ella, tal vegada definitiva. Sí, com un llampec.

 

Escric aquesta nota del temor, el registro.

Ni la meva nota ni la meva crítica

ens estalviarà una titlla. Ho sé. I.

 

 

iii

 

Potser una fotografia retocada o un record,

aquest que refulgeix amb el seu cinturó de serp ratllat

i crostes de l’èczema, sigui com sigui emmarcat

en una vitrina, ventilat amb cura, i vigilat.

És estrany com els nens viuen tant de genolls.

Llavors cap dels dos no teníem res. A tu et faltava astúcia

i eres transparent, fàcil, quelcom natural.

 

 

iv

 

A tots els nens els canibalitzen els anys.

Era un home qui va morir, i amb ell va morir

el noi d’ulls grans, llavors un gallet adolescent

amb el devorar-se plàcid i inadvertit

que conforma el ser viu. Però tot d’una

es van interrompre aquelles superposicions naturals, es van barrejar

comprimides en un bloc, amb les capes aplanant-se en parts iguals.

 

[N. de la T. “Part Song” és un tipus de cançó anglesa que no té una equivalència exacta en català. És una forma de música coral a dues o més veus. El podríem traduir com “Una cançó a diverses veus”, però aquest poema només té un subjecte poètic, una veu. Crec que la poeta juga amb la polisèmia de la paraula “part” i per això l’he traduït com “Una cançó en parts”, ja que el poema està fragmentat en petites parts. També s’ha de tenir en compte que, llegit ràpidament, seria “Apart Song”, és a dir, “Una cançó de separació (o partença)”. Donat que és un poema dedicat a la mort d’un fill, aquesta traducció també tindria sentit.]

 

 

DENISE RILEY (1948) Poeta i filòsofa anglesa. El seu treball crític sobre maternitat, la dóna en la historia, “identitat” i filosofia del llenguatge ha estat reconegut com una important contribució al feminisme i a la filosofia contemporània. Era, fins no fa gaire, catedràtica de Literatura amb filosofia a la Universitat de East Anglia i, actualment, és A. D. White Professor-at-Large a la Universitat Cornell. Ha publicat set llibres de poesia alguns de crítica. Aquest poema en vint parts, “A Part Song”, va guanyar el Premi Forward al millor poema del 2012.

 

[Traducció: Jèssica Pujol]

 

 

78

 

cancion

Una canción a partes (Fragmentos)

 

i

 

Este  principio de canción, ¿de qué sirve ahora

que te reanimes bajo cualquier luz espasmódica

para sacar a relucir tus gorjeos sombreados?

 

Picadillo, pilar frágil. Alísate

la pilosidad. Delgado como un alambre dúctil

será tu anhelo, y ultraflexible.

 

Aletea débilmente, hoja de latón batido

que no mullirás con afecto

más lays amortiguadores y receptivos.

 

Pero, pequeña canción, no te instruyas a ti misma

pues nadie vela para escucharte.

Se han marchado, ajetreados y tropezando, muy lejos.  

 

 

ii

 

¿Cuál es el primer deber de una madre?

Al menos mantener con vida al condenado ­– Bandada

de cigarras feroces, detened este sonido estridente.

 

Mi hija se va de casa con ligereza.

El pensamiento se alebresta: grábate en la cabeza esta

imagen de ella, tal vez definitiva. Sí, como un relámpago.

 

Escribo esta nota del temor, lo registro.

Ni mi nota ni mi crítica

nos salvarán ni un poco. Lo sé. Y.

 

 

iii

 

Tal vez una fotografía retocada o un recuerdo,

este que relumbra con su cinturón de serpiente rayado

y costras del eczema, sea como sea está enmarcado

en una vitrina, ventilada con cuidado, y vigilada.

Es extraño como los niños viven tanto de rodillas.

Entonces ninguno de los dos no tenía nada. A ti te faltaba astucia

y eras transparente, fácil, algo natural.

 

 

iv

 

Todos los niños son canibalizados por los años.

Fue un hombre quien murió, y con él murió

el chico de ojos grandes, entonces un gallito adolescente

con el devorarse plácido e inadvertido

que conforma el estar vivo. Pero de pronto

se interrumpieron esas superposiciones naturales, y se mezclaron

comprimidas en un bloque, con las capas aplanándose a partes iguales.

 

[N. de la T.Part Song” es un tipo de canción inglesa que no tiene una equivalencia exacta en castellano. Es una forma de música coral a dos o más voces. Se podría traducir como “Una canción a varias voces”, pero el poema solo tiene un sujeto poético, una voz. Creo que la poeta juega con la polisemia de la palabra “part” y per ello lo he traducido como “Una canción a partes”, ya que el poema está fragmentado en pequeñas partes. También tiene que tenerse en cuenta que, leído rápidamente, sería “Apart Song”, es decir, “Una canción de separación (o partida)”. Dado que es un poema dedicado a la muerte de un hijo, esta traducción también tendría sentido.]

 

 

DENISE RILEY (1948) Poeta y filósofa inglesa. Su trabajo crítico sobre maternidad, la mujer en la historia, “identidad” y filosofía del lenguaje ha sido reconocido como una importante contribución al feminismo y a la filosofía contemporánea. Era, hasta hace poco, catedrática de Literatura con filosofía en la Universitat de East Anglia y, actualmente, es A. D. White Professor-at-Large en la Universidad Cornell. Ha publicado siete libros de poesía i varios de crítica. Éste poema en veinte partes, “A Part Song”, ganó el Premio Forward al mejor poema de 2012.

 

[Traducción: Jèssica Pujol]

 

 

78

 

port

Uma partitura coral (Fragmentos)

 

i

 

Você princípio de canção, pra que você serve agora

Se animando sob qualquer luz espasmódica

A repetir seus gorjeios sombreados?

 

Vagueie, pilar pequeno. E alise

Sua peludez. Fina como um fio firme

Deve ser sua expectativa, e ultraflexível.

 

Bata tenuemente, telha de alumínio amassada

Que não vai rechear afetuosamente

Mais camadas almofadadas e receptivas.

 

Mas cantilena, não se instrua tanto

Porque ninguém está por perto pra te ouvir.

Eles se foram agitados ou trôpegos pra bem longe.

 

 

ii

 

Qual é o primeiro dever de uma mãe com um filho?

Pelo menos manter a maldita coisa viva – Bando

De cigarras hostis, parem essa estridência.

 

Minha filha levemente deixa nossa casa.

O pensamento se ergue: fixe em sua mente este

Talvez olhar final dela. Sim, relâmpagos conseguiriam.

 

Faço essa nota de medo, registro-a.

Nem minha nota nem minha crítica

Vão nos salvar nadinha. Sei disso. E.

 

 

iii

 

Talvez uma fotografia ou memória retocada,

Este ser radiante com seu cinto cobra listrado

E crostas de eczemas, mas de todo jeito está emoldurado

Com vidro, sem respiração, e catalogado.

É estranho como os garotos vivem tanto por conta própria.

Então ambos não tínhamos nada. Te faltava astúcia

E era transparente, fácil, o que parecia natural.

 

 

iv

 

Toda criança acaba canibalizada por seus anos.

Foi um homem que morreu, e nele morreu

O garoto de olhos grandes, depois o pavão adolescente

Na autodevoração plácida e despercebida

Que constitui o estar vivo. Mas de repente

Aquelas sobreposições naturais foram cortadas, depois misturadas

em um bloco, suas camadas achatadas num quadrado.

 

 

[No original em inglês, “Part Song”, é um tipo de canção inglesa que não tem equivalência exata em língua portuguesa. É uma forma de música coral, em geral cantada a cappella.]

 

 

DENISE RILEY (1948) Poeta e filósofa inglesa. Seu trabalho crítico sobre maternidade, mulher na história, “identidade” e a filosofía da linguagem têm sido reconhecidos como uma importante contribuição ao feminismo e à filosofia contemporânea. Foi, até pouco tempo atrás, catedrática de Literatura com filosofia na Universidade de East Anglia e, atualmente, é professora titular na Universidade de Cornell. Publicou sete livros de poesia e vários de crítica. Este poema em 20 partes, “A Part Song”, ganhou o Prêmio Forward de melhor poema em 2012.

 

[Tradução: Thiago Ponce de Moraes]

 

 

78

 

chant

Chant à plusieurs voix (Fragments)

 

i

 

Toi, principe du chant, qui es-tu  maintenant

Qui te revivifies sous une quelconque lumière spasmodique

Pour réciter tes gazouillements ombragés ?

 

Marche à petits pas, colonne légère. Et lisse

Ton pelage. Mince comme un fil de fer souple,

Ce sera ton espoir, et ultra-flexible,

 

Agite-toi légèrement, feuille d'étain battu

Qui ne gonflera plus affectueusement

De lais douillets et réceptifs.

 

Mais petite chanson, ne t’instruis pas toi-même

Car personne ne reste là pour t'entendre.

Ils sont partis, animés ou trébuchants, bien loin.

 

 

ii

 

Quel est le premier devoir d’une mère envers son enfant ?

Au moins de  garder le malheureux en vie – nuée

De cigales féroces, cessez ce son strident.

 

Ma fille quitte notre maison avec légèreté

La pensée se cabre : fixe dans ton esprit

Cette image d’elle, peut-être la dernière. Oui comme un éclair.

 

J’écris cette note d’effroi, je l’enregistre.

Ni ma note ni ma critique d’elle

Ne nous sauveront en aucun cas. Je le sais. Et.

 

 

iii

 

Peut-être un souvenir ou une photo retouchée,

Celle-là, radieuse avec sa ceinture de serpent rayé

Et ses croutes d’eczéma, mais, quoiqu’il en soit, encadrée

Sous verre, embuée de souffle, et cataloguée.

C’est étrange comme les garçons vivent autant dans leurs genoux.

Tous les deux, nous n’avions alors rien. Tu manquais d’astuce

Et tu étais transparent, facile, ce qui semblait naturel.

 

iv

 

Chaque enfant est cannibalisé par ses années

C’était un homme qui mourut et en lui est mort

Le garçon aux grands yeux, puis le paon adolescent

Dans la calme et discrète  auto-dévoration

Que constitue être vivant. Mais tout d’un coup

Ces superpositions naturelles ont été coupées, mélangées

Serrées dans un bloc, leurs couches aplaties en carré.

 

 

DENISE RILEY (1948) Poète et philosophe anglaise. Ses essais sur la maternité, les femmes dans l'histoire, «l'identité» et la philosophie du langage, constituent une contribution importante au féminisme et à la philosophie contemporaine. Elle était, jusqu'à récemment, Professeure de littérature et de  philosophie à l'Université d'East Anglia et est actuellement A-D White Professeur-at-Large à l'Université Cornell. Elle a publié sept recueils de poésie et plusieurs livres de  critique. Ce long poème en vingt parties, "A Part Song",  a remporté le prix de poésie Forward au meilleur poème 2012.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

78

 

 

Emily Critchley   

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer