huenun

 
Jaime Huenún

Valdivia, 1967. Estudió Pedagogía en Castellano en el Instituto Profesional de Osorno y en la Universidad de la Frontera en Temuco. Entre sus libros destacan: Ceremonias, Puerto Trakl y Reducciones. Fragmentos de su poesía se han publicado en revistas y antologías nacionales y extranjeras, entre las cuales se cuentan Cartas al Azar (muestra de poesía chilena), Editorial Ergo Sum, 1989, Zonas de Emergencia, Paginadura, Valdivia, 1994, Ül: Four mapuche poets, muestra de poetas de origen mapuche publicada por las editoriales American Society y Latin American Literary Rewied Press, New York, 1998. El 2003 obtuvo el premio Pablo Neruda. A fines del mismo año compila y antologa el libro Epu Mari Ulkantufe ta FAchantü/ 20 poetas mapuche contemporáneos (Lom ediciones). Actualmente dirige la revista de Literatura Pewna (El Sueño) y realiza talleres de expresión poética en Temuco. Reside en Freire, IX región de Chile.

 


 

Valdivia, 1967. Estudià Pedagogia en Castellà a l'Institut Professional d'Osorno i a la Universidat de la Frontera a Temuco. Entre altres llibres ha publicat: Ceremonias, Puerto Trakl y Reducciones. Fragments de la seua poesia s'han publicat a revistes i antologies nacionals i extrangeres, com ara Cartas al Azar (mostra de poesia xilena), Editorial Ergo Sum, 1989, Zonas de Emergencia, Paginadura, Valdivia, 1994, Ül: Four mapuche poets, mostra de poets d'origen maputxe publicada per les editorials American Society i Latin American Literary Rewied Press, New York, 1998. El 2003 va obtindre el premi Pablo Neruda. A finals del mateix any compila i antologa el llibre Epu Mari Ulkantufe ta FAchantü/ 20 poetas mapuche contemporáneos (Lom ediciones). Actualment dirigeix la revista de Literatura Pewna (El Sueño) i realitza tallers d'expresió poètica a Temuco. Resideix a Freire, IX regió deXile.

 

 

Libro
[
Llibre]

Fogón
[Foguera]

Cisnes de Rauquemó
[
Cignes de Rauquemó]

En la casa de Zulema Huaiquipán
[A casa de Zulema Hua
iquipán]

Puerto Trakl
[Puerto Trakl]

 

 

 

Libro

 

Sólo puedo leer tu cara, huenún jaime luis,
sietemesino feo, sólo
puedo leer tu mitad hijo,
tu mitad hueso y calavera encarnada,
tu débil número negativo
hecho de cuarteada eternidad y carne.
Sólo puedo leer tu mitad
padre, hermano, aquel
que diariamente sale a conseguir
una mísera ración de estrellas, exiguo alimento
de palabras que no saben todavía ni
siquiera balbucear.
Sólo puedo leerte al lado de Otro,
sólo junto a los conjuntos rotos de tu madre,
sólo solitario pero nunca solo,
mal ladrón de la blancura de las Páginas.
Sólo puedo leerte juntando las letras
de tu vuelo de mosca reventado
al pie de un poema de Tu Fu.
Sólo puedo leer tu raíz falsa, huenún
jaime luis, hombre
o duende porfiado o malo de la cabeza,
sólo puedo leer la mitad
del aire que te hace viejo,
la otra mitad la ganas
con el sudor de tus ojos
y aquello
no tiene explicación en mi alfabeto.

 

Δ

 

[Llibre]

 

Només puc llegir la teua cara, huenún jaime luis,
setmesó lleig, només
puc llegir la teua meitat fill,
la teua meitat os i
calavera rogenca,
el teu feble número negatiu
fet d’esquarterada eternitat i carn.
Només puc llegir la teua meitat
pare, germà, aquell
que cada dia ix per aconseguir
una mísera ració d’estels, exigu aliment
de paraules que encara no saben ni
tan sols barbotejar.
Només puc llegir-te al costat de l’Altre,
només junt als vestits trencats de ta mare,
només solitari, però mai sol,
mal lladre de la blancúria de les Pàgines.
Només puc llegir-te enllaçant les lletres
del teu vol de mosca rebentat
al peu d’un poema de Tun Fu.
Només puc llegir la teua arrel falsa, huenún
Jaime luis, home
o fantasma tocat del cap, obstinat,
només puc llegir la meitat

d
e l’aire que et fa vell,
l’altra meitat te la guanyes
amb la suor dels teus ulls
i això
no té explicació en el meu alfabet.

 

[Traducció de Wences Ventura]


Δ

 

Fogón

 

Menos que el silencio pesa el fuego, papay, tu
gruesa sombra que arde
entre leños mojados;
menos que el silencio a la noche
y al sueño,
la luz que se desprende
de pájaros y ríos.

"Hermano sea el fuego", habla, alumbra
tu boca,
la historia de praderas y montañas
caídas,
la guerra entre dioses, serpientes
de plata,
el paso de los hombres
a relámpago y sangre.

Escuchas el galope de las generaciones,
los nombres enterrados
con cántaros y frutos,
la lágrima, el clamor de lentas caravanas
escapando a los montes de la muerte y la vida.

Escuchas el zarpazo del puma
al venado,
el salto de la trucha en los ríos
azules;
escuchas el canto de aves adivinas
ocultas tras helechos
y chilcos florecidos.

Respiras ahora el polvo de los nguillatunes,
la machi degollando el carnero
elegido;
respiras ahora el humo ante el rehue, la hoguera
donde arden los huesos del largo sacrificio.

"Hermano sea el fuego", dices retornando,
el sol ancho del día
reúna a los hermanos;
hermano sea el fuego, papay, la memoria
que abraza en silencio la sombra
y la luz.

 

Papay es el nombre afectuoso que se da a las ancianas.

 

Δ

 

[Foguera] 

 

Menys que el silenci pesa el foc, papay,
la teua ombra compacta
cremant-se entre la llenya banyada;
menys que el silenci a la nit
i al somni,
la llum despresa
dels ocells i els rius.

“Germà siga el foc“, parla, il·lumina
la teua boca,
la història de prades i muntanyes
caigudes,
la guerra entre déus, serps
d’argent,
el pas dels homes
tot de llamps i sang.

Sents el galop de les generacions,
e
ls noms soterrats
amb càntirs i fruites,

la llàgrima, el clam de  lentes caravanes
que fugen  cap a les muntanyes de la mort i la vida. 

Sents la urpada del puma
al cérvol,
el salt de la truita en els rius
blaus;
sents el cant de les aus endevinadores
que s’amaguen a les falgueres
i les fúcsies  en flor. 

Respires ara la flor dels nguillatuns,
la matxi  degollant el moltó
escollit;
respires ara el fum davant el rehue, la foguera
on es cremen els ossos del llarg sacrifici. 

“Germà siga el foc” dius tornant, que
el sol ample del dia
reunisca als germans;
germà siga el foc, papay, la memòria
que abraça en silenci l’ombra
i la llum.

 

papay: nom afectuós que significa iaia i que per extensió designa totes les dones grans.

nguillatuns, nguillatunes a l'original: pregàries  tradicionals maputxes on s'invo-quen les quatre fases de la lluna.

matxi, machi a l'original: remeier/a  indigena expert en els efectes de les diverses herbes que fa servir la màgia. La matxi  es pot comunicar amb esperits sobrena-turals fent d'intermediari entre els homes i aquests éssers.

rehue: mot maputxe que significa el pedestal davant del qual la matxi durá endavant els actes de la consagració. El rehue simbolitza el poder de la matxi; és el punt des d'on pren contacte amb els esperits que inspiren els seus actes.

 

[Traducció i notes de Wences Ventura]


Δ

 

Cisnes de Rauquemó 

 

Buscábamos hierbas medicinales en la pampa
(limpiaplata y poleo, yerbabuena y llantén).
El sol era violeta, se escarchaban los pastos.
Bajaba el Rahue oscuro, ya sin lumbre de peces. 

Oímos mugir vacas perdidas en la Vega,
y el ruido de un tractor camino a Cancha Larga.
Llegamos hasta el río y pedimos balseo,
un bote se acercó silencioso a nosotros. 

Nos hablaron bajito y nos dieron garrotes,
y unos tragos de pisco para aguantar el frío.
Nadamos muy ligero para no acalambrarnos.
La neblina cerraba la vista de la orilla. 

En medio del junquillo dos cuerpos de agua dulce,
blancos como dos lunas en la noche del agua,
doblaron sus dos cuellos de limpia plata rotos,
esquivando sin fuerza los golpes y el torrente. 

Cada uno tomó un ave de la cola o las patas,
y remontó hacia el bote oculto entre los árboles.
Los hombres encendieron sus linternas de caza
y arrojaron en sacos las presas malheridas. 

Nos marchamos borrachos, emplumados de muerte,
cantando unas rancheras y orinando en el viento.
En mitad de la pampa nos quedamos dormidos,
cubriéndonos de escarcha, de hierba y maleficios.

 

[de Ceremonias]

 

Δ

 

[Cignes de Rauquemó]

 

Cercávem herbes medicinals a la pampa
(cua d’euga i poliol, menta i plantatge).
El sol era violeta, els prats es gebraven.
Baixava el Rahue fosc, sense la llum dels peixos. 

Vam sentir bramular vaques perdudes a la Vega,
i el soroll d’un tractor camí de Cancha Larga.
Vam arribar al riu i vam demanar el pas,
Una barca s’acostà silenciosa a nosaltres.

Ens parlaren a cau d’orella i ens donaren garrots,
i uns glops de pisco per suportar el fred.
Vam nedar suau per tal de no enrampar-nos.
La boirina  ens ocultava l’altra riba.

En mig de l’almesquí dos cossos d’aigua dolça,
blancs com dos llunes en la nit de l’aigua,
vinclaren els seus colls de pur argent trencats,
defugint sense força els colps i el torrent.

Cada u va prendre un au per la cua o de les potes,
i va tornar cap a la barca amagada entre els arbres.
Els homes van encendre les llanternes de cacera
i llançaren als sacs les preses malferides. 

S’en vam anar borratxos i untats amb plomes de mort,
cantant unes ranxeres i pixant en el vent.
Al mig de la pampa ens vam quedar dormits,
cobrint-nos de gebre, de herba i maleficis.

 

[de Ceremonias]

 

[Traducció de Wences Ventura]


Δ

 

En la casa de Zulema Huaiquipán 

 

Junto al río de estos cielos
verdinegro hacia la costa,
levantamos la casa de Zulema Huaiquipán.
Hace ya tantas muertes los cimientos,
hace ya tantos hijos para el polvo
colorado del camino.
Frente al llano y el lomaje del oeste,
levantamos la mirada de mañío
de Zulema Huaiquipán.
Embrujados en sus ojos ya sin luz
construimos las paredes de su sueño.
Cada tabla de pellín huele a la niebla
que levantan los campos de la noche.
Cada umbral que mira al río y los lancheros
guarda el vuelo de peces y de pájaros.
Bajo el ojo de agua en el declive
donde duermen animales de otro mundo
terminamos las ventanas.
Y en la arena hemos dejado nuestras sombras
como estacas que sostienen la techumbre
de la casa de Zulema Huaiquipán. 

 

[de Reducciones]

 

Δ

 

[A casa de Zulema Huaiquipán]

 

Junt al riu d’aquests cels
verd negrós cap a la costa,
vam alçar la casa de Zulema Huaiquipán.
Fa ja tantes morts els fonaments,
fa ja tants fills per a la pols
vermella del camí.
Front al pla i els turons de l’oest,
vam alçar l’esguard d’arbre de marjal
de Zulema Huaiquipán.
Embruixats en els seus ulls ja sense llum
construim les parets del seu somni.
Cada taula de roure  flaira a la boira
que alcen els camps de la nit.
Cada llindar que es mira el riu i els llanxers
Serva el vol de pardals i peixos.
Baix l’ull  d’aigua, en la clotada
on dormen animals d’un altre món
vam acabar les finestres.
I en el sorral hem deixat les nostres ombres
com estaques que sostenen la teulada
de la casa de Zulema Huaiquipán.

 

[de Reducciones]

 

[Traducció de Wences Ventura]


Δ

 

Puerto Trakl

(fragmentos)

 

Bajé a Puerto Trakl entre neblinas.
Buscaba el bar de la buena suerte
para charlar sobre la travesía.
Pero todos vigilaban la estrella polar en sus copas,
mudos como el mar frente a una isla desierta.
Salí a vagar por las calles con faroles rojos.
Las mujeres se ofrecían sin afecto, fragantes y cansadas.
"A Puerto Trakl los poetas vienen a morir", me dijeron
sonriendo en todos los idiomas del mundo.
Yo les dejé poemas que pensaba llevar a mi tumba
como prueba de mi paso por la tierra.

"Y si vienes a morir a Puerto Trakl,
no bebas de mi vino", dijo el tabernero.

Este bar no es la morgue de los ángeles
ni el cementerio de los fantasiosos.
Muchos hombres han cruzado el océano
por un jarro de cerveza, por una copa
de ginebra caliente.
Nadie aquí tiene patria ahora, y navegar
cansa más que la nostalgia y el amor.
Escucha, sólo escucha el estruendo del oleaje,
mientras el mirlo clama
entre las ramas y el viento.

Como un cantante de ferias y cantinas
repitiendo siempre las mismas canciones,
declamo poemas al océano.
El oleaje apaga el rumor de mi voz,
y la espuma salpica estos papeles
como un escupitajo de las rocas y el agua
a mi vanidad.
Entonces imito el gesto del cantante
cuando extiende la guitarra al público y le dice:
"no quiero aplausos, sólo monedas".

Como una manera triste de predecir
miro el paso de las nubes sobre el puerto.
Sé que mi suerte no está
en ninguno de esos nimbos que regresan al mar
movidos apenas por el viento de la literatura.
"Profetizar me asquea" podría decir
y, sin embargo, allá va mi vida
sobrepasada por pájaros que llevan
todo el tiempo del mundo entre sus alas.

Fumando en el muelle desierto
recuerdo a mis hijos,
apenas alumbrados por el sol de este anillo.
Mi paternidad se ha ido a pique;
el mercado está desierto frente a mí.
Un corazón apátrida late en esta fuga
hacia la isla prometida.
El amor ha abierto una oscura puerta
por donde paso
.................... inclinándome.
 

Ebrio me despide Puerto Trakl
con el alba mojando mi cabeza.
Sin dinero, sin amigos y sin reputación
vuelvo a mis antiguos días.
La pequeña mañana abre sus puertas.
Los tugurios donde beben poetas y pescadores
quedan para siempre atrás.

 

[de Puerto Trakl]

 

Δ

 

[Puerto Trakl]

(fragments)

 

Vaig baixar a Puerto Trakl entre boires.
Cercava el bar de la bona sort
per parlar  de  la travessa.
Tots, però, vigilaven l’estel polar dels seus gots,
Muts com la mar de front a una illa deserta.
Vaig anar a fer un tomb pels carrers del raval
Les dones s’oferien sense afecte, fragants i cansades.
“A Puerto Trakl els poetes venen a morir“, em digueren
somriguent en totes les llengües del món.
Vaig deixar-los-els , poemes que pensava endur-me a la tomba
com a prova del meu pas per la terra. 

“I si vens a morir a Puerto Trakl,
no begues del meu vi, va dir el taverner. 

Aquest bar no és la morgue dels àngels
ni el cementeri dels fantasiosos.
Molts homes han creuat l’oceà
per una gerra de cervesa, per una copa
d
e ginebra calenta.
Ningú dels presents té patria ara, i navegar
cansa més  que la nostalgia i l’amor.
Escolta, escolta només el soroll de l’onatge,
mentre la merla clama
entre les branques i el vent.

Com un cantant de fires i tavernes
repetint  sempre les mateixes cançons,
declame poemes a l’oceà.
L’onatge apaga la remor de la meua veu,
i l’escuma banya aquests papers
com un gargall de les roques i l’aigua
a la meua vanitat.
Aleshores imite el gest del cantant
quan acosta la guitarra al públic i li diu:
“no vull aplaudiments, només monedes”. 

Com una manera de predicció trista
esguarde el pas dels núvols sobre el port.
Sé que la meua sort no va en cap aurèola
que torna al mar i que el vent de la literatura
 empeny a penes.
“Ser profeta em fa fàsticpodria dir
i, tanmateix, enllà va la meua vida
a
vantatjada per ocells que duen
tot el temps del món entre les ales. 

Fumant en el moll desert
record
e els meus fills,
a penes il·luminats pel sol d’aquest anell.
La meua paternitat s’ha enfonsat;
el mercat està desert al meu davant.
Un cor apàtrida batega en la fuita
vers l’illa promesa.
L’amor ha obert una porta fosca
per on passe
                 inclinant-me. 

Ebri em diu adéu Puerto Trakl
amb l’alba banyant-me el cap.
Sense diners, sense amics i sense reputació
torne als meus dies d’abans.

El matí petit obre les portes.
Les cofurnes on beuen poetes i pescadors
són  lluny, per sempre més.

 

[de Puerto Trakl]

 

[Traducció de Wences Ventura]


Δ

 

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |