a

Melissa Buzzeo

 

[Nascuda el 1977 a Nova York,  ha treballat com a consellera, comissària, professora universitària i com a lectora del palmell de la mà. City M, fou publicat el 2004 per Leona Press, Nova York, i la seua traducció al francès apareixerà en una antologia quebequesa.  Un segon llibret de contes, In The Garden of the Book, apareixerà pròximament en NO press, Calgary.]


Born in 1977 in New York, she has worked as a counselor, curator, professor and palm reader. City M, was published in 2004 by Leona Press (New York) and is presently being translated into French for inclusion in a Quebecquois anthology. A second chapbook, In The Garden of the Book, is forthcoming from NO press (Calgary).

 

 

 

 

City Weigth

[El pes de la ciutat]

[El peso de la ciudad]

 

 

 

 

City Weight 

 

The weight that is carried by all who hear it.

The weight that is redundant and passive.

Placed in the center of the city.

Partitioning center and city erect.

The damp pages and the soaked sheets.

The selection of the top to the bottom of all who hear it.

Of all who are here.

To lie against the species.

The spoken lie, species.

To be supported this cover and then this calm.

This duration in the impossibility of speaking weight.

 

The name.

And the term.

And the body weight.

The city central.

 

Like slate.

Like granite.

Like name resistant, lie unspoken. Another name for metal. For put to sleep. The resistance that resumes, weight.

 

As all this particle theory becoming undone.

 

As damp is placed next to deposit.

As we are soaked and passive.

Demonstrating imperative. The split tree , straining soaked.

 

A monument so far away from body.

Far from the branches that have been taken.

The bundles that have been made.

Far from the soaked invective, the screened injection.

 

A particle next to light. A further particle.

 

As we remember filigree. And weight and weight. To take a body from your hands.

 

To rise not from the ground but from the surface. The slab remembered the surfeit ingested. The silent surface inscription. Circumference

 

A body next to this light. That is not a boundary. That is not a token taken a picture remembered.

 

That is not the form of filigree ingested.

 

Far from the center that was the beginning.

Far from the ceiling that is the body.

Far from metastasized canals. The silent surfaces seamed.

 

To other structures.

 

To other compartments of damp light. The overexposure. The under erasure. The monument that is a particle of existence.

 

Splayed open. As we remember the form but not from the center. The outer limits of existence.  Partitioned to speak lies buried next to light.

 

I stand inside and wait.

Crush next to crèche.

Body next to belly.

Tall slabs of concrete meeting to mimic tree. The split invested. In presence. Buried next to building.

 

Many I’s forming monument and weight.

A we who can’t bear to be there.

And so give our name to there.

Our weight there..

Walking carefully through all the arms.

All the accents forming.

The rules, revision.

The shock of this ground of concrete.

Toppled by a water it can’t remember.

 

As one cell beats against another.

As this is also an I .

As we are faster than water.

 

The viaducts.

And the viable.

Becoming undone.

The viaducts.

And the particles interchangeable, inextricable, breath on breath ,water on water.

 

In all the partitions that have been planned to carry this weight away.

 

In all the groping.

In all the selection.

In all the carriage, container fluid. I can’t go far enough I can’t break near enough. A body that looses its ability to be built next to other bodies

 

The canals courage and city.

The cells carefully planned out to resist inscription.

To carry water.

To reject inscription.

 

Moving through the impossibility the remnant the name.

 

The repository.

That is placed .

And free ---you are interchangeable. What starts from ground what is faster than water.

 

A repository in someone else’s hands.

 

You can’t lie next to it.

 

Repose and remove.

 

A repository that is resumed.

 

That is moved.

 

By the confluence of an  I  ingesting stasis.

 

Forming and flow.

ΠΑ

 

[El pes de la ciutat

 

El pes que carreguen aquells que ho escolten.

El pes redundant i passiu.

Situat en el centre de la ciutat.

Partint el centre i la ciutat erecta.

Les pàgines humides i els llençols amarats.

La selecció de dalt a baix d’aquells que ho escolten.  

D’aquells que són aquí.

Mentir contra l’espècie.

La mentida dita, espècie.

Recolzar-se en el des cobrir i després aquesta calma.

Aquesta duració en l’impossibilitat de parlar el pes.

 

El nom.

I el terme.

I el pes del cos.

La ciutat central.

 

Com llosa.

Com granit.

Com nom resistent, mentida callada. Un altre nom per al metall. Per a fer dormir. La resistència que recupera el pes.

 

Mentre es desfà tota aquesta teoria de les partícules.

 

Mentre la humitat s’instal·la prop del dipòsit.

Mentre quedem amarats i passius.

Demostrant l’imperatiu. L’arbre partit, esprement allò amarat.

 

Un monument tan lluny del cos.

Lluny de les branques que es van endur.

Els feixos que s’han fet.

Lluny de la invectiva amarada, la injecció encoberta.

 

Una partícula prop de la llum. Una altra partícula.

Mentre recordem filigranes. I el pes i el pes. Traure un cos de les teues mans.

 

Ascendir no del terra sinó de la superfície. La làmina recordada l’excés ingerit. La inscripció silenciosa de la superfície. Circumferència

 

Un cos prop d’aquesta llum. Que no és un límit. Que no és una mostra presa una fotografia recordada

 

Que no és la forma de la filigrana ingerida.

 

Lluny del centre que fou el principi.

Lluny del sostre que és el cos.

Lluny dels canals amb metàstasi. Les silencioses superfícies embastades.

 

A d’altres estructures.

 

A d’altres compartiments d’humida llum. La sobre-exposició. El sub-esborrament. El monument que és una partícula de l’existència.

 

Obert en la seua extensió. Mentre recordem la forma però no des del centre. Els límits externs de l’existència.  La parla partida jau prop de la llum.

 

Alçada endins espere.

Esclafada prop de la guarderia.

El cos prop del melic.

Altes làmines de ciment unides per a imitar un arbre. L’estella invertida. Presències.

Enterrades prop de l’edifici.

 

Molts jos formant monument i pes.

Un nosaltres que no suporta ser-hi.

I aleshores li donem el nostre nom a l'allí. 

El nostre pes allí.

Caminant amb cura a través dels braços.

S’armen tots els accents.

Les regles, revisions.

L’impacte d’aquest terra de ciment.

Enrunat per una aigua oblidada.

 

Mentre una cèl·lula lluita amb una altra.

Mentre açò és també un jo.

Mentre avancem més ràpid que l’aigua.

 

Els viaductes.

I allò viable.

Desfent-se.

Els viaductes.

I les partícules intercanviables, inextricables, alè sobre alè, aigua sobre aigua.

 

En totes les particions que van ser planejades per a traure’s aquest pes del damunt.

 

En cada intent.

En cada selecció.

En cada trasllat, flux contingut. No puc anar massa lluny No puc trencar tan a prop. Un cos que perd la capacitat de construir-se prop d’altres cossos.

 

Els canals coratge i la ciutat.

Les cèl·lules planejades amb cura per a resistir la inscripció.

Portar aigua.

Resistir la inscripció.

 

Movent-se per l’impossibilitat el romanent del nom

 

El dipòsit.

Que s’ubica.

I lliure ---ets intercanviable.  Allò que naix des del terra, allò que és més veloç que l’aigua.

 

Un dipòsit en les mans d’altres.

 

No pots jaure molt prop.

 

Reposar i remoure.

 

Un dipòsit que es reassumeix.

 

Que es mou.

 

Per la confluència d’un jo que ingereix  l’estasi.

 

Formant-se i fluint.

 

 

.                                                 ]

 

[Versió de Joan Navarro a partir de la traducció espanyola de Mariela Dreyfus i Lila Zemborain ]

ΠΑ

 

[El peso de la ciudad

 

El peso que cargan aquellos que lo oyen.

El peso redundante y pasivo.

situado en el centro de la ciudad.

Partiendo el centro y la ciudad erecta.

Las páginas húmedas y las sábanas empapadas.

La selección de arriba a abajo de aquellos que lo oyen.

De aquellos  que están aquí.

Mentir contra la especie.

La mentira dicha, especie.

Apoyarse en el des cubrir y después esta calma.

Esta duración en la imposibilidad de hablar el peso.

 

El nombre.

Y el término.

Y el peso del cuerpo.

La ciudad central.

 

Como laja.

Como granito.

Como nombre resistente, mentira callada. Otro nombre para el metal. Para hacer        dormir. La resistencia que recupera el peso.

 

Mientras se deshace toda esta teoría de las partículas.

 

Mientras la humedad se instala cerca del depósito.

Mientras quedamos empapados y pasivos.

Demostrando el imperativo. El árbol partido, exprimiendo lo empapado.

 

Un monumento tan lejos del cuerpo.

Lejos de las ramas que se llevaron.

Los manojos que se han hecho.

Lejos de la invectiva empapada, la inyección encubierta.

 

Una partícula cerca de la luz. Otra partícula.

Mientras recordamos filigranas. Y el peso y el peso. Sacar un cuerpo de tus manos.

 

Ascender no del suelo sino de la superficie. La lámina recordada el exceso ingerido. La inscripción silenciosa de la superficie. Circunferencia

 

Un cuerpo cerca de esta luz. Que no es un límite. Que no es una señal tomada una fotografía recordada

 

Que no es la forma de la filigrana ingerida.

 

Lejos del centro que fue el comienzo.

Lejos del techo que es el cuerpo.

Lejos de los canales con metástasis. Las silenciosas superficies hilvanadas.

 

A otras estructuras.

 

A otros compartimientos de húmeda luz. La sobre-exposición. La sub-borradura. El monumento que es una partícula de la existencia.

 

Abierto en su extensión. Mientras recordamos la forma pero no desde el centro. Los límites externos de la existencia.  El habla partida yace cerca de la luz.

 

Erguida adentro espero.

Aplastada cerca de la guardería.

El cuerpo cerca del ombligo.

Altas láminas de cemento unidas para imitar un árbol. La astilla invertida. Presencias.

Enterradas cerca del edificio.

 

Muchos yos formando monumento y peso.

Un nosotros que no soporta estar allí.

Y entonces le damos nuestro nombre al allí.

Nuestro peso allí.

Caminando con cuidado a través de los brazos.

Se arman todos los acentos.

Las reglas, revisiones.

El impacto de este piso de cemento.

Derribado por un agua olvidada.

 

Mientras una célula se bate con otra.

Mientras esto es también un yo.

Mientras avanzamos más rápido que el agua.

 

Los viaductos.

Y lo viable.

Deshaciéndose.

Los viaductos.

Y las partículas intercambiables, inextricables, aliento sobre aliento, agua sobre agua.

 

En todas las particiones que fueron planeadas para quitarse este peso de encima.

 

En todo intento.

En toda selección.

En todo traslado, flujo contenido. No puedo ir demasiado lejos No puedo romper tan cerca. Un cuerpo que pierde la capacidad de construirse cerca de otros cuerpos.

 

Los canales coraje y la ciudad.

Las células planeadas con cuidado para resistir la inscripción.

Acarrear agua.

Resistir la inscripción.

 

Moviéndose por la imposibilidad el remanente del nombre

 

El depósito.

Que se ubica.

Y libre ---eres intercambiable.  Lo que nace desde el suelo, lo que es más veloz que el agua.

 

Un depósito en las manos de otros.

 

No puedes yacer muy cerca.

 

Reposar y remover.

 

Un depósito que se reasume.

 

Que se mueve.

 

Por la confluencia de un yo que ingiere la estasis.

 

Formándose y fluyendo.

 

                            ]

 

[Traducció de  Mariela Dreyfus i Lila Zemborain ]

 

ΠΑ

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |