a

Corina Copp

 

[Nascuda el 1979 a Lawrence, Kansas, ha viscut també a Colorado, Luisiana i Nova York. És autora de Sometimes Inspired by Marguerite [Open 24 Hours, 2003], Carpeted [www.fauxpress.com/e/copp], i Play Air [Belladonna* Books, 2005]. El seus poemes es  troben a Pom2, Fence, The Germ, i Magazine Cypress. És coordinadora del Dilluns Vespre en el Projecte Poesia a la  St. Mark's Church de la la ciutat de Nova York.]

Was born in 1979 in Lawrence, Kansas, and has also lived in Colorado, Louisiana and New York. She is the author of Sometimes Inspired by Marguerite [Open 24 Hours, 2003], Carpeted [www.fauxpress.com/e/copp], and Play Air [Belladonna* Books, 2005]. Her poems can be found or are forthcoming in Pom2, Fence, The Germ, and Magazine Cypress. She is the Monday Night Coordinator at the Poetry Project at St. Mark's Church, in NYC.
 

 

 

 

 

 

 

Azaleas

[Azaleas]

[Azaleas]

 

Sheep Mat

[Felput d'ovella]

[Felpudo de oveja]

 

 

 

 

Azaleas

five women swum

in butchered downy swat,

hard & taken toward

dog’s leader cavity &

the yellow flowers

swiftly magazine

six months later

went uphill, felt-

tipped cloud at the top

 

you then old, play

shrilly gums, trimmings

or lace impressions

& lose & have done with

losing, like go ugly magpie

with a taken ripe part

of people a key

to its [haunting]

personality, in rolls

salt in the rotary, rub out

uneasy movement

us our lightest imaginable

seabird flashes

on the cue, dead group 

manner? hand-pit, arm-light

in summer dusk, dog

after being, perfect-

faced, unaware

 

ΠΑ

 

[Azaleas

 

cinc dones submergides

en una esclafada carnissera i suau,

és dur i l'arrosseguen

a la cavitat del rei dels gossos &

les flors grogues

la revista veloç

sis mesos més tard

se'n va anar cap a dalt, va tocar

amb els dits el cim d'un núvol

 

de sobte vas envellir, jugues

cridaneres genives, retalls

o impressions de randa

& perdre & acabar de

perdre, com tornada horrible garsa

amb la part en saó robada

de la gent, aquesta clau

de la seua personalitat

(obsessiva), grumolls

de sal en el saler, fregat

moviment inquiet

nosaltres les nostres més lleus lluentors

d'au marina imaginables

assenyalades ¿a la manera

d'un grup mort? mà balmada, braç tènue

a l'hora baixa d'estiu, gos

després de ser, cara

perfecta, desprevinguda

                                            ]

[Traducció de Joan Navarro  feta a partir de la versió espanyola de Mariela Dreyfus i Lila Zemborain ]

ΠΑ

 

[Azaleas.

 

cinco mujeres sumergidas

en una cachetada carnicera y suave,

es duro y lo arrastran

a la cavidad del rey de los perros &

las flores amarillas

la revista veloz

seis meses más tarde

se fue para arriba, tocó

con los dedos la cima de una nube

 

de pronto envejeciste, juegas

chillonas encías, recortes

o impresiones de encaje

& perder & terminar de

perder, como vuelta horrible urraca

con la parte en sazón robada

de la gente, esa clave

de su personalidad

(obsesiva), grumos

de sal en el salero, frotado

movimiento inquieto

nosotros nuestros más leves brillos

de ave marina imaginables

señalados ¿a la manera

de un grupo muerto? mano hueca, brazo tenue

en el atardecer de verano, perro

después de ser, cara

perfecta, desprevenida

                         ]

 

[Versió de Mariela Dreyfus i Lila Zemborain ]

 

ΠΑ

Sheep Mat

 

behold what petal

she wilts, shaking scantily

 

who moves very slowly

caffeine be marsh

 

about to push in desultory

breeze bell drone half-ate

 

the decaying graham

of remaining fine in alignment

 

shame on me, so often

sun bridal or strategy rooms

is more to work of me?

 

big wanderer seizes likely

tail noon projects

 

paw stilly gets one

of the distant seas

 

ΠΑ

 

[Pelfut d'ovella  

 

observa quin pètal

marcida ella, agitant-lo lleugerament

 

qui es mou tan lentament

cafeïna tornada pantà

 

a punt d’engolir en la vaga

brisa dringadissa de campana a mig rosegar

 

galeta podrida

per a mantenir-se be en línia

 

quina vergonya, ¿tan sovint

sol nupcial o cambres estratègiques

treballar em fan més?

 

gran nòmada atrapa més be

cua migdia projectes

 

l’urpa quieta abasta una

de les mars distants

                          ]

[Traducció de Joan Navarro feta a partir de la versió espanyola de Mariela Dreyfus i Lila Zemborain ]

 

ΠΑ

[Felpudo de oveja

 

observa qué pétalo

marchita ella, agitándolo ligeramente

 

quien se mueve tan lentamente

cafeína vuelta pantano

 

a punto de tragar en la vaga

brisa tintineo de campana a medio roer

 

galleta podrida

para mantenerse bien en línea

 

qué vergüenza, ¿tan seguido

sol nupcial o cuartos estratégicos

trabajar me hacen más?

 

gran nómada atrapa más bien

cola mediodía proyectos

 

la garra quieta alcanza uno

de los mares distantes

 

                         ]

 

[Versió de Mariela Dreyfus i Lila Zemborain ]

 

ΠΑ

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |