a

Jessica Freudenthal Ovando

 

[Poeta boliviana nascuda a  Madrid el 6 de juny de 1978. El seu recull de poemes hardware va obtenir la Menció d’Honor en el Premi Nacional de Poesia Yolanda Bedregal 2003. Va participar a l’Encuentro de Mujeres Poetas, Mèxic 2003. Ha col·laborat en diverses revistes literàries com ara Goliardos, Ad Livitum, Mèxic 2003; Los Nóveles i Imaginando,  Espanya 2004-2005. També s’ha publicat la seua obra en antologies de Perú, Mèxic, Espanya i Estats Units. Realitzà la Muestra de Literatura Boliviana a La Feria del Libro de Mèxic Districte Federal i a Puebla en la Casa del Escriptor. Va editar la revista el Mostro. Ha coordinat tallers de poesia a Mèxic D.F. Actualment viu a la lluna des d’on contempla la ciutat maó i exerceix l’ofici de carterista. ]

 

Poeta boliviana nacida en Madrid el 6 de junio de 1978. Su poemario “hardware” obtuvo Mención de Honor en el Premio Nacional de Poesía “Yolanda Bedregal” 2003. Participó en el Encuentro de Mujeres Poetas (México 2003). Ha colaborado en diversas revistas literarias como Goliardos, Ad Livitum (México 2003); Los Nóveles e Imaginando (España 2004-2005). También su obra se publicó en antologías de Perú, México, España y Estados Unidos. Realizó la Muestra de Literatura Boliviana en La Feria del Libro de México Distrito Federal y en Puebla en la Casa del Escritor. Editó la revista “el Mostro”. Coordinó talleres de poesía en México D.F. Actualmente vive en la luna desde donde contempla la ciudad ladrillo y ejerce el oficio de carterista.

 

 

 

 

 

Marzo

[Març]

 

Equis

[Ics]

 

 

 

 

Marzo

                                      a Marcos Sainz B.

 

La sombra

que proyecta su nombre

incendia el lecho de los árboles.

 

Y más allá

corta el vértice del mar

en miles de explosiones.

 

La luz es una larga lengua

una visión matinal

en la que callo.

 

Y callo

y miro

la palabra que al cruzar el día

me hace tenso ruido

y me pregunto cómo

y no sé nombrarte ya.

 

 

ΠΑ

 

 

[Març

                                      a Marcos Sainz B.

 

L’ombra  

que projecta el seu nom

incendia el llit dels arbres.

 

I més enllà

talla el vèrtex de la mar

en milers d’explosions.

 

La llum és una llarga llengua

una visió matinal

en la qual calle.

 

I calle

i mire

la paraula que en travessar el dia

em fa tibant soroll

i em pregunte com  

i no sé anomenar-te més.  

                                    ]

[Traducció de Joan Navarro]

ΠΑ


 

Equis

 

Este poema            se                          deshace

desgaja                                                en los pliegues del silencio

lenta

          mente

          intentando asirse                        al verbo

          a un adjetivo                              que no existe.

 

Este poema se rompe:

                                                            Acaba de parir otro poema.

se vacía de la forma

y al fondo está el pronombre.

 

                                                             Mi corazón se muere de la risa

                                                             cuando me ve llorar.

 

Este no es un poema.

Esto no es un poema.

 

Es un trozo incompleto del abismo,

un simulacro de                                                                                fuga

pura gimnasia cerebral,

un pálido trozo de papel,

Todos los puntos suspensivos…

 

ΠΑ

 

[ Ics

 

Aquest poema            es                      desfà

esqueixa                                              en els plecs del silenci

lenta

          ment

          intentant agafar-se                      al verb

          a un adjectiu                              que no existeix.

 

Aquest poema es trenca:

                                                            Acaba de parir un altre poema.

es buida de la forma

i al fons es troba el pronom.

 

                                                              El meu cor es rebenta de riure

                                                              quan em veu plorar.

 

Aquest no és un poema.

Açò no és un poema.

 

És un tros incomplet de l’abisme,

un simulacre de                                                                                fuga

pura gimnàstica cerebral,

un pàl·lid tros de paper,

Tots els punts suspensius...

 

                             ]

[Traducció de Joan Navarro]

ΠΑ

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |