DA

Jèssica Pujol | sèrieAlfa 73

 

Dibuix: Taraneh Mosadegh

 

 

 

Jèssica Pujol

 

 

Els negats

Secrets

 

The negated

Secrets

 

Os negados

Segredos

 

Los negados

Secretos

 

Tout ce qui est nié

Secrets

 

 

 

 

negats

Els negats

 

paraules? la primera ha estat no.

 

—Francesc Garriga Barata

 

No, i se’t neguen els ulls,

tornes a l’horitzó,

clau de la font primera,

 

aigua endins que vessa,

espectre de la llum

contra tots els teus tus

 

que no poden mirar

endavant—coïssor,

que no poden trobar

 

la sortida visible

d’aquest mur invisible—

endavant—visió

 

que bleeix presències,

miopia—i tu sense

ulleres—fantasies

 

ombrívoles—Griselda,

ens van dir que les fades

eren flames dansaires,

 

ens van dir que el sol

solet vindria a veure’ns.

En la nit tota llum

 

es desfà, porta el dol

d’Europa i la llengua

nega, sols sap negar.

 

Caront està ocupat

a retornar les ànimes

al món dels vius—i no,

 

no som cecs, però qui

canalitzarà el reg?

La sang ha embogit,

 

els aspersors brufen

cadmi a les fulles d’herba.

Quin somni, que era fals,

 

no s’ha pogut complir?

Ossos calcificats,

les cavitats del plor,

 

les cavitats del moc—

mecanismes on els

líquids es coagulen

 

buscant excreció—

dels maons els seus solcs,

de les lletres la pausa,

 

només per allà l’aire,

la possibilitat

d’allò negat, o una

 

invasió d’espectres.

 

 

secrets

Secrets

 

Una emoció no

troba el seu canal i cau—

metàfora que perd

 

embranzida, el regust 

insípid de la neu-

tralitat, Anna, a tu

també t’ha passat, no

en tenim prou de ser

conductores de fets

 

consumats. Aquí hi ha

una boira ennegrida,

energia obscura

 

que ens afecta el cor,

trencant-nos per l’espai.

No posseïm un centre

 

càlid que ens aculli,

només recordem noms,

adjectius, verbs, pronoms

 

febles en la intempèrie

del sistema—llengües

que es desprenen de la

 

gran torre semiòtica

i cauen, a la fossa,

esmicolades i

 

dissonants. Com l’oblit

que la Beth no comprèn

quan actualitza el seu

 

estat al Facebook amb

un selfie del darrer

tall. La Carme ja deia

 

que al final a tots

el negre. Obre els ulls,
l’emoció s’encomana

 

i estem tots malalts,
buscant a les palpentes

noves fórmules que

ens ho expliquin tot,

nous noms i xifres que

ens donin una treva,

 

que ens exaltin de nou,

com si tots els sistemes 

no consistissin en

 

assignar etiquetes

als fantasmes, com si

l’Anna, la Beth, la Carme

no tinguessin secrets.

 

Jèssica Pujol Duran, Barcelona, 1982. Viu a Londres. Va ser poeta resident a la Universitat de Surrey el 2013. Dirigeix Alba Londres (www.albalondres.com), una revista de traducció centrada en la literatura britànica, espanyola i llatinoamericana. Escriu i tradueix en català, anglès i espanyol, i els seus poemes i traduccions han estat publicats en revistes com ara Tripwire, Datableed, Sibila, Kokoro, Hi Zero, onedit, Crater, La tribu i Summerstock; i en antologies com The Dark Would: anthology of language art i Donzelles de l’any 2000. Ha publicat dues plaquettes de poesia en anglès: Now Worry (Department, 2012) i Every Bit of Light (Oystercatcher Press, 2012); un llibre en català: El país pintat (El pont del petroli, 2015) i un llibre en espanyol, Entrar es tan difícil salir, traduït per William Rowe (Veer Books, 2016).

 

 

73

 

the

The Negated

 

paraules? la primera ha estat no.

 

—Francesc Garriga Barata

 

No, and water pours out,

a magnified spectre

of light against your I,

 

who’s unable to look

forward and burns—myopic

presences, lost dimensions,

 

Griselda, they told us

fairies were dancing flames,

they said the sun would come

 

to see us—well, poor night

vision of ours, Charon

is busy carrying Europe’s

 

mourning across the Aegean

and our tongues negate, they

can only say no—well,

 

who will re-

direct this flow?

Blood out of synch, acid

 

rain on irises—What

dream? A farce. Calcified

bones in crying cavities,

 

cavities of snot

—mechanisms in which

liquids coagulate looking

 

for excretion—flooded

holes, the possibilities

of who has been negated

 

or an invasion of spectres.

 

 

se

Secrets

 

An emotion does not

find its channel and falls—

metaphors miss

 

their run-up, insipid

aftertaste of neu-

trality, Anna, it has also

 

happened to you, it is

not enough to think an image.

The fog is deepening

 

around here, dark energy

affects our heart

breaking it through space.

 

We do not possess a warm

centre to take us in

and can only recall names,

 

adjectives, verbs, feeble

pronouns in the openings

of the system—languages

 

that fall into the fosse,

crumbly and dissonant

like the disarray Elizabeth

 

misses when she updates

her status

on Facebook with a picture

 

of her latest hairstyle.

As Carme used to say,

in the end it is all

 

black. Open your eyes,

this aqueous humour

is contagious and has us

 

fumbling for new formulae

as if the system did not

consist of assigning labels

 

to ghosts, or as if Anna,

Beth and Carme

did not have secrets.

 

[Translated by the author]

 

Jèssica Pujol Duran, Barcelona, 1982. She lives in London. She was Poet in Residence at the University of Surrey in 2013 and edits Alba Londres (www.albalondres.com), a magazine on translation focused on British, Spanish and Latin American literature. She has written and translated in Catalan, English and Spanish, and her poetry and translations have been published in magazines such as Tripwire, Datableed, Sibila, Kokoro, Hi Zero, onedit, Crater, La tribu and Summerstock; and anthologies such as The Dark Would: anthology of language art and Donzelles de l’any 2000. She has two chapbooks in English: Now Worry (Department, 2012) and Every Bit of Light (Oystercatcher Press, 2012); a book in Catalan: El país pintat (El pont del petroli, 2015) and a book in Spanish, Entrar es tan difícil salir, with translations by William Rowe (Veer Books, 2016).

 

 

73

 

os

Os Negados

 

paraules? la primera ha estat no.

 

—Francesc Garriga Barata

 

Não, é água fluindo,

um espectro ampliado

de luz contra o seu eu,

 

quem incapaz de olhar

adiante arde—presenças

miópicas, dimensões perdidas,

 

Griselda, eles nos contaram

que as fadas eram chamas dançantes,

eles disseram que o sol viria

 

nos ver—bem, pobre noite

da nossa visão, Charon

está ocupado carregando o luto

 

da Europa através do Egeu

e nossas línguas negam, elas

podem dizer não—bem

 

quem será o primeiro a

endireitar este fluxo?

O sangue perdeu sua sincronia, chove

 

ácido sobre os íris—que

sonho? Uma farsa. Ossos  

calcificados em cavidades chorosas,

 

cavidades de muco—

mecanismos em cujos

líquidos coagulam procurando 

 

por excreção—buracos

inundados, as possibilidades

de quem tem sido negado

 

ou uma invasão de espectros. 

 

[Tradução de Virna Teixeira]

 

 

seg

Segredos

 

Uma emoção não

encontra seu canal, cai—

metáforas perdem

 

o seu arranque, um gostinho

insípido de neutralidade,

Anna, também

 

aconteceu com você,

não é suficiente

pensar uma imagem.

 

A névoa se está aprofundando

por aqui, a energia escura

afeta nosso coração

 

quebrando-o através do espaço.

Nós não possuímos um centro

quente para acolher-nos

 

e só podemos lembrar 

nomes, adjetivos, verbos,

pronomes fracos nas aberturas

 

do sistema—linguagens

que caem na fossa,

desintegradas e dissonantes

 

como a desordem

que Elizabeth perde

quando ela atualiza seu status

 

no Facebook com uma foto

do seu último corte de cabelo.

Como Carme costumava dizer,

 

no fim é tudo negro. Abra

seus olhos, este humor

aquoso é contagioso

 

e nos faz tatear para novas

fórmulas como se o sistema

não consistisse em

 

atribuir etiquetas aos fantasmas,

ou como se Anna, Beth e Carme

não tivessem segredos.

 

[Tradução de Virna Teixeira e Jèssica Pujol]

 

Jèssica Pujol Duran, Barcelona, 1982. Vive em Londres. Ela foi poeta residente na Universidade de Surrey em 2013 e edita Alba Londres (www.albalondres.com), uma revista de tradução focada em literatura britânica, espanhola e latino-americana. Ela escreve e traduz em catalão, inglês e espanhol, e seus poemas e traduções foram publicados em revistas tais como Tripwire, Datableed, Sibila, Kokoro, Hi Zero, onedit, Crater, La tribu e Summerstock; e em antologias tais como The Dark Would: anthology of language art e Donzelles de l’any 2000. Ela publicou duas plaquettes de poesia em inglês: Now Worry (Department, 2012) e Every Bit of Light (Oystercatcher Press, 2012); um livro em catalão: El país pintat (El pont del petroli, 2015) e um livro em espanhol, Entrar es tan difícil salir, traduzido por William Rowe (Veer Books, 2016).

 

 

73

 

los

Los negados

 

paraules? la primera ha estat no.

 

—Francesc Garriga Barata

 

No, y se te niegan los ojos,

regresas al horizonte,

llave de la fuente primera,

 

agua que vierte adentro,

espectro de la luz

contra todos tus yos

 

que no pueden mirar

adelante—escuecen,

que no pueden encontrar

 

la salida visible

de este muro invisible—

adelante—visión

 

que quema presencias,

miopía—y tú sin

gafas—fantasías

 

sombrías—Griselda,

nos dijeron que las hadas

eran llamas danzantes,

 

nos dijeron que el sol

vendría a vernos.

En la noche toda luz

 

se derrite, lleva el duelo

de Europa y la lengua

niega, solo sabe negar.

 

Caronte está ocupado

en retornar las almas

al mundo de los vivos—y no,

 

no somos ciegos, pero ¿quién

encauzará el riego?

La sangre ha enloquecido,

 

los aspersores salpican

carmín a las hojas de hierba.

¿Qué sueño, que era falso,

 

no se ha podido cumplir?

Huesos calcificados,

las cavidades del llanto,

 

las cavidades del moco—

mecanismos donde

los líquidos se coagulan

 

buscando excreción—

de los ladrillos sus surcos,

de las letras la pausa,

 

sólo por ahí el aire,

la posibilidad de lo negado

o una invasión de espectros. 

 

 

secre

Secretos

 

Una emoción no

encuentra su canal y cae—

metáfora que pierde

 

impulso, el regusto

insípido de la neu-

tralidad, Anna, a ti

 

también te ha pasado,

no hay bastante

con pensar una imagen.

 

Aquí la niebla es espesa,

la energía oscura

nos afecta el corazón—

 

nos rompe por el espacio.

No poseemos un centro

cálido que nos acoja,

 

sólo recordamos nombres,

adjetivos, verbos, pronombres

débiles en la intemperie

 

del sistema—lenguajes

que se desprenden de la

gran torre semiótica

 

y caen en la fosa,

desmenuzados y disonantes.

Como el olvido

 

que Elizabeth no entiende

cuando actualiza

su estado en el Facebook

 

con un selfie de su último

corte de pelo. Carme ya decía

que al final a todos

 

el negro. Abre los ojos,

la emoción es contagiosa

y estamos todos enfermos,

 

buscando a tientas

nuevas fórmulas que

nos lo expliquen todo,

 

nuevos nombres y cifras

que nos den una tregua,

que nos exalten de nuevo,

 

como si todos los sistemas

no consistieran en

asignar etiquetas

 

a los fantasmas, como si

Anna, Beth y Carme

no tuvieran secretos.

 

[Traducción de Jèssica Pujol]

 

Jèssica Pujol Duran, Barcelona, 1982. Vive en Londres. Fue poeta residente en la Universidad de Surrey en 2013. Dirige Alba Londres (www.albalondres.com), una revista de traducción centrada en literatura británica, espanhola y latino-americana. Ella escribe y traduce en catalán, inglés y español, y sus poemas y traducciones han sido publicados en revistas como Tripwire, Datableed, Sibila, Kokoro, Hi Zero, onedit, Crater, La tribu y Summerstock; y en antologías como The Dark Would: anthology of language art y Donzelles de l’any 2000. Ha publicado dos plaquettes de poesía en inglés: Now Worry (Department, 2012) y Every Bit of Light (Oystercatcher Press, 2012); un libro en catalán: El país pintat (El pont del petroli, 2015) y un libro en español, Entrar es tan difícil salir, traducido por William Rowe (Veer Books, 2016).

 

 

73

 

tout

Tout ce qui est nié

 

paraules? la primera ha estat no.

 

—Francesc Garriga Barata

 

Non, et tes yeux se mouillent,

Tu reviens à l’horizon

clé de la fontaine première,

 

eau qui se verse à l’intérieur

spectre de la lumière

contre tous tes toi

 

qui ne peuvent pas regarder

en avant — brûlure,

qui ne peuvent pas trouver

 

la sortie visible

de ce mur invisible —

en avant—vision

 

qui brûle des présences,

myopie — et toi sans

lunettes —fantaisies

 

ombragées—Griselda,

on nous a dit que les fées

étaient des flammes danseuses,

 

on nous a dit que le soleil

viendrait nous voir.

Dans la nuit toute lumière

 

fond,  porte le deuil

de l’Europe et la langue

nie, elle ne sait que nier.

 

Charon est occupé

à rendre  les âmes

au monde des vivants —et non,

 

nous ne sommes pas aveugles, mais qui

canalisera l’arrosage ?

le sang a perdu la raison,

 

les arroseurs versent

du cadmium, aux feuilles d’herbe.

Quel rêve, qui était faux,

 

n’a pas pu se réaliser ?

Os calcifiés,

les cavités des pleurs,

 

les cavités de la morve —

mécanismes où les

liquides se coagulent

 

en cherchant l’excrétion—

des briques leurs sillons,

des lettres la pause,

 

seul par-là l’air,

la possibilité

de ce qui est nié ou une

 

invasion de spectres.

 

 

secre

Secrets

 

Une émotion ne

trouve pas son canal et tombe—

métaphore qui perd

 

de l’élan, l’arrière-goût

insipide de la neutralité

Anna, cela t’est arrivé

 

à toi aussi

nous en avons assez 

d’être conductrices de faits

 

accomplis. Ici il y a

un brouillard noirci,

une énergie obscure

 

qui nous touche le cœur—

nous casse dans l’espace.

Nous n’avons pas un centre

 

chaud qui nous accueille,

 

nous ne nous rappelons que de noms,

d’adjectifs, de verbes, de pronoms

 

faibles dans l’intempérie

du système— langues

qui se détachent de la

 

grande tour sémiotique

et tombent, dans la fosse,

morcelées et

 

dissonantes. Comme l’oubli

que Beth ne comprend pas

quand elle met à jour

 

son statut sur facebook

avec un selfie de sa dernière

coupe de cheveux. Carme disait déjà

 

qu’à la fin, tout est

noir. Ouvre les yeux,

l’émotion est contagieuse

 

et nous sommes tous malades

et cherchons à tâtons

de nouvelles formules qui

 

nous expliquent tout,

de nouveaux noms et chiffres

qui nous donnent une trêve

 

qui nous exaltent à nouveau,

comme si tous les systèmes

ne consistaient pas à

 

décerner des étiquettes

aux fantômes, comme si

Anna, Beth et Carme

n’avaient pas de secrets.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

Jèssica Pujol Duran, Barcelona, 1982. Elle vit à Londres. Elle a été poétesse résidente à l’Université de Surrey en 2013. Elle dirige Alba Londres (www.albalondres.com), une revue de traduction centrée sur la littérature britannique, espagnole et latino-américaine. Elle écrit et traduit en catalan, anglais et espagnol ; ses traductions et ses poèmes ont été publiés dans des revues comme a Tripwire, Datableed, Sibila, Kokoro, Hi Zero, onedit, Crater, La tribu et Summerstock; ainsi que dans des anthologies comme The Dark Would: anthology of language art et Donzelles de l’any 2000. Elle a publié deux plaquettes de poèmes en anglais : Now Worry (Department, 2012) et Every Bit of Light (Oystercatcher Press, 2012); un livre en catalan : El país pintat (El pont del petroli, 2015) et un livre en espagnol, Entrar es tan difícil salir, traduit par William Rowe (Veer Books, 2016).

 

 

73

 

 

Virna Teixeira

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer